Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jan,
ztra Ivan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Velká neznámá


Nevidíme ji. Zcela jednoduše prostupuje betonovými zdmi, vrstvou eleza a oceli. Ani velká vodní clona nezabrání, aby se k nám dostala. Mám na mysli energii, která je neustále obklopena tajemnem a bez nadsázky se dá íci, e rozdluje lidstvo tém na dva stejné tábory.


Jednotný názor na ni nemají ani fundovaní odborníci. Hovoím o bioenergii. O síle, kterou vyuívají lidoví léitelé, biotronici. Abychom to tzv. tajemno lépe pochopili, rozhodl jsem se navštívit jednoho z biotronik, o kterém vím a mám oveno, e patí k tm opravdu fundovaným. Jmenuje se Jaroslav Hejduk. ada Ostravan ho urit zná. V našem mst a okolí u pomohl mnohým z nás. A pro jsem si vybral práv jeho? Ped nkolika lety jsem ml zdravotní obtíe, ze kterých mn pomohl. Protoe vím, e na biotroniky se nejen laici, ale i lékai dívají nevícn, pozval jsem si k rozhovoru ob strany. Protoe praktická lékaka mne poádala, abych její jméno neuvádl (mnoho jejích koleg se na léitele dívá ponkud jinak) vyhovl jsem a tenám se za to omlouvám.

 

 

Tady je struný výtah více ne hodinového rozhovoru.


Co to vlastn ta bioenergie je?
J.Hejduk: Kadý lovk vyzauje energií, kterou v sob má: nazýváme ji bioenergie - prána. Mám-li tuto energii njak popsat, tak jednoduše eeno - vypadá jako mlha.


Kdy jste zjistil, e máte tu schopnost onu energii vyuívat a jak se projevuje.
J.H.:Tuto schopnost proišování energií jsem zjistil v roce 1985. Tím, e jsem se pohyboval a vyrstal v rodin, kde moje babika, maminka i strýc mli tyto senzibilní schopnosti a zajímali se o mystiku energetického psobení, tak jsem ml k tomu všemu blízko ji od útlého mládí.

 

Jakým zpsobem na své klienty psobíte? Jak poznáte, jejich zdravotní problémy?
J.H.: V podstat bych ekl, e lidé jsou jako baterky od auta. Potebují dobít energii a ta má v tle vliv na celý organismus. Startuje imunitní a obranný systém na vtší obrátky a tím vlastn nastartuje regeneraní a uzdravovací pochody. Tato léba se nazývá práno terapie. A odpov na druhou ást otázky - jak poznám, kde má nemocný problém? Já mám velkou výhodu v tom, e mám natolik citlivý zrak, e dokáu vidt na krátkou dobu auru lovka - zhruba asi 1 a 2 minuty a hodn se orientuji podle barvy a skvrn, které jsou v aue vidt. Dalším mým pomocníkem pi zjišování, kde má lovk problém, je citlivost v mých rukách. Cítím v nich bu chlad nebo teplo, tzv. mravenení, ale i pocit jako by mi nkdo ruce pitahoval i oddaloval od tla apod.

 

A mete pomoci kadému?
J.H.: Záleí na tom, jak k moji terapii kadý lovk pistupuje. Dobít energii je moné kadému, ale dleité je tuto energii nejen usmrnit na patiná místa, ale i odvést z tla tu opotebovanou, opálenou, která u tam nemá být. K tomu je poteba více vzájemného setkání. A tady se dostávám k tomu, zdali má dotyný lovk ke m dvru a také trplivost. Vyistit auru a zprchodnit energetické dráhy, které se nazývají meridiány, není otázka jednoho sezení, ale vyaduje oboustrannou trplivost a as. Nkomu staí pár sezení a cítí se dobe, ale nkdo musí pijít vícekrát. Pokud bych to shrnul, tak pomoci mohu kadému jen v tom pípad, kdy se oteve a chce pomoc pijmout. Po pravd musím íci, e nejde pomoci úpln kadému. Nkdy se spojuje více faktor, nap. vliv negativních geopatogenních zón, pracovního prostedí, neustálý stres v práci, minimální odpoinek apod. To vše se projevuje na zdraví lovka.

 

To jsou vci, které bychom mohli ovlivnit sami, co bohuel asto nedláme. Ale vrame se k Vašemu zpsobu psobení na lovka. Jak probíhá?
J.H.: Doba psobení energií na nemocného je zcela odlišná. A to ne podle diagnózy, ale podle toho, jak je nemocný zanesen opotebovanou energií. Jak je vlastn vybitý a oslabený. Já psobím energií na nemocné 10 a 30 minut. Ale mohu íci, e nkteí lidé si naberou - nasají tuto energii i za pouhou jednu minutu. Potom se akry samy uzavou a další psobení je zbytené.

 

Pedáváte lidem energii. Odkud ji berete?
J.H:Práno terapie je vyuití energie slunce-zem-vzduchu a kosmické energie. Jsem vící lovk a proto o tuto energii pro nemocné vdy poádám. Je to energie "Duchovní obrovské síly". Nkdy jsem sám pekvapen o její síle a íkám si, to snad ani není moné. Te jsem tu ml pod rukama hrku a najednou tam není. Bhem mého psobení zmizela.

 

Hovoíme o tom, e pomáháte. Ale naskýtá se otázka -neme biotronik nebo léitel lovku ublíit?
J.H.: Me, ale to pouze v pípad, doporuí-li vysadit léky ani by ml k tomu oprávnní. Tím me pacientovi jeho zdravotní stav zhoršit. Pokud léka najednou uvidí rapidní zlepšení zdravotního stavu, tak uívání lék sám upraví. Jinak je to s úpravou aury i zprchodnním meridián a dobití energie. Tam lidem nelze ublíit.

 

íká se, víra tvá t uzdravila. Není to jen autosugesce, která lovku pome odstranit problém, protoe ví tomu, e jste to Vy, kdo pomohl?
J.H.:ada lidí si to myslí, ale je to práce s energií lovka. Zprchodnit jeho energetické dráhy takzvané meridiány a do aker dodat potebné mnoství energie, aby se organismus mohl regenerovat. íkám tomu vlastn dobití baterek.

 

Co na to íkáte Vy, paní doktorko ?
Podle mne, je kadý lovk psychosomatický - to znamená, e je to jedno tlo a duše tedy celý lovk. Já jsem studovala klasickou západní medicínu, která je zaloena na dkazech. Tedy v tle je nco co se pak léí. Pesto vím, e jsou metody, které léí jinak - a to je podíl biomedicíny - léitel.
Podívejte, mnoho z nás je dnešním rychlým tempem ivota psychicky unaveno, jsme vystresováni. A tady si myslím,e ty jiné metody léení ne klasickou medicínou mohou lovku hodn pomoci. Vím tomu, e jsou lidé, kteí mají urité schopnosti - chcete-li „léitelské“. Ale je velmi tké rozlišit, kdo je má a kdo to jen pedstírá.

 

U jste se s nkým takovým potkala?
Osobn ne, take nemám ádnou zkušenost. Ale od svých pacient vím, e nkteí z nich léitele sami vyhledávají. Bu jsou zklamání západní medicínou a hledají pomoc jinde nebo slyšeli, e fungují i jiné metody. Anebo vyuívají ob metody najednou. Na zpsobu léby je vdy dleitá otázka dvry. Bu nemu vím nebo ne. Psychika hraje i v medicín velkou roli.

 

To máte pravdu. Myslíte si, e spolupráce lékae a léitele by mohla být také jednou z cest jak zlepšit zdravotní stav pacienta a jeho psychiku?
Ano, v tom problém nemám. Já osobn jsem pro alternativní medicínu. Mnoho z nás, v ordinaci se s tím asto setkávám, má asto problémy zpsobeny i tím, jakým zpsobem ijí. Naše tlo nestaí té rychlosti doby, tm všem neustálým zmnám. Znovu se dostávám k tomu spojení tla, psychiky, myšlení. A v tomto smyslu spolupráce lékae a léitele je urit prospšná. Nkteí lékai se však na alternativní medicínu dívají „pes prsty“. Nechci je obhajovat, ale jak poznáte, e ten nebo onen biotronik, léitel je opravdu dobrý. Má ty schopnosti, o kterých spolen mluvíme a není to pouze pseudoléitel, který tahá z lidi peníze. Take opakuji, ano spolupráce lékae a léitele skuten me nkterým pacientm výrazn pomoci.

 

asto slýcháme rení, e je nco mezi nebem a zemí, co si neumíme vysvtlit. Jaký názor na to máte?
Základ západní medicíny je v tom, e si léka a pacient musí vit. A pesto jsou vci, které dosud neumíme v medicín pesn vysvtlit. Zkrátka nco vidíme, ale rozumem to nevysvtlíme. Já osobn vím, e jsou energie, které nás ovlivují a mohou pomáhat. Vdy na tom je zaloena i ínská medicína. Kdo z nás by neslyšel slovo akra, které jsou vysvtlovány jako energetická regulaní centra našeho tla. Ale zase si eknme, kdyby ínská medicína byla všemocná, tak bychom se vnovali pouze jí.
J.Hejduk:Já mám takový pohled - lidé erpají energii ze slunce, zem, vzduchu, ale také potebují energii duchovní a kosmickou, která má vlastn na našem uzdravení nejvtší vliv. Take nco mezi nebem a zemí urit je.

 

Pane Hejduku, mete se léit Vy sám? A jak poznáme dobrého léitele?
J.H.:Kadý se me léit sám rznými zpsoby. Co se týe energie, tam mám výhodu oproti ostatním. Ale nemyslete si, také si musím nkdy nechat pedepsat antibiotika. Dobrý léitel se pozná u tím, e vyzauje do okolí energií, která je hned poznatelná. Má být skromný, klidný, vyrovnaný a po-korný ke kadému, kdo pijde pro radu i pomoc. Kdy pracuji s lidmi a dávám jim energii, vdy poprosím o tuto sílu Pána Boha a najednou cítím, jak mnou proudí. Vidím auru a v nemocném se mní energie na istou a uzdravující a pitom vlastn ani nevnímám, co se kolem mne dje. Drím se slov mé maminky: „Poádej a bude ti dáno“.

 

Jaký závr si z našeho rozhovoru vyvodíte, to u záleí na vás samotných.

Mgr. Libor KlásekKomente
Posledn koment: 18.05.2015  19:57
 Datum
Jmno
Tma
 18.05.  19:57 Vendula Mirynska Prosm o slo na pana Hejduka. Nutn ho potebuju. Dkuji
 16.08.  23:59 Dagmar Dudov Zdravm,moc prosm o kontakt na p.Hejduka.
 16.08.  23:52 Dagmar Dudov Zdravm,moc prosm o kontakt na p.Hejduka.
 15.06.  13:27 ferbl
 15.06.  11:27 janina
 15.06.  11:08 venca
 15.06.  08:24 Marcela
 15.06.  07:13 Jitka