Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Otmar,
ztra Mahulena.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jakou sílu má víra?    

 

Není vám divné, e ped vdci, kteí naleznou odpov na jednu závanou otázku, se vdy otevírá celé pole dalších zásadních otázek?

Co je to za vdu, která kráí od vdní k nevdní?

 

Konkrétn tato otázka má následující správnou odpov: je to vda kráející špatnou cestou. Nenech se pitom omráit kvantem takzvaných vdeckých objev. ádný z nich nepišel na svt pomocí vdní, ale pomocí metody pokus – omyl. V ojedinlých pípadech pomocí intuice. Krom toho lidé mnohdy pracují s objevy, jejich základy vbec nechápou. Pestoe se napíklad elektina naprosto bn vyskytuje a pouívá všude, ádný z vdc vám neekne, co je její podstatou – umí popsat pouze povrchové jevy.

 

Pokud vdci budou zarputile popírat existenci éteru, nikdy správn nepochopí elektinu, ani atomy hmoty, ani spoustu dalších souvislostí. Ale to neuvádím proto, abych vámi nyní vysvtloval odborné fyzikální procesy. Tento píklad chci pouít k nemu, co se vás týká mnohem niternji, k vysvtlení víry v ivot kadého lovka.

 

Nejspíš jste se u setkali s dlením lidí na vící a nevící. Takový pístup je, mírn eeno, úsmvný. Nenajdete lovka, který by neml vlastní víru (v cokoli). Skuten, a tomu víte, nebo ne, víra je motorem ivota kadého lovka.

Kojenec ví v prs své matky, proto o nj usiluje.

Student ví, e mu vzdlání pome v lepším uplatnní, proto studuje.

Autor ví, e jeho dílo má smysl, proto tvoí. Víra je vdy  na poátku všeho, eho chce lovk dosáhnout – pedstavuje první rozhodující krok.

 

Druhým krokem je dovednost, získaná na základ víry. Je-li dovednost v rozporu s vírou, lovk své rozhodnutí (i víru) zpravidla mní. emu opravdu nevíte, to opravdu nedovedete.

Naopak v pípad, e dovednost jednoznan potvrzuje víru, nastává tetí krok: zkušenost. ili kadý proces zaíná vírou a pes dovednost dospje ke zkušenosti lovka. Celé koleko se následn opakuje.

Z asto opakované zkušenosti se postupn stává zvyk. To je napíklad dvod, pro kadá milenecká láska, nedostává-li nové impulsy, musí skonit stereotypem. Procesem, který lovk proívá, ani si ho uvdomuje.

 

Zmnit zvyk je velmi tké a samo o sob nemoné. Aby se zmnil zvyk, musí nejdíve nastat zmna ve víe. Promítnte si tato fakta do u zmínného pípadu s éterem. Vdci, kteí v jeho existenci neví, budou mít vdycky více otázek, ne odpovdí. Starý zvyk je toti tlaí do staré víry, dokonce takovou mrou, e ani nové (neoekávan získané) zkušenosti je nepesvdí. Radji pes to nové pehodí kabát staré víry.

 

Pímo vzorová ilustrace jakou sílu má víra.

 

Jií Muladi

Související lánky:

Tvary ivota

 Komente
Posledn koment: 13.09.2013  17:16
 Datum
Jmno
Tma
 13.09.  17:16 KarlaA