Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivan,
ztra Adriana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak jsem potkal CERAGEM…
aneb pro lepší ivot

 

Sice se zpodním ale peci, pišla k nám letos na ti krále konen pravá zima. Bílé velké chundelaté vloky hust poletují, padají a cukrují vše kolem. Pohled z okna na krajinu nejlépe vystihují slova našeho krajového písnikáe – Ladovská zima

Já jsem naopak v suchu a teple u svého notebooku a píši toto povídání. Všechno to zaalo na oslav Karlových 65 narozenin. Slavili jsme je v ostravské hospdce u Kohlera, pojídali výborná uzená ebra a zapíjeli je pivkem. O em jiném se mohou senioi bavit. O kokách u asi tko, take vdným spoleným tématem nám zstalo zdraví a nemoci. Podlil jsem se o svou zkušenost s plaváním.

„Váení, objevil jsem nejlevnjší plavání ve mst“ chlubil jsem se „ je to v bazénu nemocnice Fifejdy za pouhých 50 kaek. Musíte se však pedem objednat, berou max. 6 osob, nebo je to minibazén. Tšil jsem se na plavání, voda byla výborná, mlo to ovšem jednu chybu. V tom bazénu jsem byl se tymi seniorkami a jednou thotnou maminou. Ty enské vbec neplavaly jen se mi pletly do cesty, neuhnuly a jen kecaly a kecaly. Já si pipadal jako lya na svahu pi slalomu.

„Tak to já vám dám lepší typ“ vstoupil do diskuze Karel. „ Je to bazén Ještrka v Radvanicích. Tam platíš jen 35 kaek a bazén má na délku 50 metr a kolem poledne je tam docela volno. Zítra tam jedu tak se pipoj.“
Nabídka byla lákavá a píští den jsme s Karlem vyrazili na Ještrku. Je to opravdu krásný moderní bazén z rznými masáními tryskami, protiproudy a vodopády. Bylo nás tam málo take jsem si dobe zaplaval. Kdy jsem si u jedné trysky masíroval páte silným proudem vody, Karel na mne kouknul co dlám a mezi zuby prohodil: „To já navíc chodím pravideln 1x týdn na masá „ a lehce se pousmál. „Hele, prozra, co t ta sranda stojí “ vyzvídal jsem. „Vbec nic, je to zadarmo“ suše odvtil. „Co to je za blbost, dnes a nco zadarmo“?, divil jsem se. „Fakt, nekecám. Najdeš to v pasái polyfunkního domu naproti Domu kultury msta Ostravy. Musíš si sebou vzít 2 prostradla, papue a vodu na pití. Mají tam speciální masání lehátka, ale musíš pokat a na tebe pijde ada. Masá trvá 40 minut a opravdu nic za to neplatíš.“ A tak jsem se rozhodl to vyzkoušet.

Píští den jsem si v 7.30 pivstal, abych tam byl hned od zaátku. ekalo mne ale pekvapení. U tam stála fronta asi 20 lidí a ten poslední mi škodolib oznamoval: „ pozd, pozd u jste v druhé skupin “. Dlal jsem, e mi to nevadí. Za mnou picházeli další a ptali se, jestli jsou ješt ve druhé nebo u ve tetí. Pochopil jsem o co, jde a v 8.30 hod., kdy se otevely dvee. Nejprve jsem musel ke stoleku zapsat své jméno a po kolikáte e tu jsem. Pak jsem vyfasoval lísteek s modrým íslem 6, pezul se do papuí, pevlékl do cviebního a šel si sednout na idli . 6. Tch prvních 16 si šlo lehnout pímo na lehátka, nás dalších 16 si sedlo na modré a dalších 16 na ervené idle. Pak pišel pán s knírkem, pedstavil se jako Tibor Grego, pozdravil nás a poloil otázku: „kdo je z Vás zde po prvé“? Bylo nás pt. „Tak jim pkn zatleskáme“ vyzval ostatní. Ozval se boulivý potlesk.

„Vítejte v rodin Ceragemu. Cera je po korejsky zdraví a gem znaí skálu. Tedy Ceragem znamená Zdraví pevné jako skála“ vysvtloval pan Tibor. „Ten potlesk nebyl jen zdvoilostní ale je souásti naší terapie. Pomáhá vytváet v tle endorfiny, které navozují stav pohody “ pokraoval. Pak se pustil do zpovídání pítomných, kolik masáí ji absolvovali, s jakými zdravotními potíemi zde pišli a jak se cítí nyní. Vyslechl jsem nkolik zajímavých autentických píbh, kterým se mi vbec nechtlo vit. Jsem ateista a pipomínalo mi to zázraky z Bible.

Hlavn mne zajímalo v em je ten „ Ceragem “ tak výjimený a jiný ne podobné pístroje. Pan Tibor nám vysvtlil, e se jedná v R o registrovanou patentovanou zdravotní pomcku, která v 10ti rzných státních zkušebnách obdrela znaku nejvyšší jakosti. Prodalo se ji více ne milion kus, pouívají se v 60ti zemích svta, v kterých existuje 20 poboek a 3000 masáních center. To ostravské pedvádcí masání centrum je jediné v Moravskoslezském kraji (v celé R jsou jen ti).

„V em je ten princip patentu a originality Ceragemu“, poloil jsem dotaz.
Dozvdl jsem se, e jde o kombinaci spojení tisíc let ovených léebných metod uzdravování z dalekého východu a moderní výpoetní technologie 21. století. Princip vychází z ovené teorie, e v lidském tle proudí energie v tzv.meridianových drahách a pokud ty jsou zablokovány, nastávají potíe a poruchy rzných orgánu v našem tle, napojené na píslušné obratle naší pátee. K masáím se pouívají broušené váleky z Jadeitu. Tomuto polodrahokamu se nejen v Asii pisuzují léivé úinky. Patentované jsou také ergonomicky tvarované lišty, po kterých jezdí kolem pátee masání projektor. Pi rovnání pátee dochází k uvolnní utlaovaných nervových svazk. Uvolnní blokace pátee napomáhají specielní nahívací desky vydávající píjemné infraervené svtlo, které má pozitivní úinky, pi nich dochází ke zlepšení krevního obhu a zmírování bolestí. Mimoto dochází k ízenému ohívání v 15 akupresurních bodech, v nich pak je pomocí poítae provádna tradiní ínská – akupresura, vyuívající tlaku na jednotlivé body v délce 2 minut. To pispívá k uvolnní energetických blok ztuhlých svalových partii vyskytující se hlavn u pohybového aparátu.

Tak tolik teorie by mi stailo, pomyslel jsem si v duchu. Te jsem strašn zvdavý, co ten Ceragem udlá s tou mou zanedbanou páteí, na které klasická medicína identifikovala srsty. Byly dvodem mé palivé bolesti v kíi. Kladu si otázku, zda-li pak to bude lepší a píjemnjší, ne to mé osvdené plavání. Ml jsem smlu, celá masá trvá 40 minut a prvá skupina na lehátkách ješt neskonila. Nezbylo ne dále poslouchat výet, co vše Ceragem pomáhá v tle ešit. „Jsou to hlavn problémy s bolestmi zad, kloub, ramen, šíje, sval ale i s krevním obhem, oslabenou imunitou atd. Takováto masá, která unikátn spojuje nkolik osvdených terapii najednou, nahrazuje mimo jiné intenzivní 2 hodiny aktivního pohybu“. as se neuviteln vlee. U nechci nic slyšet, jen se chci u lehnout. Konen slyším slova:„Váení výmna, druhá skupina na lehátka “.

Ulehám na lehátko pedpisov dle pokyn, teplotu mám na ovládai nastavenou na 55 stup a makám tlaítko start. Pode mnou se rozjely jaderitové masání váleky ve smru ke krku. Ale co to, ve chvíli zapomínám na tu obsáhlou ozdravnou teorii. Vbec to není píjemné, naopak mne to moc bolí, asi to nevydrím a zanu kiet!! Kolem mne je všude ticho, je mi stydno kiet. Na štstí to projelo kritické místo a bolest postupn ustoupila. Masá dalších ásti je v pohod. Ale pouze do doby, ne to pijelo znovu do míst, kde jsem zatínal zuby. V tom slyším pana Tibora: „Bolí, bolí, to je v poádku tam máte ten blok, Ceragem si jej sám našel, pome vám jej uvolnit, chce to jen poádn zhluboka dýchat. A tak odfukuji jako lokomotiva. Kdy u to pode mnou projídlo po tetí, zdálo se mi, e váleky nejsou tak tvrdé, jakoby zmkly, bolest sice trvala, ale dala se vydret. Následovala další terapie. Akupresura ve 12 místech na zádech a ve 3 místech na biše. To u byla píjemnjší záleitost, ten pocit mi pipomínal meditaci ped spánkem. Najednou slyším: „výmna další ervená skupina na lehátka “. Tak jsem pomalu vstal, trošku se mi toila hlava, asi z té nové energie.

„ Tak co jaké to bylo? “ slyším dotaz a z úst se mi nezadriteln dere odpov. “ Strašné, ale zkusím to zítra ješt jednou a uvidím, zda to bude lepší “. Nakonec jsem tu masá absolvoval celkem 28x. Bolesti pátee ustoupily, naopak cítil jsem se celkov lépe a zdravji. Opravdu mne to nestálo nic, mimo as tomu vnovaný. Za celou dobu jsem ani jednou neslyšel od pedvádjícího nabídku, abych si to lehátko koupil, nebo výtku, e u jsem zde byl tolikráte. Od tch, co Ceragem mají doma jsem zjistil to, e automatický masání program si na ovládai nahrazují svým individuálním programem, který lépe odpovídá jejich zdravotnímu problému (ím urychlují a zefektivují uzdravování). Poznal jsem, e je moná léba bolesti bez tabletek a chemie v aludku. Také jsem si uvdomil tu denní ztrátu asu do centra a zpt. A tehdy jsem zaal uvaovat, zda-li by nebylo pro mne jednodušší mít Ceragem doma, lehnout si na nj kdykoliv, kdy budu mít potebu jeho masání sluby. Musel jsem pipustit, e to me pouívat i moje paní, dcera, syn s chotí a dobí známí. Teprve a tehdy jsem se zaal zajímat, kolik to lehátko stojí, zaal porovnávat hodnotu svých penz a hodnotu svého zdraví.

Vele doporuuji proto všem, co mají zdravotní potíe jakéhokoliv druhu, udlat to obdobn. Nejprve navštívit centrum Ceragem , vyzkoušet to na vlastním tle a chodit tam tak dlouho, a sami pocítí uzdravování. Pípadn a pochopí, e vše záleí jen na našich prioritách a našem ivotním stylu. Pokud chtjí ít bez bolesti a podstatn zlepšit svj zdravotní stav, mohou mít lékae stále doma.

 

Další ást povídání u není moje vlastní zkušenost. Uvádím nkolik píbh lidí s monostmi s nimi o tom komunikovat.

 

Píbh pana Ludvíka. Budu do smrti vzpomínat na den, kdy jsem poprvé navštívil Ceragem. Nemohu zapomenout na dobu uívání 4 šestistovkových Ibuprofen denn, které mi nepomohly skrit bezbolestn levou nohu vlee - 3 roky po totální endoprotéze levé kyle. Te neuívám ji 3 msíce ádnou chemii proti bolestem. Své zkušenosti a doporuení mohu podat na tel.: 602706694

 

Píbh pana Veselky (46 let). Vera jsem absolvoval svou dvacátou návštvu v centru Ceragem. Chci se s vámi podlit o mé záitky. Ji dnes velebím den, kdy mj obchodní partner, který m vidl vystoupit z auta v pedklonu mi ekl: „pane Pete vy potebujete narovnat“. Dal mi pozvánku do Ceragem centra a já neodolal, nebo jsem za posledních pt let ji vyzkoušel snad všechny dostupné (o kterých vím) monosti jak se bolestí zbavit. Moje diagnóza: Artróza levé kyle a s toho pramenící veškeré potíe, kdo zná, ví :-) zešikmení pánve, kulhání, bolesti a z jednostranného namáhání bolesti v kíích. Ji po první aplikaci výrazné ustoupení bolesti zad. S kadou a další aplikaci se stávám pohyblivjší a bolesti ustupují. V noci ji spím v kuse bez buzení bolestmi. Nejsem spisovatel, tak nechci vypisovat všechny mé pocity. Jestli máte zájem se m osobn zeptat klidn zavolejte 724 858 777 nebo napište pmedwed@seznam.cz Tak sbalte dv prostradla a pijte se té narovnat. A co to stojí? Váš as, úsmv a vdomí, e váš lékárník vás ji nebude mít rád…nedáte mu asem vydlat… Zajímavá douška na závr. Pátelé kuáci, po 40-ti minutách na lehátku nemám chu na cigárko, a kdy se pemluvím nechutná mi.

 

Píbh paní Vrky. Zdravím všechny pátele Ceragemu a také všechny nedvivé. Šla jsem na lehátko také bez jakéhokoli oekávání-je to zadarmo!!! A mám nemocenskou-tedy as. Mla jsem však u takové bolesti krní pátee, e jsem nevdla co dál a doktoi?? -máte nárok na rehabilitace 2x ron. To je pomoc tak na msíc-dva. Po 24 procedrách jsem na tom mnohem lépe, páte ješt není úpln O. K., ale nkolik let problém nikdo z léka neposunul tak pozitivn jako lehátko CERAGEM. Investovala jsem do svého zdraví poslední dva roky (masáe, vitamíny, as-samozejm pravidelné cviení a sport, a. j.) min. 1000,-/msíc, ale výsledek nebyl tak viditelný jako na lku. Tlak u mám opt kolem 125/85,prdušky úpln O. K., zlepšení otoku nohou, psychika mnohem lepší-prost jsem se rozhodla ho koupit. Ješt musím sehnat peníze, ale je fakt, e zdraví máme jen jedno. Není nic dleitjšího.


Ivan Drastich, OstravaKomente
Posledn koment: 27.03.2012  20:10
 Datum
Jmno
Tma
 27.03.  20:10 Hana
 10.02.  09:12 zdenka kmitova Ceragem
 28.01.  12:44 Jitka
 28.01.  09:55 Ludmila poad lnk