Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivona,
ztra Gabriel.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Stárnutí populace


Stáí je nevyhnutelnou perspektivou kadého lovka. Rychlé stárnutí spolenosti pozorované ji dlouhou dobu v zemích západní Evropy zaíná být aktuálním problémem i v eské republice. Stárnutí populace asto vnímáme pouze jako problém, který nadmrn zatíí náš sociální a zdravotní systém. Do popedí se však dostává i problematika etických aspekt pée o seniory.


Dleitou souástí etického pístupu k jedincm vyššího vku je respektování jejich lidské dstojnosti, hodnot, autonomie a duchovního pesvdení. I lovk bez náboenského vyznání má své duchovní poteby - hledá smysl ivota, lásku, odpuštní a nadji. Kalvach (2004) uvádí, e pokud nemá vývoj populace vést k výraznému zhoršení kvality ivota senior, je nutné usilovat o zlepšení chápání poteb a problém senior, zlepšení zdravotnických i sociálních slueb.


Senioi jsou astji hospitalizováni v nemocniním zaízení, zhoršuje se jejich zdatnost, odolnost a adaptabilita organismu, co má negativní vliv na délku hospitalizace. Velice asto se senioi stávají závislí na péi svého okolí, jsou nesobstaní v denních innostech. Pokud v této situaci nemají vhodné sociální zázemí, kdy rodinní píslušníci nemohou nebo nechtjí o seniora peovat, mohou se ocitnout v zaízeních poskytujících zdravotní a sociální péi. Ve všech tchto zaízeních by mly být dodrovány zásady respektující zvláštnosti vyššího vku.


Vybrané etické problémy v péi o seniory ve zdravotnických zaízeních
Rozsah etických problém v oblasti zdravotní pée o seniory me být velmi rozsáhlý.V následujících ádcích se budu vnovat tem problematickým okruhm, které se týkají etických problém v péi o seniory. Jedná se o násilí páchané na seniorech, respektování autonomie senior a ageismus.


Z dvodu zhoršení pohybové koordinace, svalové síly, ale také senzorických a kognitivních funkcí, se me senior stát nerovnocenným partnerem pro zdravotnické pracovníky. Profesionální peovatelé mohou snáze „zanedbat“ informovanost o rzných postupech nebo nemusí povaovat za dleité je klientovi sdlit. Dále u senior me být porušena lidská dstojnost, nerespektován stud, soukromí, autonomie aj. Velkým problémem je moné páchání násilí na jedincích vyššího vku, a ji v domácím prostedí, bhem hospitalizace nebo v nkterém z ústav sociální pée.


Senioi a násilí
I kdy Tošnerová (2000) uvádí, e se s nkterou formou špatného zacházení se seniory meme setkat u 3 - 5 % starší populace, co v eské republice pedstavuje asi 60 000 konkrétních týraných starších osob, byla problematika nevhodného zacházení s jedinci vyššího vku ze strany rodinných píslušník i profesionálních pracovník, a ji jde o zanedbávání, zneuívání nebo týrání, velice dlouho opomíjena. Senior me být týrán tlesn, kdy se na jeho tle vyskytnou podezelé škrábance, podlitiny, popáleniny, opakované zlomeniny, rány na genitáliích, které mohou nasvdovat o moném sexuálním zneuívání atd. Dále me být bezbranný senior zneuíván finann, majetkov, emocionáln nebo me být týrán více zpsoby.
Pokud je pítomno podezení na týrání seniora, je dleité, snait se netraumatizujícím zpsobem zjistit od jedince co nejvíce informací. Tlesný i psychický stav by ml být peliv zdokumentován, mly by být poízeny fotografie zranní. Pokud senior potvrdí týrání, mla by být tato situace vhodn ešena, napíklad umístním do domova pro seniory. Pokud senior týrání popírá, zdravotnický pracovník by ml poskytnout informace o tom, e není sám a jaké jsou monosti ešení. Senioi asto omlouvají své peovatele, stydí se nap. za své dti. Zdravotnický pracovník musí respektovat klientovo rozhodnutí, nesmí na nj naléhat. Výjimky tvoí situace, kdy došlo k tkému ublíení na zdraví nebo klient není nap. z dvodu demence schopen rozhodnout a tlesná poškození zjevn nasvdují týrání.
Specifickým jevem, pi kterém se senior dostává do role obti, je bezesporu událost, v rámci ní se trestného nebo i jen nemorálního chování vi nmu, dopustí jeho vlastní píbuzní nebo dokonce velmi blízká rodina zpravidla ijící s ním ve spolené domácnosti.
Vztah staršího lena rodiny vi jeho potomkm se v prbhu asu rzn mní a vyvíjí. Jak podrobn rozvádí Vágnerová (2000), starý lovk prochází nkolika fázemi vývoje tohoto vztahu, v nich se vyvíjí a zvyšuje postupná závislost na rodin. Závislost pramení z poteby citové jistoty v rámci rodiny.


Senioi a respektování autonomie
Autonomie je pojem, který me být definován jako schopnost vést ivot podle vlastních pravidel, tzn. být pánem svého chování, jednání, zpsobu ivota, být svobodný v rozhodování. Aby senior mohl být autonomní, musí být splnny urité pedpoklady. Pedevším tento jedinec musí mít schopnost sebeurení a k tomu mít náleité fyzické, rozumové a sociální podmínky. Dále musí mít dostatenou vli a motivaci k tomu, aby tyto schopnosti vyuíval. Poslední podmínkou je vhodné prostedí pro monost uplatnní autonomie seniora. Ve vyšším vku dochází asto k narušení schopnosti samostatn se rozhodnout nebo vykonat uritou innost a senior se stává v uritém stupni závislý na svém okolí. V této situaci znan závisí na pístupu osob, je se podílí na péi o seniora, zda bude autonomie podporována i nikoliv.


Pichaud a Thareauová (1998) uvádí, e jsou rozlišovány tyi typy pomáhajících. Typ autoritativní, vnucující svj názor a svá rozhodnutí je typem, který je asto podporován zcela podízeným chováním klient. Dále je to manipulující typ, který opt nerespektuje autonomii seniora a rzným zpsobem (nap. psychické vydírání nebo odmna, vyhroování, vysmívání, trest) manipuluje se seniorem tak, aby bylo dosaeno cíle pomáhajícího bez ohledu na aktuální poteby samotného klienta. Tetím typem pomáhající osoby je ochranitelský typ. Zde peující osoba, z dvodu bezpenosti seniora, vykonává veškerou innost za nj. Zmínný typ peující osoby opt zabrauje rozvoji autonomie klienta. Posledním typem je typ spolupracující, je se snaí o rozvoj schopností jedince i za cenu zhoršené kvality pée a delšího asu, potebného k vykonání urité innosti. Zmínný typ peující osoby autonomii maximáln podporuje a rozvíjí.


Ageismus a stáí
Pojem ageismus me být definován jako pedsudky a negativní pedstavy o seniorech. Zahrnuje ale také diskriminaci senior, je me být zjevná nebo skrytá. V souasnosti je upednostován kult mládí a krásy, kdy je mladým lidem odpouštna celá ada nedostatk, protoe oni jsou spolenosti prospšní na rozdíl od senior, kteí ji nemají ím pispt.
Existuje celá ada pedsudk o stáí. Haškovcová (1990) uvádí nkolik základních mýt o stáí. Mýtus falešných pedstav, který je zaloen na pesvdení spolenosti, e senioi kladou draz pedevším na své ekonomicko-materiální zabezpeení, jejich úrove je pímo úmrná spokojenosti senior. Podle mýtu zjednodušené demografie se jedinec stává starým v den odchodu do penze. Na základ mýtu homogenity spolenost pohlíí na seniory jako na jedince, je jsou všichni stejní. Dále je to mýtus neuiteného asu, díky kterému jsou senioi pokládáni za jedince, kteí ji nic nedlají, nic neznamenají, nejsou rovnocennými partnery.
Tošnerová (2002) mezi mýty o stáí zalenila: staí ijí jen v rozvinutých zemích, staí lidé jsou všichni stejní, stáí mu a en je stejné, stáí je kehké - potebující péi, staí nemají ím spolenosti pispt a stáí je ekonomickou zátí spolenosti. Osoby vyššího vku vystavené pedsudkm o stáí, mohou zaujmout aktivní postoj, kdy se brání vylouení ze spolenosti, a nebo pedsudkm o stáí podlehnou.


Závr
Základem práce s geriatrickými klienty je vytvoení vzájemného vztahu dvry. Z pístupu ošetujících by mla vyzaovat tolerance, úcta a hluboké lidské porozumní. Všichni pracovníci, kteí jsou v kontaktu se seniory, by na n nemli pohlíet jako na jedince, kteí potebují pouze pomoc a ji nám nemají co dát. I pes náronost pée je nepípustné penášet do ni negativa z osobního i profesního ivota. Ovlivnit a zamezit vzniku takových situaci meme pedevším vhodnou prevenci syndromu vyhoení, dostateným odpoinkem a vhodnými volnoasovými aktivitami.
Bezmocného lovka je lehké zneuít a manipulovat s ním. Proto osoby, které peují o tyto kehké jedince, by mly být motivované ke kvalitní péi o n. Touto motivací me být napíklad poteba pomáhat jiným, pochvala nebo také dobré finanní ohodnocení.


Stáí me pinášet také ovoce v podob moudrosti, shovívavosti, humoru a nacházení smyslu ivota a smrti.


Pouitá literatura

Dagmar Dvoáková

Poz. redakce:

Dagmar Dvoáková publikuje na  SeniorTipu. Pracuje jako odborný asistent na Jihoeské univerzit v eských Budjovicích a zárove má dlouholetou praxi jako zdravotní sestra a jako sociální pracovnice v domov pro seniory. Zabývá se problematikou senior a psobí jako externí supervizor v zaízeních poskytujících sociální péi rzným cílovým skupinám (dti, dosplí, senioi) . 

Pokraujeme tématickými  lánky. Víme, e vás zaujmou, a e najdeme také okruhy témat ke spolené diskusi.  V oddílu diskuse je k tématickým lánkm zaloena diskuse s názvem "Nejste v tom sami". Budeme rádi, kdy se do ní aktivn zapojíte a dáte najevo, e vás téma zajímá, podlíte se s problémy, které se vás týkají, jejich ešením, ale také se zkušenostmi, pípadn se pipojíte s dalšími názory.  

 

Další lánky autorky:

Nejste v tom sami

Bez spánku ít nejde

Sociální izolace

Moová inkontinence

Tvá výiva bude tvým lékemKomente
Posledn koment: 01.08.2010  10:48
 Datum
Jmno
Tma
 01.08.  10:48 Jaroslava Opan strana mince
 23.10.  08:22 venca
 22.10.  17:12 martinJ
 22.10.  12:31 janina pro dodo
 22.10.  11:34 Karla
 22.10.  11:31 Karla
 22.10.  08:02 dodo
 22.10.  07:54 Da