Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tana,
ztra Arnot.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála pírody


Nabízí se jist celá ada moných i nemoných témat, která jsou velmi vhodná pro chválení, a je naprosto jisté, e píroda, kterou bych nejradji napsal s velkým „P“, opravdu patí na jedno z pedních míst. Vdy zcela oprávnn ji pro její moudrost a velebnost asto nazýváme
Matka Píroda!


Zanu nkolika kardinálními otázkami - co je to vlastn píroda a kde se vlastn vzala? Zdá se, e píroda je vše, co na naší zemkouli nevytvoil lovk. Pátraní po tom, kdo tedy tu naši pírodu vytvoil, ponechejme pro jistotu stranou a pouze konstatujme, e se mu to povedlo pímo zázran. Navíc ten dotyný stvoitel zcela origináln a nenapodobiteln pírodu rozdlil na neivou a ivou. Je tedy jasné, e spíše bychom mli chválit toho stvoitele, ale jeliko se lidstvo za celou dobu své existence jednoznan nedopátralo, kdo to je, musíme vzít za vdk tím, e budeme chválit jeho stejní dílo. O rozmanitosti obou pírod – neivé i ivé – toho bylo eeno a napsáno tolik, e snad ani nemá cenu se o tom zmiovat, ale ono to prost nedá. Obdivovat a chválit musíme nádherné tvary, barvy i zvuky, které nám nabízí ke kochání píroda ivá i neivá. Na souši, ve vod i ve vzduchu. Smle meme tvrdit, e píroda je tím nejvtším a nejvšestrannjším umlcem – sochaem, malíem i hudebníkem. Ale nejen to, ona je i nejvtším uencem a organizátorem, protoe nad jejím celkovým ádem meme jen zírat! A na to, e bychom do nj mli njak zasahovat, si radji nechejme zajít chu!


Jestlie se jen trochu zamyslíme, mli bychom objevit zajímavý poznatek, e i my lidé jsme zcela zákonit nedílnou souástí pírody. Pi podrobnjším zkoumání pak pijdeme na to, e lovk jako jedinec je nejprve souástí pírody ivé - a po svém odchodu do vných loviš - té neivé. A vezmeme-li v potaz lidstvo jako celek, to je pak paradoxn permanentn souástí obou tchto pírod!


Podívejme se na te ješt na pírodu z jiné strany. To, e ji oznaujeme za matku, vyvolává celou adu zajímavých otázek, na které existuje celá ada ješt zajímavjších odpovdí. Vezmme to tedy hezky popoádku. Komu nebo í je vlastn píroda matkou? Zejm nás všech, ale pak to znamená, e kadý z nás má matky dv! Nevím, kdo pírod titul matka pidlil, ale a dumám jak dumám, opravdu nevím, kdo je v tomto pípad jejím partnerem a tedy naším otcem. e by i zde platilo známé – matka je vdy jistá, otec asto, nebo v tomto pípad vdy nejistý? Nebo e by byl ten otec nadpozemský? No nechejme to koovi, ten má vtší hlavu, a pokraujme v dalších otázkách, které moná leckomu táhnou myslí.

 


Mla naše matka píroda njaké rodie i dokonce i prarodie? Jist bychom se my všichni zvdavci o nich rádi nco dozvdli. Nebo další palivá otázka – má naše matka píroda i njaké další potomky a máme tedy njaké sourozence? Vbec se nedivím Denikenovi a jemu podobným, e si s tím dlají takové starosti! Pestame ale s nezodpovditelnými otázkami a vrame se ke chválení. Chválit matku pírodu je moná nošením díví do lesa, ale kadopádn neuškodí, kdy si jí budeme váit nejmén tak, jak si kadá matka zasluhuje. Musíme si uvdomit, e my lidé zdaleka nejsme pány pírody, a e nejsme na naší zatím ješt stále jak tak krásné planet sami. Chovejme se zodpovdn a prozírav jak k pírod, tak i sami k sob, a tedy i k lidstvu jako celku! Je to nutné u proto, aby nejen bylo co chválit, ale také aby ml kdo chválit!


Vladimír Vondráek


* * *
Ilustrace František Kratochvíl

Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 06.10.2013  09:05
 Datum
Jmno
Tma
 06.10.  09:05 Von Podkovn
 04.10.  16:16 Karla I.
 04.10.  15:08 Jaroslav
 04.10.  12:10 Vendula
 04.10.  10:34 Vesuvanka dky