Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Sám mezi lidmi

 

Tém kadý z nás zail období "osamlosti" zapíinné bu odsthováním, ztrátou pátel, rozvodem,úmrtím partnera - co je obzvlášt bolestný zlom i jiným dvodem. Poet osamlých jedinc "Singl nebo Sólo" eených, a ji rozvedených, jen matkou nebo otcem dti vychovávajících, o samot ijících mladých, starších nebo starých lidí roste stále více. Je mnoho tch, kteí musí denn s touto izolací bojovat. Osamlost se me nakonec stát i nebezpenou záleitostí, obzvlášt kdy je nedobrovolná. Objeví se depresivní stavy, asto se ponou vtírat i nevhodné myšlenky.


U dtí osamlost, kdy chybí náklonnost obou rodi i dokonce dojde-li úmrtím k jejich ztrát, a jejich další ivot probíhá bu v nedobré adopci, dtských domovech i jiných sociálních zaízeních vede velmi asto v jejich dalším ivotním bhu a ku tragédiím.
Przkumy ukázaly, e lovk vydrí samotu dosti dlouho, ale jen tak dlouho, pokud si tuto izolaci sám zvolil.


Dnes tém kadý druhý lovk uléhá do postele sám. Kdy se pak ta osamlost stane trvalým spoleníkem, pak nechybí jen emociální podpora z vení, ale ti postiení trpí i nedostatkem dotyku, pohlazeni, milého hezkého slova, úsmvu. Z tchto dvod vznikly dokonce skupinky ve vku mezi 30 -70 let, aby tento lidský "hlad" po pravidelném pohlazeni, pivinuti, pitulení utišily. Sex je v tchto skupinách "TABU".


Jak si tedy vysvtlit pro je pro lidské tlo i duši dotek potebný a dokonce léivý?
A pece je vysvtlení zcela jednoduché.
Náš ivot je ji od prvopoátku, kdy jsme nabrali poprvé do plic vzduch tohoto svta na dotek "naprogramován", tudí je milým pocitem. Kadé novorozen chce vše kolem sebe "popadnout", být chováno v náruí maminky i tatínka. Chybí-li tento kontakt, vznikají poruchy v dtském vývinu. Dti se pestávají vyvíjet jak tlesn, tak i duševn a zstávají pozadu oproti stejn narozeným.


Jak dleitý ten "dotek"je, lze pozorovat na pedasn narozených dtech, kdy toto mimino, nkdy sotva váí 1000 gram, leí bezmocn v inkubátoru. V tchto pípadech je opravdu tko pedstavitelné, e se toto dítko bude jednou honit za balónem, sportovat. A pece, šance na zdravý ivot stoupají tím více po senzorové stimulaci, kterou ti pedasn narození obdrí. Tyto dti získávají vlastn ji pedasn zkušenost pi doteku se svými rodii, stávají se aktivnjšími, jsou vyrovnanjší a doenou rychle to chybjící do normálního plného vývojového stádia.


Tedy nejenom ta škvrata, ale i dosplí lidé potebují, aby se cítili jak tlesn, tak i duševn dobe, tu denní dávku toho pohlazení, úsmvu, zvlášt pak asi pro ty „díve narozené“ je to mnohdy velmi dleité. Vlastn i to domácí zvíe eká na to pohlazení a na milé slvko.
Náš hmatový smysl dlá z našeho vnjšího obalu - pokoky, s milióny senzor velice citlivou schránku. Skrze ní vnímáme teplotu, bolest. Receptory zaregistrují vše pesn na milimetr, obzvláš tam, kde leí citová tlíska nejhustji, tedy na píklad rty, jazyk. Teprve ale a v centrálním nervovém systému jsou tyto jednotlivé informace pln zpracovány, a mozek nám tedy a potom sdlí, co vlastn cítíme. A zvlášt milý dotek, pohlazení, úsmv pak dlá blaze i na duši.


Tak dleitým se v našem ivot ten „dotek“ tedy stává.


(Pozn.: Poznatky z poadu odvysílaného nmeckou TV stanicí SWR)

Tibor Vopasek, ŠvýcarskoKomente
Posledn koment: 21.01.2013  12:07
 Datum
Jmno
Tma
 21.01.  12:07 tamil a florencie
 16.01.  12:40 wiki sama
 14.01.  17:38 m sm ..