Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Rozhovor s Kennedym a Mývalou


Kennedy a Mývala ijí v místech, která jsou známá díky Zlaté horece, v kanadské oblasti Yukon Territory. Mezi eskými trampy jsou velice známí a nás zajímalo, jak se jim vlastn na Yukonu ije.


Ješt coby pravovrní eští trampové byste moná nikdy neekli, e legendární místa z dobrodruných knih Jacka Londona budou jednou vaším domovem. Jaké byly vaše cesty z komunistického eskoslovenska na Yukon?
K&M:
No, to by bylo na celou knihu, nebo vlastn dv, protoe já odjel do Kanady v šedesátém osmém z Rakouska. Mývala a o deset let pozdji z Tunisu. Ta její cesta byla ale daleko dramatitjší a knihu o tom skuten píše, take a se najde i njaký vydavatel ...


Jak se zmnilo Yukon Territory za tch 30 let, co tam ijete?
K&M:
Záleí jak v em... Pímo ve mst se zmnilo hodn, hlavn pod vlivem stoupajícího mnoství turist. Zmnila se rzná naízení a zákony. Píkladn u nesmí po mst voln bhat psi, kteí díve lín pospávali uprosted kiovatek. Také není ve mst povoleno mít více ne dva psy, musí být uvázaní a mít známku. Mushei se museli se svými smekami desítek ps vysthovat za msto. Zakázali pít alkohol na veejnosti, jeho prodej po zavírací dob je omezen a pro mladistvé a od 19ti let do té doby nesmí ani vstoupit do prodejny Liguere storu. Díve se smlo pít i pi jízd za volantem a prodával se v kadém hotelu 24 hodin denn. Msto rozšíilo hranice o njakých 10km. ada budov byla zrekonstruována nebo strena. Vyasfaltována silnice, vtší provoz z Whitehorsu do Dawsonu a pár set obyvatel navíc. Ulice jsou stále ješt prašné nebo rozblácené s devnými chodníky, nco vyhoelo, nco se postavilo nové. Všechny budovy se musí stavt nebo opravovat v historickém kódu zlaté horeky. ivot se také zmnil. Díve lidé mén pracovali a bylo víc zábavy, byli uvolnnjší a pátelštjší, na vše bylo dost asu a nikdo nikam nespchal. Posledních deset let se hodn rozjela propagace turismu, take sem jezdí spousty lidí... Za léto a 40.000 a dokonce u obas i v zim. S tím také picházejí lidé, kterým se zde nelíbí, mají jediný zájem - vydlat peníze a zmizet.


 

Kennedy s královským lososem

 

Jinak je ale vtšina území Yukon Territory neobydlena jako ped sto lety, na pokraji msta se potulují stále ješt medvdi, losi a rysové... nkdy zabloudí i do ulic. Zimy jsou mírnjší, ale ješt obas pijde studená vlna s -50C. Prost vše se mní jako všude (k horšímu) tady snad jen o nco pomaleji.


Jak daleko je váš srub od Dawsonu?
K&M:
12km v údolí Klondyku na Bear creeku. Je z doby zlaté horeky, tedy 1896-1899 a pvodn to byly vlastn sruby dva. Kdy pevzali tbu zlata velké spolenosti a obrovskými bagry pevraceli celé okolí Bonanzy, tyhle dva sruby rozebrali, pevezli na Bear creek a postavili z nich jeden vtší. Ubytovali v nm rodinu jednoho z inenýr spolenosti, to byl Bear creek - nkolikatisícové msto a protékala tam ješt eka Klondyke. Po nkolika záplavách srub v roce 1920 pesthovali od behu výš do strán. Já jsem k nmu pistavl další polovinu kdy se narodil Misha, ale elektinu a vodu jsme nemli ješt dalších osm let. Vystaili jsme s dešovkou a snhem, topili dívím, vaili a svítili propanem...


Bydlíte poád v jednom a tomté srubu? Kdo ho stavl?
K&M:
Kdo ho postavil u asi nezjistíme, ale dostali jsme fotky od lidí, jejich maminka se tam narodila v roce 1916. Poslední dobou, kdy jsem jezdil v zim do eska a Mývala tu byla sama s dtmi, pesthovali se o 6km dál na Rock creek, kde máme srub lépe vybavený, topení mimo deva - naftou, vana v koupeln a nkolik pokoj v pate, školní autobus ped domem a sousedi pes ulici. Mn se tam nelíbí, tak jim stále utíkám dom na Bear creek :)))

 


Mishv první závod, kdy mu byly dva a pl roku


Tenhle postavili pomrn nedávno, snad ped 30ti lety, kdy zde existovala Christian Comunity. Náboenské sdruení lidí, kteí ili v uzavené spolenosti z toho, co si vypstovali a vyrobili. Byli tém sobstaní s vlastní školou a vlastními zákony. Po ase, kdy potebovali více prostoru k osídlení a pdu k farmaení, vše prodali a odsthovali se jinam.


Dneska máte snný skútr. Mívali jste taky psí speení?
K&M:
Kluci si koupili první skidu ze sbru láhví, asi ped sedmi roky. Byla to hodn stará mašina a v dost špatném stavu, vydrela jim dv zimy. Pak si koupil Olin svoje a lepší, kdy si vydlal o prázdninách mytím nádobí v restauraci.
Psy jsme mli celá léta, dokud byli kluci malí a já jezdil na díví. Vtšinou 6-7 malamut. Vozil jsem s nimi díví pokácené v okolí a Misha jezdil od svých dvou let pravideln se mnou s jedním, pozdji dvma psy. Ve dvou a pl letech také u vyhrál dtské závody s jedním psem a pak kadý další rok a do doby, kdy zaal jezdit s celým týmem.

 

Mývala s šestimsíním malamutem Baro

 

Mývala byla u v té dob hodn nemocná a unavená, ale nkdy jsme si ješt vyjeli všichni. Já se temi, Mývala a Misha se dvma. Kdy se narodil Olin, dal jsem koárek na lye a maminka ho vozila s dvma psy na procházku. Léta jezdili s jedním nebo dvma psy kilometr k zastávce na školní autobus. Psi byli vycviení, aby se vrátili sami a odpoledne zas po zapaení sami beli k autobusu pro dti. Olin se radši nechal vozit od bráchy, ale o weekendech jsme si ješt nkdy zajeli ven udlat ohe a upéct buty.
Pak pišly poítae a byl konec, u je nebavilo chodit ven. Za pár let jsem zaal mít problémy se zády a kylemi. Tak jsme museli kupovat díví, ml jsem njaké operace a na psy u nebyl as ani fyzika... Te máme jen jednu fenu, malamut-vlk a jejího syna.


Jeden váš kamarád prý našel zlatý nugget asi za 20.000 USD. Bývají takové nálezy asté?
K&M:
Velice výjimen. Tohle byl nuget kolem 16 uncí, to je pl kila. Vtšina nuget je tak do 1 unce (32g). To mli dobe spoítáno u v dob, kdy stavli "dredge", ty obrovské bagry na zlato. Síta byla na maximální velikost 2,5cm. Co bylo vtší, šlo zpátky do odpadu, ale tch vtších nuget bylo tak málo, e se jim ztráty vyplatily proti mnoství zbyten zpracovávané zeminy, take v tch pepraných haldách kolem ješt pár velkých nuget bude.


Jak asto jezdíváte do eska?
K&M:
Díve tak po tech letech vdy celá rodina. V jedenácti tam letl Misha sám na skautský tábor a posledních pár let jsem musel jezdit zase já kadý rok kvli ddekovi, bylo mu 92 let...


Jak jsi, Kennedy, snášel bhání po eských úadech?
K&M:


 

Mývala, Kennedy a malý Misha na celosvtovém trampském potlachu ve Švýcarsku

 

No koment...... ješt s tím nejsem hotový, ale zase abych nekivdil, obas lovk padne na kouzelnou vílu (nebo babiku) co jedním mávnutím razítka dokáe zlikvidovat nkolikamsíní práci celé armád byrokrat.


Pee Mývala eský chleba?
K&M:
Chleba i rohlíky... chleba dv šišky týdn a je lepší ne z nkterých pekáren v esku. Zásadn ho dlá rukama a pee na plechu v troub. O domácí pekárn nechce ani slyšet.


Co musíte bhem krátkého yukonského léta stihnout, abyste byli pipraveni na zimu?
K&M:
Všechno, nebo aspo co se dá... V prvé ad pro nás léto znamená "fishing", tedy tah a lov losos. Take koncem dubna hned jak sleze sníh zaít s údrbou lod, motoru a sítí. Pak to odvézt do msta na eku a vyistit mrazáky.
Nkteré práce si nechávám, e je udlám urit u tohle jaro (léto) a bude teplo. Jiné zas urit tuhle zimu jak nebudu mít co dlat. No pak jsou práce, co se dlat musí a v zim nebo v lét a tak stále není as. Dív to bylo hlavn díví, toho jsem nikdy nestail udlat dost dopedu. Te mi to doktoi njak nedoporuují, ale stejn je na všechno ím dál mí asu ... (všimli jste si toho taky, nebo je to jen u nás?) tak díví kupujeme. No a pak auto, nebo auta ..... máme jich nkolik a vtšinou se mi daí na stídaku alespo jedno udrovat v provozu. Barák, to kadý zná.... stechy, okapy, okna, tsnní, izolace, obas vyheverovat nkterou stranu nahoru nebo spustit ní, podle toho jak se zrovna pohne permafrost (trvale zmrzlá pda). To se pak otevírají dvee samy nebo zas nejdou otevít vbec...

 

Jenom malý kousek zlata. Nevadí, však my se uskrovníme

 

Zaátkem ervence se sthujeme na eku Yukon, do našeho rybáského campu asi tyicet mil po proudu. Nedaleko je historická vesnice Forty mile, dnes opuštná. Do Dawsonu je to 4 hodiny lodí proti proudu. Díve jsme tam vlastn trávili celé léto... Od kvtna do srpna jsme ili s dtmi a smekou ps v malinkém sroubku 4x3m, stanech a kuchyském pístešku. Do msta jsme jezdili jednou za týden i dva a ivili se peván rybami. Poslední dobou, kdy Mývala nemohla u kvli zdraví snášet ivot v buši, zstávala doma vdy s jedním z kluk a já jezdím s druhým jen v týdnu. Do toho pak ješt pijdou návštvy, zpracování a prodej losos, obas nco nepedvídaného... V pli srpna, kdy koní tah, kolem plnoci u bývá tma a po ránu jinovatka, to u vlastn zaíná zima... No a zase jsme nic nestihli !!!

 

Kennedy, ty máš licenci na lov losos, kterou nezíská úpln kadý. Jak lososy lovíš a dokáe vás to uivit?
K&M:
Mám komerní licenci, to znamená, e mohu lovit na prodej. Je jich 25 v okrese. Ano, nové se u dnes nevydávají, take se dají jen odkoupit nebo zddit. Jinak si ale kadý me nalovit urité mnoství losos pro vlastní spotebu a indiáni neomezen. My lovíme do sítí, které se natahují do zátok s vtším vracákem. Sí je jedním koncem pipevnná na behu a druhý konec je zakotven tak, e oddluje horní ásti zátoky od eky. Ryby, které plavou podél behu, se chytí do sít, kdy se chtjí vrátit do proudu. Sít jezdíme kontrolovat vtšinou 3-4 x denn, ale kdy tah vrcholí, tak i šestkrát za 24 hodin. Je to pkná honika, protoe to znamená, e se v campu sotva otoíme. Dáme ryby do ledu, vypijeme si aj a jedem znovu. V noci se stídáme, jezdí jen jeden, take druhý si me trochu zdímnout. Kadé dva a ti dny úlovek vykucháme a odvezem do msta do restaurací, camping a zlatokopeckých camp, co zbude dáme do mrazáku na prodej po sezón a na píští jaro.

 

Olin pomáhá ve fishcampu s menšíma rybama

 

Dokud byla v Dawsonu mrazírna, kde ryby vykupovali, daly se na tom vydlat docela slušný peníze. Vlastnil to místní indiánský kmen Han. Kdy jim to ale po pár letech stát pestal dotovat, tak to zaveli. Dnes bych tím u bez dchodu rodinu neuivil, ledae bychom jedli celý rok mraené lososy. Minulý rok se nesmlo napíklad vbec lovit, protoe byl slabý tah a jiné roky máme povoleny jen dva a ti dny v týdnu a to je pak tké si udret stálé zákazníky. Restaurace musí mít zajištny pravidelné dodávky na celou sezónu, ale zda my budeme smt lovit, se dozvídáme kadý týden jen 24 hodin pedem.


Stalo se vám u, e se jste kvli mrazu byli odíznutí od svta?
K&M:
Kadou zimu pijde nejmén jedna studená vlna. Mývala o tom dokonce napsala pkné vyprávní. Je pravda, e poslední dobou jsou zimy celkov mírnjší v prmru kolem -20 a -25C, ale kdy pijde studená vlna, vtšinou to bývá v dob úplku, me teplomr spadnout pod -50C. U jsme zaili i -56, to naštstí netrvá dlouho, vtšinou se oteplí bhem dvou tí dn na njakých -45 nebo -40C, to ale u me pak trvat i nkolik týdn...


Nakolik jste sobstaní? Myslím jídlo, elektina, voda atd.?
K&M:
Správná otázka by znla "bez eho se dá peít"? Základních potravin máme vdy zásobu prakticky na celou zimu i déle. Pochopiteln, kdy se ochladí ovoce, zelenina, mléko, vejce s tím se musí šetit, protoe nevíme, kdy budeme zas moci jet do obchodu. Na druhou stranu se bez toho dá peít... pár týdn urit. Voda je dleitá, ale celá léta jsme pouívali dešovku a v zim sníh, take nás zas tak moc nevyvede z míry vyschlá studna, jako práv tuto zimu. Je zajímavé, jak se lovk nauí s vodou šetit, kdy musí pracn kadou kapku nanosit a roztát. istá voda teba od opláchnutí ovoce se pouije na mytí nádobí a pak do rádla pro psy. Máme v kout ká, do které se denn pidává nkolik kbelík snhu, take je stále plná a studená, vlastn na pití ji dáváme pednost ped mstskou chlórovanou. Dív jsme mli baterie a slunení panel a pro nejhorší pípady generátor, s tím jsme vystaili asi dvanáct let. Posledních osm let máme elektinu i telefon, rychlý internet a nkdy i tekoucí vodu.


Medvd pod oknem (u lednice)


Máte dva kluky v podstat u dosplé. Chtjí zstat v Dawsonu nebo je láká mstský ivot?
K&M:
Misha byl po maturit zatím asi pl roku na cestách v Evrop a Asii. Dnes studuje poítae na universit ve Whitehorsu a nemyslím, e by byl k Dawsonu nebo Yukonu njak zvláš pipoután. Vlastn je spokojený všude, kde si me zapojit „kompjtr“ a další cestování si po ukonení školy plánuje spojit s prací na poítaích.
Olin zatím tvrdí, e rozhodn tady ít zstane, i kdy by se rád podíval trochu po svt. Miluje pírodu, lov, camping prost volný ivot v pírod. I kdy není rozhodn samotá, bez velké spolenosti se docela dobe obejde líp ne bez lesa.


Pes léto k vám zavítá hodn návštv z eska. Máte tak bohatou návštvnost poád stejn rádi? A koho vídáte nejradji?
K&M:
Návštvy si u nás odjakiva podávaly dvee kadé léto. Zvlášt po osmdesátém devátém roce sem pijel snad kadý, kdo snil o Yukonu u od mládí. Tehdy tu byly vyloen návaly... bn sto dvacet i víc lidí za léto. K podzimu u to bývá náronjší, hlavn protoe se blíí zima a není moc asu na posezení u pivka nebo bhání po okolí. Nkteí pijdou jen na skok, jiní se zdrí pár dn, nkteré rádi pivítáme znovu, jiné u víckrát nemusíme. Jednou nám napsala njaká holka, e by chtla zaít praskání ledu na Yukonu, jestli by se mohla zastavit tak na týden. Kdy nás po roce opouštla, byli jsme velice dobí pátelé... dnes je provdaná na Aljašce a stále jsme v kontaktu.

 

eští trampové ve Snake Pitu

 

Jindy jsme ale zas pišli o pár stovek, co jsme mli v penence odloené v koupeln. Zjistili jsme to a po odjezdu návštvník, které jsme dva dny ivili a vozili po okolních památkách...... take lovk se stále uí.
V roce 1991 uspoádal trampskou akci "Pechod Chilkootu 91" kamarád Wimpy z Toronta a to jich pijelo pes 70 najednou. V roce 2003 pitáhla po ece Yukonu flotila sedmdesáti lodí njakých 160 tramp, to se ozývaly eské písniky ze všech bar a indiáni u volali "umííí". Jinak se obas stavují rzné cestovky, se kterými jsme se spátelili, jednotlivci, kteí sem pijeli a doslechli se, e zde ijí njací eši, nebo kteí o nás slyšeli u doma z televize nebo kníek o Aljašce a Yukonu.
Samozejm nejmilejší návštvy jsou kamarádi trampové, se kterými jsme kdysi jezdili na Brdy, Berounku a Sázavu, snili o Canad, Aljašce, o snných pláních severu i zlatých polích Klondyku. Kamarádi, se kterými jsme se teba nikdy dív nesetkali, ale staí pár slov, pár písniek a víme, e jsme mezi svými, e jsme jedné krve .....


Pro leckoho to bude asi pekvapení, ale tak jak je v esku bný vepový guláš, na Yukonu je asi bný medvdí guláš. e si ti medvdi nedrí od vás vtší distanc?
K&M:

 

Misha pomáhal kuchat medvda ve 4 letech

 

No není to tak docela... vtšina Kanaan medvdy vbec nejí, ale v naší domácnosti to platí urit. Medvd je všeravec v mnohém podobný praseti a takté me mít Trichonosu (svalovce), pro jistotu z nj zásadn nedláme steaky, ale pouze guláš, roštnky, peené, prost jídla, ve kterých je maso dkladn uvaené i upeené, take neme dojít k nákaze. Také pouíváme stejné recepty jako na vepové maso. Pokud jde o ty bájné "medvdí tlapy a´la "Old Shaterhand", je to stejné jako vepové nohy ... ke a kliky. Yukonský erný medvd je podstatn menší, tak 120-200kg a ije jich tu asi 70.000, skoro jednou tolik co obyvatel. iví se vtšinou rostlinou stravou, rybami, drobnými hlodavci, mršinami a v okolí mst a camp odpadky. as od asu dojde k napadení lidí, ale pípady konící úmrtím jsou velice výjimené. Vtšinou je to zavinno špatn uskladnnými potravinami, nezlikvidovanými odpadky, nebo pekvapením, zvlášt u medvdic s mladými. Grizly je útonjší pi ochran svého teritoria nebo je práv na lovu, i kdy lovku se také povtšinou vyhne, mál-li monost. Na rozdíl od erného medvda se probouzí hlady nkolikrát za zimu a loví. Vtšinou se ale zdruje dál od civilizace.
Ron je povolen odstel dvou erných medvd na osobu (jeden na jae a druhý na podzim). Náš potok se nejmenuje Medvdí zbhdarma. Jeho údolím vede jakási medvdí magistrála. Kadé jaro a podzim tudy procházejí medvdi pes údolí Klondyku od jihu k severu a na podzim zas zpt a tak se jich vdy pár u nás zastaví podívat po nem na zub. Vtšinou rozhází odpadky z popelnice, jeden prokousal klukm pneumatiky na kole a kolobce, nebo mi seral na verand pipravené krmení pro psy. Pokud jsou moc dotrní tak je vtšinou pozveme dál a uloíme do mrazáku. Minulý rok mi dokonce jeden rozlámal dvee u lednice jak moc tam chtl. Prost, kdy nás navštíví, tak tm ostatním u to nerozkecaj.....


Kdosi v Dawsonu prý vyrábí kánoe tradiním zpsobem z bezové kry. Musí to být úasná vc na pohled i na omak. Z jak velkých plát kry lo vyrábí a dá se s nimi skuten plout jako s jinými kánoemi?
K&M:
Ano, zabývá se tím Halen Repetigny, Francouz, který ije v buši na ece pár mil od Dawsonu. Je to známý yukonský výtvarník, zvlášt jeho olejomalby jsou známé dnes u po celé Kanad. Kánoí vyrobil nkolik, myslím, e podle designu indián z východní Kanady. Jednu dokonce pro Dawsonský tým do njakých závod (asi 10ti místnou). Jeli na ní regatu, týden po Yukonu a Porcupine river. Malá, asi tymetrová kánoe, jaká je zavšená nad barem ve "Snejkpitu" stála majitele 3000$. Je asi z metrových plát bezové kry, pišité na smrkovém ebrování houvemi ze smrkových koen. Švy jsou zalité pryskyicí a je zdobena pírodními barvivy. Všechny svoje výrobky dopravil Halen do msta osobn po ece.

 


Za mnou údolí Klondyku a dozadu Bonanza


Mývalo, ty ses úspšn podílela na urení místa posledního odpoinku Jana Eskymo Welzla. Na základ eho jste pátrali?
K&M:
Všechno zaalo zjištním, e v údajném hrob je pohben Ital Fageti a podle záznamu nebyl vbec Welzl na katolickém hbitov pochován, jak se pvodn všichni domnívali (byl katolík). Podailo se mi najít záznam z nemocnice a záznam o jeho pohbu na obecním hbitov. Tam ale udlali u ped pár lety úklid tak osobitým zpsobem, e popadané kíe naházeli na hromadu a zapálili je. Na rozdíl od katolík, zde neexistoval plán hrob a pohbívání bylo dost nesystematické, vtšina hrob není ani rozeznatelná, nedalo se tam u nic najít. Uloila jsem ho nakonec pod krásný strom mezi lidi, o kterých jsem vdla, e zemeli v téme roce. Pesné místo hrobu se u nikdy nezjistí. Bohuel i okolo tohoto hrobu byla spousta nesrovnalostí a zlé krve.


Co pro vás znamená tramping?
K&M:
ivotní styl... oba jsme vlastn na trampu, co jsme opustili republiku. Já odešel z eska v šedesátém osmém a vandroval po Kanad a USA nepetrit. Obas zajel na zimu do Latinské Ameriky nebo Tichomoí. V 76tém jsem jel do Jugoslávie na setkání s maminkou a pak jsem se dva roky vracel vlaky, autobusy, stopem i na soukromých jachtách, pes Asii, Austrálii a Pacifické ostrovy. Kdy si lovk vydlává cestou, tak se to holt protáhne…
Mývala opustila zájezd edoku do Tunisu v roce 1978 (dodnes mi vyítá, e jsem tam na ni nepokal). ila a jezdila tém dva roky po Tunisu a Egypt, kdy ekala na vyízení emigrace do Kanady. Z Toronta se pak po ase vydala dál na západ a tak jsme se poprvé setkali na potlachu ve Vancouveru na jae 1985, kdy jsem se vracel z Mexica. Slíbila, e se u mn zastaví o dovolené cestou na Alasku...
…je to ta nejdelší návštva, která se zde stavila... u tiadvacet let.


Co na Yukonu máte rádi nejvíc?
K&M:
Skoro všechno, lidi, pírodu, volnost, ale hlavn monost ít si ivot po svém.

AHOJ K & M

Ctirad Orá


Daleko víc toho najdete v knize Trvalé bydlišt Klondike, kterou vydalo nakladatelství Outdooring.czKomente
Posledn koment: 03.09.2012  05:56
 Datum
Jmno
Tma
 03.09.  05:56 Bobo :-)))
 28.08.  19:30 pavel
 28.08.  11:08 Jarka
 28.08.  10:12 Jitka
 28.08.  09:49 Blanka
 28.08.  09:27 Ivo
 28.08.  07:46 KarlaA