Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

Statistika



Podporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nejkrásnjší nádraí R 2012


Výsledky 6. roníku soute o titul Nejkrásnjší nádraí R roku 2012 byly vyhlášeny a
nejkrásnjším nádraím roku 2012 je Opava – východ.


Vyhlašovatelé soute ASOCIACE ENTENTE FLORALE CZ SOUZNNÍ, o. s. dále udlili i zvláštní cenu Pohádková nádraí Mnichovicím a Nemilkovu, jejich zástupci ocenní pevzali od pravé pohádkové princezny - Ivany Andrlové.
Nádraí Nemilkov bylo ocenno za ojedinlou kvtinovou výzdobu a nádraí Mnichovice za píkladnou rekonstrukci a spolupráci s mstem a s dtmi.

 

Sout o titul Nejkrásnjší nádraí R mono s trochou nadsázky oznait jako tradiní – poprvé byla vyhlášena roku 2007 a v roce 2012 se tedy konal ji její 6. roník.


Vznikla jako souást projektu Vlídná nádraí, s ním má shodnou základní myšlenku pispt ke zlepšení stavu našich nádraí, stanic a zastávek. Souasn by pak organizátoi chtli podpoit a ocenit aktivitu a zájem jejich vlastník, zamstnanc a obcí o kulturu cestování na eleznici, která je ji 150 let neoddlitelnou souástí našeho ivota. Cílem je tedy ocenit dobrou práci lidí, kterým na jejich nádraí i stanici opravdu záleí, ty ostatní motivovat k zodpovdnjšímu pístupu a jist nikoliv na posledním míst napomoci ke zvýšení zájmu veejnosti o cestování vlakem. Vybraní finalisté a vítz soute se tak stávají píkladem pro ostatní v péi o prostedí elezniních stanic a zastávek i jejich okolí.


Dleitou podmínkou soute je zásada, e kandidáty do ní navrhuje veejnost, která té rozhoduje o vítzi. Tuto monost ml kadý oban naší republiky, který mohl nominovat podle svého uváení libovolný poet nádraí, stanic nebo zastávek, z nich odborná komise vybrala 10 finalist. Po zveejnní finalist mohl opt kdokoliv hlasovat a rozhodnout se pouze pro jednoho finalistu.


Slavnostní vyhlášení výsledk probhlo ve Valdštejnském paláci - sídle Senátu Parlamentu R 12. prosince 2012 za úasti tch, kteí mají na ocenní nejvtší zásluhu - zástupc jednotlivých nádraí a jejich navrhovatel, starost píslušných mst a obcí a dále pak elných pedstavitel Senátu Parlamentu R, Ministerstva dopravy R, eských drah, Správy elezniní dopravní cesty, dalších dopravc a subjekt psobících na eleznici.


Pedcházející vítzové soute:
2007 – Ostrom
2008 – Trutnov
2009 – Zahrádky u eské Lípy
2010 – Choce
2011 – Uherské Hradišt


Roník 2012 - Nominováno bylo 31 nádraí a zastávek


Finalisté:
Blá nad Radbuzou
(D, kraj Plzeský, správce RSM Plze)
Tradiní normalizovaná lokálková budova vzoru 16/H urená pro uzly a významnjší msta prošla v minulých msících rozsáhlou opravou. Blá leící na trati 184 Domalice – Tachov je sídlem dirigujícího dispeera SDC a také provozního pracovišt DKV neboli depa. Zamstnanci D se o prostory nádraí z roku 1910 peliv starají, nádraí je vdy isté a s rozkvetlými kvtinami. Navrhla Marcela Bartoníková


eská Tebová (D, kraj Pardubický, správce RSM Hradec Králové)
Komplex nového dopravního terminálu spluje všechny podmínky pohodlného cestování. V pednádraí je instalovaná moderní nadasová socha Jana Pernera od sochae Jaromíra Garguláka a další díla. Vlastní výpravní budovu, jednu z mála u nás v kubistickém slohu, která pochází ze 30. let minulého století, výtvarn doplují fresky od výtvarníka Stanislava Víši. Ped asem tu probhly úpravy vnitních prostor, stánk, byla zízena pohyblivé schodišt a opravena nástupišt. „Pestoe se jedná o rekonstrukci staré budovy z minulého století, nádraí se svým moderním pojetím pibliuje ostatním nádraím v západní Evrop. Nádraí v eské Tebové povauji za nejkrásnjší co do výzdoby, funknosti i úelnosti,“ napsal navrhující Josef Jirsa.


Jindichv Hradec (D, kraj Jihoeský, správce RSM Plze)
Budova podle vzoru c. k. rakouských státních drah z roku 1887 má zachován typický vzhled nádraí eskomoravské transverzální dráhy v ervenobílých-barvách. Objekt prošel nedávno opravou, mimo jiné tu byla otevena i bezbariérová WC.
Spoluuivatelem objektu, který zdobí mnoství kvtin, jsou i Jindichohradecké místní dráhy. Nádraí psobí píjemn svým vrohodným historickým vzhledem i upraveným okolím. Ve finále soute je Jindichv Hradec u podruhé. Návrh - Ladislav Strouhal


Luhaovice (D, kraj Zlínský, správce RSM Olomouc)
Nádraní budova, je je vstupní branou do nejvtších moravských lázní, prošla v roce 2008 dkladnou rekonstrukcí, pi které byla zateplena fasáda, vymnna okna podle pvodní dokumentace a také stešní krytina a rozvody topení a vody. Také ekárna pro cestující doznala velkých zmn. Tmavý a nehostinný prostor byl zútulnn, nov vybaven a zpíjemuje cestujícím ekání na odbavení i na odjezd vlaku. Ped vstupem do budovy byl na míst starého postaven nový devný pístešek. Na fasád byly obnoveny ornamenty s folklórními motivy. Kvtinové mísy a truhlíky najdeme na perón, v oknech budovy i pod písteškem. Velký podíl na krásném vzhledu nádraí mají zdejší zamstnankyn KCOD Zlín. Návrh - Lukáš Hýsek


Mariánské Lázn (D/nájemce Grandi Stazioni,kraj Karlovarský,spr. RSM Ústí n.L.)
Nádraí Mariánské Lázn se 16. 8. 1904 stalo svdkem historického setkání císae Františka Josefa I. s anglickým králem Edvardem. Rozmrná nádraní budova v tomto západoeském lázeském mst pocházející z roku 1871 a zásadn rozšíená kolem roku 1903 se v letech 2008 a 2009 dokala rekonstrukce. Provedena byla podle projektu architekt Patrika Kotase a Martina Smre, investorem byla spolenost Grandi Stazioni eská republika. Jedinené dílo získalo ocenní v soutích architekt. Obnova výrazu objektu respektovala dohledanou archivní dokumentaci. Nkteré prvky jako teba markýzy byly doplnny kontrastními novotvary. Msto se následn rozhodlo revitalizovat celý pednádraní prostor významného pestupního uzlu. Návrh - Julie Vilkošová, Jiina Hoppová


Mnichovice (SDC, Oblastní editelství Praha, kraj Stedoeský)
Ješt ped dvma lety vandaly poniená a posprejovaná zastávka z roku 1871 se po jednáních s pedstaviteli SDC a D promnila v píjemné místo. Byla opravena fasáda, rekonstruovány toalety, uzavené zhruba 20 let. Msto zakoupilo pebalovací pult pro miminka. KCOD D, je se postaralo o výmnu znieného výdejního okénka v osobní pokladn, tu zamstnává pokladní, které se starají o úklid toalet a kadý den také peují o stovky kvtin, které osobn vysázely.

 

 

 

Dti ze základní školy vyzdobily fasádu budovy a podchod obrázky na motivy Josefa Lady. Mnichovití by a pracují s nadšenci nachtli u zastávky ješt vybudovat parkovišt Park+Ride zízení stálé expozice o historii elezniní zastávky v Mnichovicích a této trati. Návrh - Petra Pecková, místostarostka msta


Nemilkov (D, kraj Plzeský, správce RSM Plze)
Jedna z mnoha zachovalých normalizovaných budov postavených c. k. rakouskými státními drahami. Kontrast ervené omítky i nkde rených cihel, hrázdní a bílých doplk je typický pro adu stanic na tzv. eskomoravské transverzální dráze.

 

  

 

Upravené, záplavou kvtin zdobené budovy vtšinou z roku 1888 mají i jinde na trati íslo Klatovy – Horaovice pedmstí. „Cestuji asto, take mohu srovnávat. To, co jsem ale spatila na nemilkovském nádraí, mi zcela vyrazilo dech,“ napsala navrhující Mgr. Marie cheidzeová


Opava východ (D, kraj Moravskoslezský, správce RSM Olomouc)
Velmi rozsáhlá budova na odboce nkdejší Severní dráhy císae Ferdinanda dle návrhu architekta Ernesta Ehrenhause patí k nejstarším u nás. Byla dostavna u 15. 6. 1851 v pozdn klasicistním slohu podle. Nedávno byla nákladn zrekonstruována. Navenek si zachovala svj pvodní ráz poklidných as konce 19. století a v pvodním duchu byly zrestaurovány i unikátní nástropní malby nádraní haly.

 

 

Pibylo pln digitalizované informaní centrum, automatické i klasické pokladny, modern vybavená restaurace a prodejny. Nádraí získalo moderní nástupišt propojená podchodem, který významn zlepšil dostupnost nádraí a propojil msto ve smru na Tšínskou ulici.

 

  

 

Bezbariérový pístup je ešen pomocí výtahu. Ped nádraím byl vytvoen nový nástupní terminál pro pestup na mstskou i pímstskou autobusovou dopravu. „Nádraí Opava-východ si pes všechnu modernizaci zachovalo pvab a šarm, který mu vtiskli jeho stavitelé ped mnoha lety,“ uvedla navrhující Ing. Dagmar Kreková z odboru kanceláe primátora Magistrátu msta Opavy. Foto: Radim Škopec


Šumperk (D, kraj Olomoucký, správce RSM Olomouc)
Šumperské nádraí bylo oteveno roku 1871 se zahájením provozu na trati Zábeh - Šumperk – Sobotín, avšak souasná honosná novobarokní budova pochází z roku 1900. Zvláštní je mimo jiné tím, e ped Vánocemi roku 1919 se zde sehrálo vbec první eské divadelní pedstavení v Šumperku. V roce 2008 prošla budova kompletní rekonstrukcí, je zcela promnila vestibul a další prostory z popelky v princeznu a to s citem pro zachování dobového rázu. Obnoveny byly i ojedinlé nástropní malby. Krása budovy byla zdraznna i tím, e ped asem byla v protilehlé ulici odstranna stínící alej perostlých strom. V letošním roce byla navíc upravena zanedbaná plocha ped budovou nádraí, byla oivena kvtinami, lavikami, ostrvky a pibyla i zastávka MHD. Navrhli Kamil Navrátil, Stanislav Juga, Emilie Strouhalová


Tel (D, RSM Brno, kraj Vysoina)
Budova postavená c. k. rakouskými státními drahami byla dokonena roku 1898. Nádraí tvoí pomyslnou bránu do msta, které je na seznamu UNESCO a kam ron míí 400 tisíc návštvník. V letech 2009 a 2010 prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Výpravní budova skýtá zázemí pro vlakovou i autobusovou dopravu. Podailo se jí navrátit její historický vzhled. Cestující tu najdou pjovnu a úschovnu kol, veejný internet, kvalitní informaní servis doplují svtelné tabule s odjezdy vlak a autobus. Msto tu zizuje také dtský koutek. Podailo se provést i revitalizaci pednádraního prostoru s více ne 20 novými parkovacími místy a zídit zde krásné nové autobusové nádraí. Píchod k vlakm a sociální zázemí pro cestujících jsou bezbariériové. „Myslíme si, e naše nádraí je nyní plné ivota, je moderní, píjemné a vlídné k cestujícím – prost krásné,“ sdlil navrhující Vladimír Švec, DiS., vedoucí odboru rozvoje a územního plánování msta.


Zdenk Michl, pedseda elPage, o.s.

 

Výstava Má vlast 2012 na Masarykov nádraí v Praze:

Praské nádraí, které nese hrdé jméno prvního eskoslovenského prezidenta, se stalo dalším vzácným hostitelem národní výstavy Má vlast 2012. Ješt do 20. 1. 2013 si v prostoru pokladen mete prohlédnout, jak se nevlídná místa naší zem mní v místa, kde je radost spoinout. Prohlédnete si zde fotografie finalist soute o titul Nejkrásnjší nádraí R 2012 vetn vítze – nádraí Opava východ, promny chátrajících synagog v nádherné památky s novým vyuitím. Opuštný dvorek s popelnicemi u klatovského námstí se promnil v dstojný koncertní prostor, zuboený pivovar v Moravské Tebové zazáil v plné kráse, v Mírové pod Kozákovem procitl smutný kostel... a je toho mnohem víc. Z kapacitních dvod prostoru zde shlédnete jen ást výstavy. Pokud vás pekvapivé promny naladí a budete chtít vidt celý komplet, vypravte se koncem ledna nebo v únoru do areálu eské zemdlské univerzity v Praze 6 – Suchdole. Tšíme se na setkání s vámi na dalších putujících verzích výstavy. Jednu nyní mete shlédnout v Prachaticích a v lednu poputuje na hlavní nádraí v eských Budjovicích, druhou na nádraí v Chebu, tetí se od 1. ledna pipravuje v mstské knihovn v Beroun, tvrtá od 15. ledna v knihovn obce epišt v Moravskoslezském kraji. Za pátou, na Masarykov nádraí v Praze, tímto dkujeme generálnímu editelství eských drah, panu pednostovi Novákovi a všem, kdo zde o výstavu peují.



Komente
Posledn koment: 12.01.2013  05:57
 Datum
Jmno
Tma
 12.01.  05:57 Bobo :-)))
 11.01.  15:54 ferbl
 11.01.  14:56 Inka
 11.01.  11:39 janina
 11.01.  10:19 Vendula
 11.01.  09:37 LenkaP
 11.01.  09:22 Jarek
 11.01.  07:30 Vesuvanka dky
 11.01.  07:02 Blanka
 11.01.  06:42 kvta