Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lenka,
ztra Petr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Umní vyjít se souasnou výší píjm,

aneb
Nejsme bohatí, ani chudí

 

Výzkumy veejného mínní, kterými se zabývá Sociologický ústav Akademie vd R a jeho Centrum pro výzkum veejného mínní, zstávají spíše nepovšimnuty, veejná média o nich informují jen zídka. Bude-li mezi našimi tenái o n zájem, mohu o nich referovat pravidelnji.

 

Nejnovjší výsledky se týkají hodnocení ekonomické situace našich domácností, jak ji vnímají lidé v reprezentativním potu dotázaných 1071 osob, a jak mi o tom poskytla svoji zprávu socioloka Mgr. Markéta Škodová. Základní otázkou bylo, jak je pro naše obany obtíné vyjít s píjmy a zda svoji domácnost povaují za bohatou i naopak chudou, které poteby si mohou ješt dovolit koupit a které u nikoli.

 

Podle tohoto šetení v íjnu t. r. je pro dv tetiny našich domácností skuten sloité vyjít se souasnou výší píjm. Konkrétn pro 37 % osob je to „spíše obtíné“, pro 14 % „obtíné“ a pro deset lidí ze sta „velmi obtíné“. Pochopiteln problémy s hospodaením mají zejména lidé se základním vzdláním, šedesátiletí a starší, nepracující dchodci, nemluv o nezamstnaných, ekonomicky neaktivních lidech s dlnickými profesemi, ale té adoví úedníci, provozní pracovníci – a piznejme podle politické píslušnosti té potenciální volii sociáln demokratické strany nebo ti, kteí se piznávají, e k volbám stejn nepjdou.

 

Tíivou finanní situaci pociují jak lidé se základním nebo stedoškolským vzdláním bez maturity, a ješt nejvíce v této skupin piznávají problémy eny proti mum. ivotní úrove svých domácností také hodnotí jako velmi špatnou.

 

Pro více ne tetinu oban (36 %) nedlá hospodaení s píjmy vtší problémy, avšak ve srovnání s podobným šetením v minulém roce se ukazuje, e se zvyšuje i v této skupin poet lidí, kteí se svými píjmy vycházejí obtín. Jsou to osoby samostatn výdlen inné, vysoce kvalifikovaní odborníci, vedoucí pracovníci, - z velké vtšiny s vysokoškolským vzdláním a politicky orientovaní na Obanskou demokratickou stranu.

 

Típtinová vtšina eských oban nepovauje svoji domácnost ani za bohatou, ani za chudou. Pouze 6 % dotázaných oznauje své domácnosti za velmi chudé. Ovšem spíše bohatou vidí svou domácnost shodn také 6 %, velmi bohatými se cítí u nás pouze 1 % oban.

 

Na co staí i nestaí píjmy? Velká vtšina domácností (91 %) dokáe svými píjmy uspokojovat základní poteby (jídlo, obleení, bné poteby). Více ne polovina me z píjm uspokojovat i své zájmy a koníky. Více ne tetina oban dokáe ješt spoit a nakupovat zdravjší nebo kvalitnjší potraviny. S podporou rodi (a u dtí anebo obrácen, kdy rodie podporují rodiny svých dtí) je to ji horší. Své dti a rodie rozhodn podporuje 5 % dotázaných, 18 % odpovídá „spíše ano“, ale zbývající „spíše ne“ i „rozhodn ne“.

 

Sociální sluby, zdravotní pée a vzdlání. Nejvtší spokojenost vyjadují lidé s monostmi pístupu ke vzdlání a zdravotní péi. Velmi kriticky je však hodnoceno zabezpeení lidí ve stáí a zdravotn postiených oban. Neuspokojiv hodnotí svou píjmovou situaci 20 % mladých lidí, kteí chtjí zakládat své rodiny. V regionálním srovnání hodnotí celkovou situaci v sociálních slubách, zdravotnictví nebo v zamstnanosti, obyvatelé hl.m. Prahy, v jiných krajích je situace dosti rozdílná.

 

K výraznému poklesu proti minulým letm došlo na trhu práce. Klesají monosti získat zamstnání po uritém oivení ješt v roce 2007, stejn tak do roku 1997 byla monost být zamstnán vnímána jako dobrá, ale koncem 90. let u dochází k soustavnému poklesu.

* * *

Podobné výzkumy by mly zajímat pedevším státní, veejné a samosprávné orgány, nemluv o politických stranách. Bohuel – opak je spíše pravdou.

Miroslav Sígl

 

 Komente
Posledn koment: 27.12.2009  14:34
 Datum
Jmno
Tma
 27.12.  14:34 kvta
 27.12.  14:30 imraL
 27.12.  14:23 Kopiva.
 27.12.  13:41 kvta
 27.12.  13:16 her.vera
 27.12.  13:16 Milokoc
 27.12.  09:24 wiki