Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BABIBAJKY

 

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...
Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.

Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

Mara


BABIBAJKY
* (8) *

To u je strašn dávno, chtlo by se íct bylo nebylo, kdy jedna malá holika dostala od maminky kukátko. No ano, tak se jmenovalo, protoe se do nho jedním okem koukalo. A kdy se jím teba jen trošiku pootoilo, objevily se tak pekrásné ornamenty, e se a tajil dech a nechtlo se uvit, e nco tak krásného me vbec být.


Holika je stále nosila s sebou, a se hnula kamkoli. Dívala se do nho, kdy vezla koárek s panenkou a vykládala jí, co práv v kukátku vidí. Kdy jela na kolobce, dala si je do kapsiky na zástrce. Jednou rukou se drela za ucho mamininy kabely, kdy s ní šla nakupovat, a místo aby koukala na cestu, toila jím ped oima. Nemohlo to dopadnout jinak! Kvli koukání do kukátka nevidla na cestu, zakopla, kouzelné kukátko jí vypadlo z ruiky a na zemi zbylo jen nkolik sklenných stípk. U nikdy takové kukátko nemla, ale kdykoli si n vzpomnla, objevily se jí za zavenými víky ty pekrásné mnivé ornamenty.


* * *


Mlo by to být o bublin, dokonce o velice specifické bublin, takové, co ji vídáme v kreslených komiksech, ale tahleta si svoje nitro sobecky brání a odpírá mi vstup. Její škoda, protoe jinak bych do ní napsala nco veselého nebo teba taky pouného i vtipného a jí by se to urit líbilo.


No nevadí, jsou pece i jiné bubliny, jen si to vemte, kolik jich skáe po kaluích, kdy je poádný slejvák, nebo kolik jich vyletí z bublifuku, kdy se do nho umí správn fouknout. Ovšem na vrcholu všech bublin stojí ty, které sice nejsou vidt, ale o to vtší mají váhu (co vypadá jako paradox, protoe bubliny vlastn nic neváí).

 

Pokud vám ješt nedošlo, které to jsou, tak si všimnte, jak se vám to jimi v hlav hemí, kdy si jen tak pro sebe glosujete napíklad e nkoho jiného, zatímco mu se soustedným výrazem v tvái a zavenou pusou nasloucháte.


* * *

Kdy se lovku svírá aludek, kdy se z nho ozývá kourání a kruení a vrzání, co je velice nepíjemné a spoleensky neúnosné, jste-li práv teba uprosted ztichlého sálu, nebo na jevišti vrcholí tragedie... nebo jste úastníkem závaného jednání, ze kterého nemete odejít, jinak by vás pipravili o poslední košili... nebo práv sedíte ped examinátorem, na jeho posouzení závisí vaše další setrvání na posvátné pd „Alma Mater“... nebo vám strašn záleí na tom, jaký dojem udláte na prvním rande s dívkou, co by klidn mohla stát modelem Picassovi i da Vincimu… pak je nezpochybnitelné, e máte hlad jako grizzly.

Je tady ovšem pece jen malý rozdíl. Nevrhnete se na nejblišího zúastnného a neseerete ho bez oka mrknutí, jak by to grizzly nepochybn udlal. Nasadíte kamennou tvá, pedstíráte, e já ne, to nkdo jiný, a na jídlo se vrhnete, a bude njaké v dohledu. No a píšt, poueni trapasem, se najíte ped odchodem v klidu domova. (Jen ádnou rybu, prosím, to já opravdu nemusím! To si radj vypiju jen sklenku vody pramenité.)


* * *

A hele, tadyhle ten vzteklounek by si zaslouil víc ne jen sklenku vody! Já bych na nj pouila aspo tak ptilitrový kyblík a pkn studené, aby ho to zchladilo a záchvat ho pešel jednou provdy; aby si zapamatoval, e jídlo se nehází po zemi, ani kdy mu nechutná; aby se ponauil, e dostane práv jen a jen tohle a ádné jiné, se kterým by nerozumná maminka jist honem honem pispchala, aby se to její nunátko kikem píliš nevysílilo; aby se nenauil a do ivota si neodnesl pesvdení, e všichni kolem nho budou skákat, jak on bude vát! Nechejme je, však se dátko vyerpá, spálí plno energie a a utichne, ješt rádo spapá, co mu pedtím nechutnalo.

 

Ale ne, nejsem ádná zlá jeibaba, miluji svoje vnouata (jejich maminkám se do výchovy nepletu), však taky nepíšu o ádném z nich! To jenom e takovíto vzteklounci urit existují, kdy je nejspíš njaký utýraný tatínek tak vrn vypodobnil. Jakoupak asi pouil metodu?! Kdo ví, moná si práv plní kyblík studenou vodou.


* * *


e by jednovajená dvojata? Stejný závit, stejn holá hlavika, stejná síla svitu, všechno tomu nasvduje. Kdy se to ale vezme kolem a dokola, neme být o dvojatech vbec e. Má nkdo pedstavu, kolik takových árovek vychrlí továrna za jedinou smnu? To bychom mli hovoit radji o statisíciatech nebo tak njak.

Ale jde o nco jiného. Kdy se lovk zadívá na ten zasvcený úsmv záící z jejich tváiek a uvdomí si, co a kolik toho za svj docela dlouhý ivot vidí, ne jim rupne drátek, musí mu být jasné, e jsou to vlastn špioni našich domácností, úad, škol a vbec všeho, kde je máme našroubované a našroubované je máme opravdu všude! A to u není ádná legrace, to u je horror z oblasti sci-fi a my, co známe „verneovky“, víme, e jejich fantazie se u všechny uskutenily! Take si nedlejme ádné nadje, e árovky jsou tady jen proto, aby nám svítily. Abychom se nedivili, a na nás udlají KUK!!


Marie Zieglerová

 

* * *

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 05.03.2014  11:46
 Datum
Jmno
Tma
 05.03.  11:46 Mara
 05.03.  08:58 Von
 05.03.  06:35 Kvta dkuji
 05.03.  05:44 Bobo :-)))