Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ji,
ztra Marek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Na kus ei s...

mimoádn aktivní starostkou Zámle Marií Trejtnarovou o vesnickém ledoborci, pítku, mýtku, ale i o ostatním


Abychom rozumli, jsme v Zámli, malé obci nedaleko Vamberka, leící na silnici 1. tídy I/14. Tady opravdu mají vesnický ledoborec, normáln ho najdeme "zaparkovaný" pod písteškem u Divoké Orlice a te vyjel. Na vesnici, kde ije pes 600 lidí, je vesnický ledoborec kuriozita. „Kuriozita nekuriozita, máme ho opravdu, jeho idii jsou Ladislav Kapucián a Miroslav Dudek. Pvodn vojenský transportér sovtské výroby PTS 10, jak ho znají ti starší, co slouili v naší armád vlasti a lidu, není u zelený, ale modrý, s bílým pruhem a je majetkem obce. Ta ho koupila v polistopadové dob od armády a pedlala na vesnický ledoborec, i kdy jeho koup zas tak moc jednoduchá nebyla. Divoká Orlice má toti kadoron tu nepknou vlastnost, e se na ní - nad doudlebským splavem - nahromaují ledové kry a do délky jeden a pl kilometru a vzedmutá hladina ohrouje i Záml,“ dodala starostka.

Zastavili jsme se v té letošní zim pod 250letou Voraskou lípou u pítka a mýtka. Paní starostko, rozumím slovu pítko, ale ne mýtko
Pítko a mýtko je místo, kde se mohou turisté, v našem pípad spíš cykloturisté, napít a taky umýt. Vybudovali jsme je na nedávno otevené a vyuívané cyklostezce, vedoucí od Lípy nad Orlicí k Potštejnu. Pisplo nám Dobrovolné sdruení obcí Orlice, jeho jsme lenem. Te ne, je zima zimovatá, ale v jiná roní období tady ve stínu na lavikách kolem této košaté Voraské lípy nacházejí místo k odpoinku. Je svdkem voraského emesla, kdy tu vorai stavli vory a odtud plavili devo a do Hamburku.


K zámlským voram se vztahuje i povst o hastrmánkovi Floriánkovi.

To je pravda. Jednoho chudáka, jinak dobráka od kosti, si vorai najali na pomoc pi vázání klád. Peníze poteboval, se enou ekali jedenácté dít, políko neuivilo tolik krk a ani kozu nemli. Jene vorai platili, jak bylo zvykem, a po dodání deva, a tak si chudák málem sáhl na ivot. Dti mu toti ekly, e jejich sourozenec je na svt, ale protoe bylo bné, aby bylo dít poktno, bylo poteba platit. Jene ml jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou. To zaslechl zámlský vodník Floriánek, poslal pomocníka dom s tím, a pijde s díttem k Marekovi, tedy do našeho kostelíku svatého Marka, a e pjde za kmotra. Co mla ena dlat, nechtla mít dít pohánka, a tak nakonec svolila. Kmotr Floriánek zastril pod povijan ti stíbrné a za n pak rodie mohli koupit koziku a peít dobu, ne dti odrostly. Nejvtším píslibem byla hastrmanova slova, e bude nad novorozeným Jonáškem dret ochrannou ruku ped utonutím, a tak kdy se pak chtl stát voraem, nikdo mu nebránil.


U nov vybudované lávky máte pknou sochu Floriánka. Zastihl jsem tu v ervencový podveer ti lidi – starší paní opeovávala tu spoustu kvtin v truhlících a na druhém konci dva mladí, dve a chlapec, lávku natírali.

Víte, jsme v zátopové oblasti, kde Divoká Orlice dovede být vskutku divoká nejen podle jména. A tady kadý pochopí, e nedávná regulace jejího nejhoršího úseku, kterou provedlo Povodí Labe, rozhodn není násilným zásahem ani do toku, ani do krajiny. Ta kvetoucí lávka - od jara do podzimu je obloena truhlíky s kvtinami – tu stojí od roku 1998, protoe tu pvodní strhla povode. e ji steí Floriánek, je pravda – jde o dílo amatérského sochae Jaroslava Talafanta z nedaleké Kameniné. Floriánek drí v jedné ruce leknín a v druhé mníka, rybu typickou pro tuto eku. Kousek po proudu máme krytou lávku, na ni jsme hrdí taky. Leí na cyklistické trase a pi setmní i v noci, kdy prochází chodec nebo projídí cyklista, se na ní automaticky rozsvítí svtlo. Vyjádeno ekonomicky – rekonstrukce této lávky byla podpoena v letech 2004 a 2006 dotacemi Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova. Pokud chcete i ísla, máte je mít: náklady na pítko, mýtko a mobiliá, tedy odpadkové koše a cyklostavy, pes 64 tisíc, dotace od Krajského úadu Královéhradeckého kraje prostednictvím Dobrovolného svazku obcí Orlice v roce 2007 skoro 45 tisíc, v roce 2006 DSO Orlice 106 tisíc na mobiliá, znaení a ochranu ped povtrnostními vlivy, dotace na lávku od krajského úadu 162 tisíc, v roce 2005 pispl DSO víc ne 30 tisíci na mobiliá i znaení a rok pedtím taky DSO 84 tisíci korunami na opravu nosníku lávky.


Všecko se tu toí kolem vody, máte tyi istírny odpadních vod, a tak nepekvapí dv peliv udrované studánky.

Ta v obecním lese s poetickými názvy studánka Panny Marie Pomocné nebo taky Bolestné i studánka Andl stráných má i svoji pískovcovou sošku Panenky Marie, dílo Josefa Filipa ze sousedního Potštejna. Ta druhá, vedle hišt, je ozdobena soškou hastrmanky Manky. Ped šesti lety na 1. kvtna pipravili hasii spolu s mladými z obce – bylo to poprvé - putování ke studánkám. Inspirovali se Otvíráním studánek Bohuslava Martin, a tak jsme tehdy mohli vidt druiku, jak nese na podušce symbolický klí, to v doprovodu pedevším mladých v dobových krojích zpívajících písn, samozejm hastrmánka Floriánka s jeho milou Adélkou i místních poutník. No a já pak symbolicky tím klíem otevírala upravené studánky. Na pout a svcení nechodí jen místní, ale tší se na n poutníci zdaleka. Tuto akci pomáhají zajišovat spolu s obcí místní hasii a program je v reii obanského sdruení "Má vlast - mj domov".


Od bezna 2002 má Záml obecní prapor a znak, ty se svtily na svatého Václava v kostele svatého Marka - okídlený lev s aureolou je atributem svatého Marka, ale místo knihy, která patí k tomuto svatému, byl lvu dán do tlap ernov… 

Ten je pipomínkou místních kamenolom, jejich materiál slouil k výrob mlýnských kamen. Vlnitá pata štítu symbolizuje polohu obce na Divoké Orlici. Ve znaku je to pak trochu podrobnji - zlatý lev s modrými kídly a s erveným jazykem, který v tlapách drí stíbrný ernov s erným otvorem pro vrchní mlýnský kámen zvaný kypice.

 

Dobrácký vodník Floriánek, o nm povst praví, e uml íst i poítat a e chodíval do místní hospody, v ní prý tanil i sám Otec vlasti Karel IV., sedí pár rok u nového pemostní eky. To staré vzala povode. Vím, e jste usilovala o to, aby obec získala do vlastnictví tu hospodu a udlala z ní skanzen starých emesel. Zmnilo se nco?
Na záchranu té hospody – te opravdu ve velmi špatném stavu – jsme zaloili obanské sdruení „Má vlast – mj domov“. Povst toti praví, e kolem sloupu, který se zachoval z té pvodní hospody, ml tancoval Karel IV. a e k tomu hrál dudák Miulka z nedalekých Merklovic. Pravda je taková, e tato ruina z roku 1786 je urit bývalá hospoda, která patila pod potštejnské panství a její hostinský ml povinnost, kdy sem pijela vrchnost, mít zásobu dobe chlazeného piva. Znak toho panství je nad vraty. Práv z této hospody bychom chtli vybudovat místní muzeum, ale na to nám chybjí peníze.

 

Záml, je se díve jmenovala i Zámly, Zámlí a za druhé svtové války Samiel, má krásn opravenou školu…
Nejen školu, ale te i školní zahradu v rámci projektu „Zelená školní uebna“. Ze zanedbaného prostedí vznikl pkný areál s pískovištm ve tvaru lod, nov tu školáci, co konili školu, dali pomalované kamínky. Projekt za 180 tisíc korun podpoil krajský úad dotací 126 tisíc korun. Máme tak pkný areál s bylinkovými záhony, ovocnými stromy, typickými pro zdejší vesnickou floru, kvtenu i kee, které se vyskytují v chránném území Borek na našem katastru. Popisky jednotlivých rostlin vyrobily pod dohledem uitelek a umístily k rostlinám dti naší základní školy. V anket dti vybraly v roce 2006 za obecní kvtinu podléšku, která spolu se znakem obce tvoí obecní logo. Koncem minulého roku za pispní dotace DSO Orlice byl vybudován na školní zahrad zahradní domek pro výuku ák naší školy. Je opaten nejen lavicemi, ale i tabulemi, kde mohou áci uplatnit svoje vdomosti na erstvém vzduchu. Mimo tento hlavní úel je samozejm k dispozici dtem z mateské školy a mateského centra. To bylo oteveno 28. kvtna 2009 a vím, e tak byl uinn krok správným smrem, protoe posiluje sounáleitost k obci, škole a v neposlední ad i vazby sociální. Maminky s potomky je hojn uívají. Vzniklo uvolnním místností hasiské klubovny v budov základní školy, kdy se hasii pesthovali do podkroví obecního úadu.

 

Vrame se k Voraské líp…

Pod ní sedávaly kadý podveer po Ave Maria eny se svými herdulemi a vyrábly metrové, peván vlákové krajky. V Zámli platilo toté co v sousedním Vamberku „Herdule a paliky - ivot je náš celiký“. Jinak tradice nitné krásy šikovných rukou se dochovala do dnešních dn a týdn se na obci schází dvanáct krajkáek se svou paní uitelkou. Mrzí m, e pro nedostatek asu chodím dnes u jen obdivovat jejich herdule a dílka, tak aspo výtvory jejich rukou vozím jako pozornost a dávám pi sváteních píleitostech. Tak krajku od nás má starostka ve Francii, další je v bruselském europarlamentu, v Polsku, na Slovensku, v Japonsku a samozejm na mnoha místech naší republiky. To, e sama k herduli zasednu, je výjimkou, nicmén tak jednou do roka své srdci blízké vlastnoruní krajkou potším.

 

Hišt U Vagonu bylo tikrát podpoeno Krajským úadem Královéhradeckého kraje – 77 tisíci korunami v roce 2005, 56 tisíci v roce 2006 a loni 27 tisíci, to v rámci projekty "Záml v pohybu I-III". e na nm v zim dobrovolníci postaví mantinely, a pokud je mráz, plochu postíkají a pak se bruslí. V lét na nj chodí nejen místní, ale asto tu zastaví i projídjící cyklisté, neodolají a zapojí se do her. Soutí tu rodiny proti sob nebo se poádají utkání oban horního a dolního konce. Prost pracovitá vesnice s aktivní starostkou. Jaké sny má starostka obce?

Vzhledem k tomu, e se mi zdají sny barevné a v hojné míe, tak tedy nejprve zateplit tlocvinu, jene se ádostí o dotaci 6,5 milionu korun ze Státního fondu ivotního prostedí jsme neuspli. Druhý sen - rozšíit budovu obecního úadu o velkou zasedací a spoleenskou místnost, gará a zázemí pro hasie, aby to bylo pod jednou stechou. Tím by se zvtšily i prostory pro knihovnu, ale tady zatím vbec nevíme, jak a kde peníze sehnat. A vybudovat dtské dopravní hišt - plány máme, místo taky, elán nám nechybí. Jen ty nešastné peníze… V letošním roce máme podepsánu dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje R ve výši 415 tisíc korun na parkové úpravy, výsadbu zelen a na techniku. S realizací projektu se poítá zaátkem roku. Z Programu obnovy venkova jsme podávali ádost o dotaci na optimalizaci a opravu osvtlení ve výši 600 tisíc korun pro lokalitu bývalé hlavní silnice 14 okolo mlýna. A mezitím se nám v listopadu podailo asfaltovým povrchem opravit místní komunikaci v horní ásti obce. Opravu hradila obec z vlastních zdroj.

 

Co já vím, Záml mla loni asi nejvtší výskyt král na metr tverení. Tch tí král, ochotných obtovat as, podrobit se a odolat nepízni poasí, bylo dokonce devt. Pidám, e letošní výnos Tíkrálové sbírky, která se uskutenila 9. ledna 2010, byl v této malinké vesnici 15 542 K.


Díky za rozhovor, paní starostko!

Josef Krám

 

 

 

Další lánky autora:
Já chci také hvzdu
Zmiják
Políbila ji múza
Pium falsum
Byl Ferda Mravenc v Rychnov?
Rozhovor s Luborem Bokem
Unikátní nález
O Rychnovácích, co unesli válenou lo
Bezruký Frantík 
Nejen o kristiánce
Padna na Jelenu
Rychnov není v Rusku
K narozeninám Lubora Boka
Za Jiím Šlitrem
Být profík se vyplatí
Jsem pohyblivý jako veška
Katovna v pustém lese
Hoeák z Lázní Blohrad
Hrabalení aneb Blecha z Rychnova
Muzeum hraek
Interview over sea
O Jiím Šlitrovi a garmošce
O stele Littlejohn
Co se musí stát?
Profesor s hlavou Hadrem ovázanou
Ohlédnutí za 35. folklorními slavnostmi pod Zviinou
rven druhý
Pod frou hnoje do Ameriky
Pro máme Dobrovského
Jetti v Rychnov
Jetti v hrob
Zamyšlení ped pamtní deskou
Zámek Kinských
V Galerii P
Teze o Václavu Hankovi
Hokejka legendárního mustva
Nad lánkem v novinách
Muzeum stabilních motor
Rodák ze Studence
To se "vr"


Komente
Posledn koment: 12.02.2010  19:23
 Datum
Jmno
Tma
 12.02.  19:23 Vladana
 12.02.  19:16 Majda
 12.02.  17:45 venca
 12.02.  11:12 Kopiva.
 12.02.  09:11 EvaP
 12.02.  07:03 Bohunka