Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Slavomr,
ztra Zdenk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Stále mi není jasno, jak ty volby dopadly, paní Müllerová...


Pemýšlel jsem o tom, paní Müllerová, kam a se to v té politice dá dotáhnout. Volby jsou za námi, ani nevím, zda mám kiet halelujá, nebo plakat. Bhem voleb jsem si prohlíel plakáty jednotlivých stran a pemýšlel jsem, nejen kam chodí na ty hesla, ale kam chodí i na ty úsmvy. Trochu mi pipadá, e sliby jak u pravice, tak u levice, jak se strany a hnutí hrd diferencují, nebyly zcela v duchu jejich princip, spíše mi pipadalo, e se chtjí za kadou cenu zavdit potencionálním volim. Potom m napadla u jen otázka, zda si z voli nedlají legraci, nebo snad, e by si nevidli ani na špiku nosu?


Pekvapilo m, jak volii opt volili nejen strany a hnutí, ale i známé tváe a bylo jedno, ve kterém seskupení jsou a jakou stranu zastupují. Nepochopil jsem, jak je moné, e Marka Bendu, povoláním poslance, kroukováním opt protlaili a do snmovny. Marek Benda je píkladem, jak se z rádoby odbojného studenta, stane lovk s doivotním titulem, poslanec. Ze stední školy rovnou do parlamentních lavic. Dalo by se na nj pouít známé komunistické heslo,“ s Markem Bendou na vné asy a nikdy jinak“.


Piznám se, e jsem si nedovedl pedstavit jako premiérku, ani paní Nmcovou, nevím, zda by jí zkušenosti knihovnice, v této nároné funkci dostaovaly. Piznám se, e ani oranová výzva ke zmnám, m nepesvdila, e v ele se Sobotkou, byl na kadém plakátu v kadém kraji, to v našem stát bude mávnutím kouzelného proutku lepší a radostnjší. Jsem ale optimista, Hašek nebo Mašek, pirhovo vítzství, nemusí mít vdy vítzný konec.


Jen to vodanské kue asi mlo dvod se usmívat, s ním nikdo, z takzvané vysoké politiky, nepoítal. Moná je to proto, e je tak vysoká. To je také dvod pro skrzeva mraky optimismu, nedohlédne ani ke svému volii, nato k reálné politice, a potebám voli. Mám trochu dojem, e ani tak nejde o to slouit volim, ale naplovat principy parlamentní demokracie. Zájmy oban této republiky nejsou hlavním úkolem poslaneckého mandátu, pipadá mi, e nejdleitjší je sluba vlastní kapse.


Jak volby dopadly? Vlastn ani nevím, paní Müllerová. Jedna strana a jedno hnutí, tedy Socani a Ano mají vlastn stejn hlas, 20,45 % voli volilo sociální demokracie, 18,65 % hnutí Ano a komunisty nepehlédnutelných 14,91 %.


Kalouskova strana, strana lidoveckých renegát, TOP 09, pak pouho pouhých 11,99%. Ódeeska pak propadla s dosaenými 7,72 %, i kdy pro vstup do snmovny to postailo, by zahnala stranu do opozice. Do snmovny se ješt prodrala jedna strana a jedno hnutí, protoe se jim podailo ješt splnit kvótu pro vstup do parlamentu.


Nesmlouvavou eí parlamentních kesel je to pak 50, 47, 33, 26, 16,14 a 14, co to znamená pro volie? Pjde pouze o boj o korýtka, a to jak ve snmovn, tak ve vlád, nebo peci jen zvítzí snaha, splnit pedvolební sliby? Bh ví!


Kdo tedy vlastn vyhrál, paní Müllerová, socani nebo ANO? Skoro si myslím, e zvítzil Babiš. Moná budou vodanská kuata levnjší. Volby jsou u pes msíc za námi a stále jsme bez vlády. Prozatímní, úednická nebo taky Zemanova vláda si klidn vládne dál. Mli jsme u i prozatímní divadlo, ne se postavilo to Národní. Prozatímní divadlo pak fungovalo 19, respektive 21 let, poár historické budovy se ho nedotkl.


Pokud by prozatímní vláda mla slouit také tak dlouho, bylo by to nkolik volebních období. Národ sob to tehdy peil, hlavn kdy se hrálo. Dnes to nov zvoleným poslancm zjevn taky nevadí, hlavn kdy se hraje dál, slova o pošlapávání parlamentní demokracie jsou zapomenuta, úady a úedníci pracují, nic se vlastn nedje.


Zkrátka a dobe, nejen, e to nikomu nevadí, ale vypadá to, e úednická, prozatímní vláda by mohla být budoucím modelem eské parlamentní demokracie, dkazem jak ídit bez velkých eí náš stát bez výkik, nadávání, zkrátka a dobe, nikoho nic nebolí a nevypadá to, e by bylo h.


Akorát novinái, as od asu, pokárají njakého ministra, i dští síru na prezidenta a vdí, kde se pesn stala, nebo udlala chyba, budi pochváleno bezvládí s vládou.

 

 

Kdy Zeman povil Sobotku, aby jednal o vlád, konen se pedsedovi sociální demokracie, krom úsmv rozzáily i oi. Jednání se sice táhnou jako med, ale kadý den nás nkdo z budoucí koalice ubezpeuje, e jednáni jsou konstruktivní a dohoda je moná, jsme jen krek od realizace vládního prohlášení, zkrátka je vše na dobré cest. Sice se o budoucí vlád, její koncepci a ministerstvech jedná bez Blobrádka, ale nikomu to zejm nevadí. Kdy se pedseda jedné ze dvou nejmenších parlamentních stran rozhodl odlett do USA, uprosted koaliních jednání, strana jedním hlasem prohlásila, e se zase tak nic svtoborného nedje. Prý ho zastoupí plnohodnotn místopedseda. Vzhledem k vymoenosti techniky, pak s budoucími koaliními partnery me diskutovat i pes telemost, skype, a ale i mobilním telefonem. Ješt, e ta technika existuje. Malinko m pekvapilo prohlášení místopedsedy strany, e by fatální bylo, kdyby neodletl do USA, pi sestavování vlády pece o nic nejde. Není nezajímavé, e pedseda KDUSL pes Mladou frontu Dnes vzkázal budoucím koaliním partnerm, akoliv prohlašují, e koalice je na spadnutí, e nemusí vzniknout. Ministerstva zdravotnictví a kultury nejsou dost dstojná pro nejmenšího budoucího koaliního partnera.Tak Vám nevím, paní Müllerová, co je fatálnjší, odcestovat do USA, nebo jednat o koalici, sestavit vládu a pracovat na jejím prohlášení, nepochybn zvítzilo cestování! Nesvdí to tak trochu o tom, jak ta budoucí koalice bude fungovat? Anebo je to jedno, vdy je to jen vláda!


Co te a co potom, prezident zlobí, je mu jedno jak se koalice dohodne na potu ministerstev a jejich rozdlení, ale není mu jedno, kdo ministrem bude. Domnívá se, e by ministrem ml být odborník, neví tomu, e ministr je jen politická funkce a zvládne jí kadý, co vy na to, paní Müllerová? Prý nechce další Karolínu Peak, domnívá se, e ministrem kultury by neml být zuba, ministrem zdravotnictví idi buldozer, i kdyby byl adu let pacientem zdravotnického zaízení.


Nevím, zda se to nastupující politické garnitue bude líbit, mnohdy se v minulosti prohlašovalo, e hlavn to musí být dobrý manaer. Dovolím si citovat Wikipedii : "Manaer je vedoucí pracovník, který zodpovídá za chod jemu svené organizace. Aby se lovk stal manaerem, musí mít píslušné znalosti a dovednosti."


Tak mám pocit, paní Müllerová, e nestaí mít dovednost ídit, ale dotyný by ml mít i znalosti o rezortu, kterému bude vládnout. To jsem zvdav, jak se s pedstavou prezidenta, budoucí koalice vyrovná. Aby ta nová vláda nebyla a v ervnu píštího roku, nebo aby neslouila tak dlouho, jako Prozatímní divadlo.


Paní Müllerová, zapomnl jsem Vám íct, e umel Nelson Mandela, poehnaný vk 95 let, pobyl si 28 let v kriminále, dá se tedy íct, e tetinu ivota strávil za míemi. Nutno však podotknout, e v celku, dlouhou adu let se ze své cely na ostrov díval na Kapské msto, ve vzení setrval, i kdy mohl být podmínn propuštn. Nevím, co ho vedlo k tomu, e se mu z vzení nechtlo, v pravém slova smyslu byl disident.


Z jeho pohbu má problém premiér v demisi. Kdy se v parlamentu o pestávce odhadoval s ministrem obrany, kdo pojede na poheb, nkdo zapomnl vypnout mikrofony. Celý svt se pak z internetu dozvdl, jak se pedsedovi vlády na poheb nechce. Pravda je, e nakonec odcestoval do Jihoafrické republiky ministr zahranií, asi jsme jediná zem, která nevyslala na poheb prezidenta, nebo alespo premiéra, by v demisi.


Na poheb piletl nejen prezident Obama, ale i pape, zkrátka všichni co ve svt nco znamenají, souasní i bývalí politici, akorát za eskou republiku letl Kohout, moná je to symbolické.


Nevím, paní Müllerová, zda to od eské televize bylo etické, pouštt do éteru neveejnou komunikaci mezi politiky, mám takový pocit, e ostudu vyrábjí hlavn novinái. Kdyby si radji všímali, co politici slibují ped volbami a co povídají a dlají po volbách. Moná, e by pak nkteí politici nebyli opakovan volení. Nkteí lou ped i po volbách, nkteí sice nelou, ale nedlají nic ped volbami, ani po volbách a pesto jsou víc jak dvacet let v parlamentu, nevím co je lepší?


Napadá m myšlenka, paní Müllerová, potebujeme vbec parlament, potebujeme vládu sloenou z parlamentních stran, nebo by postaila vláda úednická, prozatímní, jmenovaná z odborník, teba parlamentem a prezidentem potvrzená? Nemla by ta vláda být odpovdná nám všem a námi všemi kontrolovaná? Moná by tak ubylo korupce a jiných negativních jev.


Moná by bylo dobré, kdyby se politika nestala byznysem, ale slubou lidu, slubou obanm. Kdyby ji poslanci vykonávali na své náklady. O tom však meme pouze snít!


Tomáš Mácha

* * *
Kolá pro SeniorTip © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 18.12.2013  11:58
 Datum
Jmno
Tma
 18.12.  11:58 Jaroslav
 18.12.  06:11 Bobo :-)))
 17.12.  22:08 hana
 17.12.  21:49 Richard
 17.12.  20:18 imraL
 17.12.  09:37 Von
 17.12.  08:26 Dubsk Sto zdviench palc