Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ldie,
ztra Radana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 

Zmny poasí, zejména zmny teplot, tlaku, vlhkosti v nás vyvolávají rzné reakce. Však víme, jak naše klouby spolehliv pedvídají poasí. Ale píroda k nám není macešská. Na jedné stran nám zpsobuje svými rozmary problémy, ale naopak nám poskytuje své léivé schopnosti.


Tentokrát bude e o stromech

Hodn nám prospívá aktivní pohyb ve stínu strom, nap. v lese. Do lesa nechodíme jen na procházky, na houby nebo borvky, ale také za stromy. Stromy svou majestátností a dlouhovkostí symbolizují ivot a sílu. Dokáí ale mnohem více. Silné stromy vyzaují energii, kterou z nich meme erpat i my. Energii od nich nejlépe získáme pímým kontaktem.


Stromy nás také chrání ped škodlivým kosmickým záením. Toto záení práv neutralizují ionty vytváené stromy. Stromy a kee psobí na lovka jako nejlepší bioterapeut. Kdy unavení prací, stresem nebo nemocní picházíme do vlivu jejich "pozitivní" energie, pak se naše energetické pole s jejich spojuje a zaíná psobit. Procházejte se mezi stromy, dotýkejte se jich a uvdomujte si co cítíte. U jednoho stromu pocítíte uklidnní, u jiného neklid. To proto, e nkteré stromy nám energii odebírají.


Sledujte svj dech. Strom léka by ho ml zregulovat. Kdy u víte, který strom na vás psobí nejlépe, navate s ním kontakt. Pozdravte ho, projevte mu svj obdiv, uznání. Obejdte ho a zjistte, z které strany je nejlépe se k nmu piblíit, kde má své "dvee". Opete se o nj, zavete oi a pijmte jeho pozitivní energii.
Relaxace i léba zaíná. Pozitivní energie nasajete tolik, kolik jste ji schopni pijat. Pokud je pronikání energie stromu do energetického pólu píjemce souladné, pak ji po nkolika minutách pichází pocit úlevy a blaha. Ustoupí napíklad bolesti zad, migréna nebo aludení obtíe. Délku pozitivního psobení si regulujete sami.


Obejmout strom opravdu není nic k smíchu. Je hodn lidí, kteí erpají ivotní energii z pírody a práv pedevším ze strom. Moná se vám to zdá smšné, ale nco na tom je. Ostatn za zkušení nic nedáte. Moná proijete zvláštní okamik, který vás naplní silou. Je to posilující léba, kterou píroda poskytuje zcela nezištn a bezplatn.


Jak je to s jednotlivými stromy:


Bíza osvuje, rozproudí v nás energii, odplaví úzkosti, sklíenost a depresi. Nenároný strom, který se spokojí s trochou chudé hlíny, aby zapustil koínky. Drí se mezi kameny, ošlehaný a olámaný vichicí, a pece kadé jaro oívá nalévajícími se pupeny. Bíza je opravdu všestranná. Ukliduje stresy, zbavuje hnvu, obav a strachu. Dodává sebejistotu. Ukliduje bolesti ztuhlých kloub, elistí, bicha.

Spánek pod bízou se doporuuje lidem, kteí se cítí vyerpáni nemocí nebo tkou prací. Kdy obejmeme kmen bízy, pinese nám to klid a celkové posílení. Napome také pi rozvíjení intuice a vnímavosti.


Buk se devem tak tvrdým a odolným, e petrvá staletí, pohlcuje nemoci, zvlášt bolesti hlavy, migrény, upravuje krevní tlak, zbavuje stresu a posiluje toleranci k druhým. Buk dává pohodu ducha, víru v sebe a blaho osudu. Uvoluje od obav, strachu, zapuzuje nemoci hrdla a ledvin. Buk je stromem plodnosti, napíklad ekové pivádli k bukm "jalová" zvíata a také neplodné eny. Slované vili, e tam, kde rostou buky nemohou nikomu ublíit ádné áry a kouzla.
Bukový les nám poskytuje pocit bezpeí a nepíjemné problémy pak dokáeme vnímat z nadhledu. Buk posiluje v lovku schopnost tolerance k ostatním. Máte-li problémy ve svém okolí obejmte buk, který vám pome najít s ostatními kompromis.


Dub s plody pipomínajícími hlavu panáka s epikou, pomáhá pi ztrát ivotní energie, nepekonatelném smutku nebo pi apatii z dlouhé nemoci. Zklidní, pome utídit myšlenky a správn se rozhodnout. Symbolizuje sílu mysli, moc a dlouhovkost.
Duby byly povaovány za posvátné stromy. Ze šumní jejich listí umli kní starovkého ecka "íst" boská sdlení. Také Keltové a Slované uctívali duby, dávali jim obtní dary a kdy potebovali dleité rady, usínali v jejich stínu s vírou, e vtve dubu jim pinesou prorocký sen. Rovn mnozí svatí z poátk kesanství trávili svj ivot v prostoru starých vykotlaných dub. Napíklad sv. Bernard tvrdil, e za veškerou svoji energii i moudrost vdí dubu, v jeho dutin asto pobýval.
Pobyt pod ním se proto doporuuje tm, kteí mají njaké neešitelné problémy, nebo dub jim dodá sílu a napoví to nejlepší ešení.

 

Voavá lípa nabízí spoinutí milencm. Je to strom lásky, naznaí cestu ve sporu, zbavuje pesimismu. Píjemné posezení v jejím stínu pináší radost a dobrou pohodu i starým a nemocným. Lípa je stromem smíení. U za dávných as, jakmile se dva znesváené rody i sousedé udobili, zasadili na hranici svých území lípu, aby hlídala a chránila jejich mír a pokoj. Je to strom lásky, který urovnává mezilidské vztahy. Energie lípy zajišuje zdravý odpoinek, pivolává vštecké sny. Pobyt pi kmenu lípy se doporuuje tm lidem, kteí vidí všechno ern a domnívají se, e je neustále nkdo pronásleduje a chce jim ublíit.


Pokroucená sosna od nás pijme všechny smutky a výitky svdomí a nabídne opt radost ze ivota, sílu a energii. Sosna pináší východiska ze sloitých situací. Posiluje pi únav, slabosti, depresi a zlepšuje innost všech orgán. Sosna byla uctívána u ve starovku. Kultovním stromem byla pedevším v ín a v Japonsku. Tam byla povaována za strom, který posiluje jak ivé bytosti, tak i duše zemelých. I v Evrop byla symbolem síly, zdraví, dlouhovkosti a plodnosti. Keltové ji povaovali za "matku moudrosti" a strom zdraví.
Pobyt pi ní napomáhá k vyostení intelektu, posiluje pam a navrací emocionální rovnováhu. Také zkliduje zlost a stres a dokonce je prospšný i pi hubnutí.


Jedle uklidní podrádnou nervovou soustavu, blahodárn psobí na dýchací cesty a plíce, podporuje prokrvení tla, posílí intuici. Usmruje silné emoce, které brzdí stízlivé uvaování. Reguluje dýchání a innost zaívacího traktu.
Obejmout jedli se doporuuje osobám zavaleným prací, neustále nkam spchajícím a s nízkým pocitem sebevdomí. Tento strom je bude chránit ped pepracováním a poskytne jim tolik potebné zklidnní a odpoinek. K jedli by se mli pitisknout také ti, kteí trpí zablokováním v sexu.


Smrk je vysazován tam, kde má chránit dm a rodinu ped veškerým zlem, nemocemi a nepízní osudu. U našich pedk ztlesoval enský prvek a byl proto stromem ivota a mateství. Ve starém ecku se pedpokládalo, e ve smrkových hájích mají své obydlí bohové. Jinde lidé zase vili, e v korunách smrkových strom sídlí dobí lesní duchové a skítkové, a proto pod nimi poádali tajemné magické obady. Ke smrku se meme obracet pi jakýchkoliv potíích - tlesných, psychických i jiných. Je jako laskavá matka, která nás k sob pivine a sejme z nás vše nepíjemné.


Kaštan zmíruje naptí, obavy, strach a obnovuje sebejistotu. V lovku nastoluje klidnou harmonii. Tento strom léí nemocnou duši a pomáhá najít ztracené sebevdomí a jistotu. Plody v kapse nebo pod polštáem pomáhají proti revmatismu. Pobyt pi kmenu jírovce nám pome zbavit se neklidu a strachu.


Vlašský oech usnaduje pizpsobení se okolí, dává spokojenost s kadodenním ivotem. Pomáhá najít smysl ivota. Pomáhá boit vzdušné zámky a postavit se pevn na nohy. Zlepšuje innost dechového a obhového ústrojí.


Olše se hodí pro pevné nervy. Povzbuzuje duševní innost. Obnovuje sílu, posiluje duševní moc lovka, ochrauje ped hádkami a spory. Pomáhá v nesnázích a od bolesti. Na píšalku z olše se pivolává vítr. Germáni vili, e první mu pochází z jasanu a ena z olše.
Jestli se chcete dovdt nco o sob, dýchejte s olší. díve se jí íkalo strom mrtvých, to znamená, e kdo se s ní pátelí, me navázat kontakt se záhrobím.


Strachu zbavuje jasan, podporovatel vle. V ecku byl posvátným stromem Poseidona.
Jasan je stromem znovuzrození, je stromem síly moe, síly spoívající ve vod.


Hloh uvoluje v lovku zdravý egoismus. Pomáhá uvolnit se ze závislosti na druhých a uvaovat o svých vlastních potebách. Pikazuje ít tady a te. Dobe psobí na srdce a obhové ústrojí.

 

Zimostráz zbavuje ivotní strnulosti, umouje poznat jiné aspekty ivota ne ty, které jsme vnímali doposud. Psobí dobe pi luových a ledvinových kamenech, astmatu, koních chorobách a ekzémech.

 

 

Vyhýbat bychom se mli snad jen tisu, který znekliduje a podporuje nekonstruktivní myšlenky.


Prosba lesa

love,
jsem teplo tvého píbytku
za studených zimních nocí,
jsem pátelský stín,
kdy pálí letní slunce,
jsem krov tvého domu,
deska tvého stolu,
jsem lko, ve kterém spíš,
a devo, ze kterého stavíš lod,
jsem násadou tvé motyky,
jsem devo tvé kolébky i tvé rakve,
jsem svt dobroty a krásy!
Slyš moji prosbu:
Neni mne!

Nápis na bronzové desce u brány jugoslávského pavilónu na mezinárodní výstav v Paíi v roce 1937.


Text:Miluše Daková
Ilustrace: Václava Arnoštová

Další lánky autorky:

Co praví herbá

Další bylináeKomente
Posledn koment: 10.05.2010  16:37
 Datum
Jmno
Tma
 10.05.  16:37 Vendula
 09.05.  18:29 Vesuvanka Pavlovi a Bobo
 09.05.  18:19 Pavel
 09.05.  11:13 EvaP
 09.05.  11:11 Bobo :-)))
 09.05.  10:45 janina
 09.05.  10:11 Pavel
 09.05.  09:04 Vesuvanka jet dopluji....
 09.05.  08:56 Vesuvanka dky :-)))
 09.05.  08:47 Lenka
 09.05.  08:35 KarlaA
 09.05.  08:27 venca
 09.05.  08:06 denda04
 09.05.  07:35 wiki
 09.05.  07:30 NaaD
 09.05.  06:57 Pavla