Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vclav,
ztra Michal.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Marie Zieglerová: BABIBAJKY (6)


Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...


Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.


Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

Mara


BABIBAJKY
* (6) *


No, pkn se na to dívá! To ani není ena, to je snad „zjevení“ z jiného svta Éterické, nadýchané, ladných pohyb a velmi, velmi pstné. Le i tento líc má svj rub. Ples skoní, šaty se povsí do skín, dojmy a vzpomínky se ješt njakou dobu tepetají v ovzduší, aby je rychle odvála smrš všednosti v okamiku, kdy na sebe tahle kráska natáhne rifle, kapsáe i vytahané domácí tepláky a njaké to triko, kdy bez ohledu na nalakované nehtíky likviduje nádobí v dezu a vytírá poapkanou podlahu, kdy, pinejmenším v rytmu kvapíku, sbírá poházené svršky ratolestí vetn manela, kdy… ale nebudeme pece vypoítávat všechny povinnosti souasné eny, manelky a matky. Kdy chtla chodit tak krásn naananá nejen na ples, mla se narodit o dv století dív a na ten „rub“ by potom mla sluebnictvo, no ne?


* * *


Já nevím, pro je podkova symbolem Štstí. Vdy se pece íká, e Štstí je „
muška jenom zlatá“, tak jak si to mám vysvtlit? To je pece poádný rozdíl! Úpln staí, kdy si porovnáme jemouký bzukot zlaté mušky s temným svistem podkovy letící nám kolem ucha. No jist, to máme opravdu štstí, e o nás podkova nezavadila. Taky by se dalo povaovat za štstí, e nám podkova na koském kopytu nešlápne na nohu nebo nezlomí pár eber, kdy se jí, pochopiteln nechtn, pipleteme do cesty. A je to, jak chce, ale protoe zlatou mušku uvidt je vzácnost, mám ve špajzu radj povšené podkovy hned dv. Pro jistotu. Abych si to Štstí potuplovala.


* * *


Tak co, máš srdce jako kníe Rohan, nebo se bojíš riskovat? Jen do toho! Jsou to pece takové pkné obrázky, áblovy se jim íká, svádí k hazardu, nepovedlo se te? povede se urit píšt, jen toho nenechávej, podívej, vdy chyblo tak málo, vezmi ješt jednu kartu, tuhle pilo támhle k té, chyba, dávej pece pozor! tak znova, tentokrát u je to najisto, tolik penz v banku, kašli na to, e se potíš a srdce ti bouchá, hlavn hlídej ruce, aby se tak netásly! ale co to dláš? vdy ti karty vypadly a všem kazíš hru! no ješt tohle scházelo! doktora, zavolejte nkdo doktora! proboha, pro mu nkdo neekl, e kníe Rohan ml nejen srdce Hráe, ale taky nervy ze eleza


* * *


A zase ten poíta! Zatím co mne pestal strašit a v dchodu a teprve te je mým vrným pítelem, naše m
rn se s ním kamarádí od chvíle, kdy zvládlo koordinaci pohyb svých konetin a místo celé dlan i pstiky zaalo pouívat prstíky zcela cílen. Protoe je to mrn, radji bych mla napsat mrka, schopné vylézt kamkoli, tedy i na idli k poítai, není u tento ped ním v bezpeí. Ml by si chránit svoje soubory, vdy mrn je ješt hloupouké, íst neumí, a proto klidn pošle do koše cokoli, teba i maminino úetnictví. Hlavn e ty tvereky tak pkn klapkají a na obrazovce se ukazují obrázky, to mrnti zatím staí.
Ovšem Bh ochrauj rodinný rozpoet, a se mrn zane brouzdat po internetu!


* * *


lovk tak njak samozejm pedpokládá, e v kadou denní i noní hodinu najde vrného hlídae v jeho boud nebo nkde kolem. Vbec ho nenapadne, e by mohl dostat rýmu, kdy v dešti i za mrazu honí zlodjíka po zahrad, ani na mysl mu nepijde, e pes dýchá stejný vzduch jako jeho páníek a tím pádem do nho lezou stejné viry teba angíny i jiných potvorstev, se kterými lovk jednoduše peláší k doktorovi. Jsa nevzdlán, neml by se divit, e mu jeho ohleduplný pítel nechá aspo vzkaz, kdy u se nedoká páníkovy pée.
Ovšem zkušeného a psího chování znalého páníka by takovéhle oznámení moc z míry nevyvedlo. Šel by se nejdív podívat, jestli si jeho miláek nevyhívá koich teba za boudou, nebo jestli se ped letním vedrem neschoval v temnu a chladu studárny (heršoft, kdo tam zase nechal oteveno?!), nebo je na kopci, kam za ním urit ádný dvounoec nepoleze, pece dobe ví, e k lékai ho vozí on sám...


* * *


Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 09.11.2013  06:36
 Datum
Jmno
Tma
 09.11.  06:36 Bobo :-)))
 08.11.  20:21 Mara oprava
 08.11.  20:19 Mara pro oba pny
 08.11.  17:36 imra
 08.11.  17:18 Von