Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jan,
ztra Ivan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zdenk Reich: Boulivé víno


Šastnou náhodou (lze-li tuto náhodu povaovat za šastnou), se mi dostala do rukou video kazeta s názvem „Boulivé víno“, kde se na mne z obrázku na obalu kazety mile usmíval pan Vladimír Menšík, jeden z mých oblíbených herc. A tak jsem vsunul zmínnou kazetu do VCR pehrávae, nalil si skleniku dobrého australského vína, stiskl píslušný knoflík na dálkovém ovládai a jal se sledovat film pana Václava Vorlíka, který toto veledílo reíroval.


íkávalo se za vlády jedné strany, e kadý film musí obsahovat povinných deset deka socialistické propagandy, aby byl panstvem schválen k natáení. Vzhledem k tomu, e tento film byl natoen v roce 1976, oekával jsem, e bude pochopiteln obsahovat tuto povinnou úlitbu bolševickému bostvu, po deseti minutách sledování jsem nabyl pocitu, e v tomto pípad byla dávka deseti deka znan pekroena a chystal jsem se po dohod se enou sáhnout po dálkovém ovládai a stisknout tlaítko „stop“. Nakonec jsme se však rozhodli, vychutnat tuto pochoutku a do konce. A nelitovali jsme asu sledováním tohoto díla obtovanému. Film se ukázal být stoprocentní, plnotunou a nefalšovanou bolševickou propagandou od zaátku a do slavného konce. Je a obdivuhodné, jak se tvrcm filmu podailo do tch sto ticeti minut trvání filmu napchovat tém kompletní bolševickou propagandu.


Film „Boulivé víno“ se odehrává v Pálavicích, ve vinaském kraji jiní Moravy, v památném roce 1968, tsn ped píchodem bratrské pomoci spátelených armád. Hlavním hrdinou, kterého vytvoil ji zmínný Vladimír Menšík, je pedseda drustva, estný komunista (oni byli všichni tito lidé „zvláštního raení“ estní), výborný hospodá a vina nad jiné výtený. Skupina místních podnikavc, takté vina, chce vyuít situace a zaít podnikat obchodování s vínem na vlastní úet. Marn se však, tito pomýlenci, snaí získat pro lenství Michala Janáka, kterého práv ztlesuje Menšík. Ten ovšem, byv muem pevných zásad, do tohoto spolku haminík odmítá vstoupit a tím pádem málem pijde o pozici pedsedy místního JZD. Aby byl výchovný úinek filmu kompletní, ocitá se na obrazovce ponkud komická figurka místního faráe, vnášejícího tmáské myšlenky do hlaviek místních chlapc, kteí jedou v jeho stopách na kole, ozdobeni šátky, tedy ne tmi správnými, rudými, pionýrskými, ale v barv pipomínající skauty. Tento pan fará je osobou zajímavou, nebo po mši pizve do kostela rocken-rollovou skupinu, která, ke zdšení zboných babiek, vyluzuje hlasité, neladné tóny. A tak se zrunému scenáristovi podailo zasáhnout hned ti mouchy jednou ranou, jakýsi ábelský trojzubec, na který nabral zloeený Vatikán, skautíky a provozovatele západní, úpadkové hudby najednou.


Jako v kadé poádné kovbojce nesmí zde chybt ústední padouch, zrádný emigrant, jeho postavu ztvárnit dostal v tomto filmu za úlohu herec Jií Vala, emigrant, ivoící v nepátelské cizin, v tomto pípad ve Vídni. Dostane ovšem ábelský nápad, (všimnte si prosím, e úlohou „ústedního padoucha“ je zpravidla dostat ábelské nápady) jak oebrait vinae v Pálavicích, odkud on sám pochází. Za úelem vykonání podlého inu, zakoupí sob v obchodním dom Hemanský konfekní kostkované sako, zapjí si v pjovn mercedes a vydá se lovit na Moravu. Chamtiví vinai, (ovšem s výjimkou dobrého komunisty Michala Jandáka) uví, e zrádný emigrant je vlastníkem prosperujícího velkoobchodu s vínem, skoí mu na špek a sví do jeho rukou nejen peníze, ale v jednom pípad i dceru jednoho z nich. Co se ale nestalo? Dobrý komunista, vynikající vina Michal Janák, jede do Rakouska nakupovat výhonky révy, zaskoí do Vídn, vyhledá adresu údajného velkoobchodníka a zjistí, e se jedná o podvodníka, ijícího, tzv. z ruky do huby. Podvodník – emigrant, který se práv nachází v Pálavicích, aby místní ziskuchtivé vinae obral o další jmní, je telefonicky informován vídeským komplicem, e jeho hra je odhalena a aby uprchl, pokud je ješt as. Padouch zasedne (stále ve stejném saku) do mercedesky ve snaze ujet, avšak ouha. Dobrý pedseda JZD, estný bolševik Janda Michal, odmontuje pes noc z mercedesky zadní kola, a kdy ústední padouch, s kufíkem plným vylákaných penz auto nastartuje, zjistí, e odjet nemono, nebo zadní kola chybí. Podaí se mu však pesvdit jednoho místního podnikatele, e chce jet na policii kráde oznámit a z Pálavic ujídí. Mezitím však ji Pálavským podnikatelm dojde, e byli okradeni a zanou auto s padouchem stíhat, co se jim, po krátké honie podaí. Zanou se však mezi sebou handrkovat, kdo tuto patálii zpsobil, dokonce dojde ke krátké potyce mezi vinai, eho ústední padouch rue vyuije, naskoí do rychlého auta, které ho ped tím stíhalo a ze scény ujídí. A nyní mli tvrci tohoto veledíla patrn dilema. V rámci spravedlnosti by ml být zrádný emigrant zadren, ped soudní stolici postaven a za podvod a ilegální opuštní republiky ádn potrestán. Na druhé stran bylo však nutno potrestat chamtivé vinae-podnikatele, a tak padouch, který takticky odšrouboval rakouskou poznávací znaku z mercedesu a pipevnil ji k vozidlu, které odcizil, úspšn s ním pekroil hranice republiky i s kufíkem jemu svených dolar.


Zadní strana obalu kazety informuje, e pan reisér Vorlíek natoil pozdji ješt další dva filmy s názvy „Zralé víno“ a „Mladé víno“. Nejsem si však jist, e bych ml aludek sledování „bramboraky“ na stejné téma.


* * *

Koláe pro SeniorTip.cz @ Marie ZieglerováKomente
Posledn koment: 09.07.2013  07:06
 Datum
Jmno
Tma
 09.07.  07:06 venca
 08.07.  19:17 Blanka K. Bouliv vno nebo sp Jan Kozk
 08.07.  15:48 venca
 08.07.  14:58 ferbl
 08.07.  14:31 Blanka B