Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Hana,
ztra Jchym.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Co ádný zákon nenapraví


Ped nkolika dny jsme oslavili Den senior. Promlouvali politici, kritizovali i slibovali. Penze, zdravotnické poplatky, ceny lék – o em všem se tu hovoilo! Nikdo ale nepromluvil k vcem zcela nepolitickým, k jejich náprav by nebylo zapotebí hory penz, ale staila by jen vtší ohleduplnost. Kdyby se ti všichni eníci a politici k vci naléhav vyjádili a dotení to uznali a respektovali…


ádný zákon nenapraví to, co nezme dobrá vle.
O co jde?
Po padesátce se tém všem lidem zhoršuje sluch. To nedávno piznal o sob i prezident Zeman. V médiích však pracují lidé, kteí to bu nevdí, nebo to nerespektují. Moderní doba pinesla zlozvyk mluvit rychle, drmolit, neartikulovat. Jakoby ono proslulé heslo - as jsou peníze - proniklo do vdomí a nutilo kdekoho k rychlému výdlku. Moná, e je to i výsledek nedostatené výchovy k jazykové kultue, moná jen lajdáctví a bezohlednost. Nkdy to v éteru vypadá, jakoby reportéi a moderátoi soutili o to, kdo potebný text vysloví rychleji a v kratší dob. Moná proto, aby zbylo více asu na reklamu, která pináší zisk.


Podle statistických údaj ije v naší republice na dva miliony dchodc. Tedy lidí, kteí zpravidla mají dost asu na poslouchání rozhlasu a sledování televizních program. A práv k nim se mladší zamstnanci médií chovají bezohledn, a vedoucí pracovníci, kteí by mli své podízené kontrolovat, jim to trpí. Dalo by se íci, e jde o masovou diskriminaci starších oban, kteí s postupujícím vkem stále více nedoslýchají. Jediným pozitivním opatením poslední doby je omezení hlasitosti televizní reklamy. Ono však nejde jen o tu voucí reklamu, ale o mnoho dalších vcí, které seniorm vadí, ale o n se nikdo nezajímá.


astým proheškem vi nedoslýchavým je simultánní peklad rozhovoru s cizojazynou významnou osobností. Zvuková hladina ei mluvího i pekladatele je tém totoná, take lovk s narušeným sluchem není schopen porozumt, o em se hovoí. Úrove zvuku by se mla výrazn rozlišit, nebo v ei ponechat originál a obraz podkreslit titulky s pekladem.


Další astou závadou je zvukové podbarvení scény v televizních filmech. A u jde o hudbu nebo ruchy a hluky, bývají tak výrazné, e sniují srozumitelnost slov tém na nulu. Nkdy to vyvolává dojem, e zvukoví technici zcela postrádají kvalifikaci a jen se chtjí pedvést. Bylo by správné, aby se vysílané programy posuzovaly i z této stránky, a v pípad, e není srozumitelnost na potebné úrovni, aby se to odrazilo v platech tvrc i v prodejní cen. To by mohlo producenty motivovat k tomu, aby si tuto stránku výroby ohlídali. Kdy u údajn se zvukem hotových produkt nemohou nic dlat, protoe by to znamenalo porušení autorských práv.


Stalo se zvykem hlasit vyhrávat v restauracích. Me to prý pispt ke zvýšené konzumaci, ale v mnoha pípadech to znesnaduje komunikaci host, kteí sem pišli ne za poslechem hudby, ale proto, aby si popovídali a v klidu se najedli. Dá se pedpokládat, e po takové návštv, kdy hosté musí pekikovat hudbu, u píšt do takového podniku nepijdou. Tichá nevtíravá náladová hudba však me k pohod pispt.


Dalším místem pímo zvukového teroru bývají nákupní stediska. Tam se odehrávají doslova zvukové orgie, zejména nap. ped vánoními svátky. Citlivý návštvník se pak snaí pobyt maximáln zkrátit, aby hluku unikl. Daleko h však na tom jsou prodavai, kteí v hluném prostedí musí setrvat celou pracovní dobu. Je mi jich líto, protoe jejich monost se bránit je pi absenci odbor minimální a mnozí si ani zhoubný vliv trvalého rámusu na svj sluch a celý organismus ani neuvdomují.


Pry jsou doby, kdy lidé vnímali pirozené zvuky pírody, a jediným intenzivním hlukem, vymykajícím se normálu, bylo obasné hromobití. Dnes na náš sluch útoí pouliní ruch, hlasitá hudba na veejných místech, nepimená síla zvuku v kin, rozhlas a televize. Aby toho nebylo málo, line se ze sluchátek mladých nepetritý tok provokující a ryné hudby pi chzi po ulici, v tramvaji i ve vlaku.


Lidé si neuvdomují, e s ím kdo zachází, tím i schází.
Jednou zestárnou i ti reiséi, dramaturgové, zvukoví technici ve sdlovacích prostedcích, supermarketech i jinde, a pochopí, ím se na díve narozených, ale i sami na sob, provinili. A ti mladí, libující si ve zvukových orgiích, na tom budou he ne dnešní nedoslýchaví senioi, kteí v mládí ty dnešní zlozvyky nezaili.


Ivo KrieshoferKomente
Posledn koment: 22.11.2013  13:06
 Datum
Jmno
Tma
 22.11.  13:06 Jitka Ve moc nahlas!
 19.10.  07:10 Jra M.
 17.10.  14:00 La K.
 17.10.  12:01 Blanka K. Ozvme se
 17.10.  10:45 Olga Wister Podkovn
 17.10.  07:37 Vclav idek Oteven dopis Rad esk televize
 17.10.  04:12 Vladimr Lhostejnost a bezcitnost svtem vldne
 17.10.  02:09 Ivan
 16.10.  22:14 Ivo
 16.10.  18:23 Blanka B.
 16.10.  17:44 La K.
 16.10.  16:46 tamil TELEVIZE, RDIO! Nepoutjte do teru nesrozumiteln slova, vty.
 16.10.  15:18 Vesuvanka dky
 16.10.  15:15 janina
 16.10.  14:08 Vclav idek Nedejme se, vdy nic ns to nestoj...
 16.10.  11:47 venca
 16.10.  09:16 Von Velik podkovn
 16.10.  08:46 Mara
 16.10.  07:30 venca
 16.10.  07:05 Milu