Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jan,
ztra Ivan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Konzumace kávy zlepšuje pam

a sniuje riziko mozkové mrtvice

 

Káva je jedním z nejoblíbenjších nápoj a není generace, která by tento erný zázrak bohatý na antioxidanty a další tlu prospšné látky, neochutnala. I kdy ve vyšším vku mají lidé z kávy vtšinou obavy, ukazuje se, e její konzumace má pozitivní vliv na lidské zdraví a to zejména v prevenci nkterých onemocnní typických pro starší vk.

 

Vdci a lékai upozorují, e se úinky konzumace kávy u kadého projevují zcela individuáln. Pi posuzování otázek prospšnosti i škodlivosti kávy by tak mlo být vdy zohlednno více dleitých faktor, jako je napíklad zdravotní stav konzumenta, mnoství denn vypitých šálk i druh kávy, ze které se nápoj pipravuje. Docent MUDr. Pavel Kohout, odborný garant Institutu kávy, jako zdraví prospšné mnoství oznauje mnoství 3-5 šálk kávy bhem dne, tzn. celkový obsah nepesahující 300 mg kofeinu.

 

Jako jeden z dsledk stáí a zmn v organismu je i ztráta pocitu ízn. Tento signál je velmi dleitý, protoe jím organismus ohlašuje mírnou dehydrataci a nutnost doplnní tekutiny. Vtšinou se senioi piklánjí ke konzumaci chuov výraznjších nápoj. Pochopiteln si neodeknou ani svj oblíbený šálek kávy, zvlášt dopoledne.

 

Káva chrání mozkové cévy
V letošním roce byly publikovány výsledky studie (Larson, Orsini), která zkoumala vliv konzumace kávy na etnost cévní mozkové píhody (mozkové mrtvice) v letech 1996 – 2010. U tém 500 000 úastník a více ne 10 000 pípad mozkové píhody tak bylo zjištno, e u konzument kávy je v prmru o 15 % menší riziko vzniku mozkové píhody ne u tch, kdo kávu nepijí. V pípad, kdy konzumace dosahovala 2 šálk denn, bylo riziko sníeno o 14 %, pi vyšší konzumaci 3-4 šálk pak o 17 %.

 

Káva pomáhá pamti
Ve vyšším vku je ohroena nejen pam, ale i další myšlenkové procesy, které jsou souborn oznaovány jako kognitivní funkce. Ty nám umoují rozpoznávat, pamatovat si, uit se a pizpsobovat se neustále se mnícím podmínkám prostedí. Jde nap. o pam, pozornost, koncentraci, rychlost myšlení, porozumní informacím a eové funkce. Nejnovjší prospektivní studie L. Araba realizovaná se 4 000 úastníky starších 65 let ukázala, e u en klesají tyto mozkové funkce mén, pijí-li pravideln kávu nebo aj.

 

Kávou lze pedcházet i Alzheimerov chorob i cukrovce
Poet lidí trpících rznými formami staecké demence nebo Alzheimerovou chorobou ve svt roste a v následujících dvaceti letech se má zdvojnásobit. Podle britských vdc z King´s College jich bude píští rok pes 35 milion, v roce 2030 u 65,7 milion a o dalších dvacet let pozdji a 115,4 milion. Experti z Floridy tak ásten objasnili dívjší pozorování, e se u piják kávy tato váná degenerativní nemoc vyskytuje mén asto ne u lidí, kteí kávu nepijí. Nová studie nepopírá ani dívjší výsledky výzkumu, podle nich je za tuto ochranu zodpovdný kofein samotný, jeliko sniuje produkci bílkoviny zvané beta-amyloid. V káv je pítomná látka, která ve spolupráci s kofeinem zvyšuje tvorbu rstového faktoru bránícího rozvoji Alzheimerovy nemoci a zlepšuje pam.

 

Ve vyšším vku se také velmi asto objevuje diabetes mellitus II. typu. Probíhající výzkumy vztahu mezi pitím kávy a vznikem diabetu ale ji dnes prokazují pozitivní výsledky. Dokazuje to napíklad americká studie, která hodnotila riziko vzniku diabetu II. typu v souvislosti s konzumací kávy a slazených nápoj. Mui i eny pijící více ne 4 šálky kávy denn mli riziko vzniku diabetu II. typu o 67 % niší ne jejich vrstevníci, kteí kávu nepili. Navíc práce Turatiho z roku 2011 (metaanalýza studií u více ne 10 000 pacient), potvrdila, e neexistuje souvislost mezi konzumací kávy a rakovinou slinivky a to dokonce ani u silných piják kávy, vyjma pípad, kdy tito konzumenti zárove siln kouili.

 

Institut kávy zahájil svoji innost v dubnu 2010. Jeho zakladateli a garanty jsou pední eský specialista v oblasti léebné výivy doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. (gastroenterolog a nutricionista, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze), a slovenský odborník v oblasti poradenství pro obezitu, výivu a zdravý ivotný styl MUDr. Peter Minárik (gastroenterolog, Onkologický ústav sv. Albty v Bratislav). Smyslem této iniciativy je objektivn informovat o káv a vlivu její konzumace na lidský organismus. Institut kávy je rovn provozovatelem webové stránky www.institutkavy.cz , kde najdou zájemci mnoství informací nejen o pstování a výrob kávy a jejím sloení, ale i vlivu její konzumace na lidský organizmus.

Lída ŠimákováKomente
Posledn koment: 01.11.2011  17:44
 Datum
Jmno
Tma
 01.11.  17:44 Lenka
 01.11.  17:38 imraL
 01.11.  16:36 ZdekaT.
 01.11.  14:47 Vesuvanka
 01.11.  12:37 denda04
 01.11.  12:11 LenkaP
 01.11.  11:19 pavel
 01.11.  10:07 Mirek
 01.11.  08:39 Adla
 01.11.  08:37 hera Pro ZdekuT ..
 01.11.  08:02 KarlaA
 01.11.  08:02 ZdekaT.