Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

"Tvá výiva bude tvým lékem"


Název tohoto píspvku je výrok slavného eckého lékae, zakladatele medicíny jako vdeckého oboru – Hippokrata, který il ped 2 500 lety.
Take dnes se budeme vnovat výiv. Toto téma by mohlo být velmi obsáhlé a také záleí, jakou optikou se na nj budeme dívat. Mj píspvek je zamený na výivu senior a já budu ráda, kdy se opt zapojíte do diskuze a pidáte své reflexe na téma výiva.


Stárnutí je zákonitý a fyziologický proces, kterému se nikdo ivý neme vyhnout, ale mnoho jeho vnjších znak me být zpomaleno a ivot se me dokonce i prodlouit dodrováním rozumné ivotosprávy.
Otázky vhodné výivy v pokroilém vku jsou velmi rznorodé. Za prvé proto, e pojem stáí není jednoznan vymezen, a hlavn proto, e tento vk bývá poznamenán adou chorob a zdravotních potíí, zásadn ovlivující ivotní styl, a tedy i nutriní poteby starších lidí
V naší výiv se setkáváme s adou chyb, u starých osob me být ale jejich dopad závanjší, a proto by se práv na n mlo zamit preventivní úsilí. Domnívám se, e nejefektivnjším, nejjednodušším a nejlevnjším opatením, které má v rámci prevence nutriních chyb zásadní význam, je vasná, pimená a systematická edukace o zdravé výiv. Senior ve svém vlastním prostedí snáze podlehne svým starým návykm, není pod stálým dohledem a nkdy ani rodina nechápe dsledky špatné ivotosprávy.

 

Co je správná výiva
Obecná pravidla íkají, abychom si tím, co jíme a pijeme, neškodili. Pi dodrování správné výivy bychom mli:
• Dodrovat vyváenost energetického píjmu a výdeje
• Dbát, aby naše strava byla mnohostranná, asto obmovaná
• Co nejastji jíst erstv pipravená jídla
• Jíst v klidu, pravideln, ve stejnou dobu
• Pijímat dostatek tekutin, tj. 1,5 – 2,0 l vody denn
• Dávat pednost rostlinným tukm ped ivoišnými
• Dávat pednost potravinám s nízkým obsahem cukru
• Pijímat pimené mnoství kuchyské soli, zbyten nedosolovat
• Kombinovat zdroje rostlinných a ivoišných bílkovin
• Denn konzumovat erstvé ovoce a zeleninu

 

Základní iviny
Sacharidy
Jsou dleitou souástí všech ivých organism. Jsou to nejsnáze dosaitelné látky pro výrobu energie. Mají metabolické vztahy k vtšin biochemicky významných látek. Fyziologicky nejdleitjší cukry v tle jsou glukóza a její zásobní forma glykogen, dále fruktóza a galaktóza. Hladina glukózy v krvi se nazývá glykemie, její normální hodnota je 3,3 – 5,5 mmol/l. Hodnota je udrována systémem ídících látek – hormon. Hlavními jsou inzulin a glukagon.


Význam sacharid
• Pohotový zdroj energie
• Jediný zdroj energie pro mozek (spotebuje 25 % glukózy v tle)
• Regulace metabolizmu v játrech (na zásob glykogenu závisí, zda se zanou utilizovat tuky a bílkoviny)
• Sloka nkterých makromolekul (glykoproteiny)
Sacharidy kryjí u lovka 50 – 80 % energetické poteby (prmrn 60 %). Prmrná denní doporuená dávka sacharid je 300 – 420 g. Nejvtším zdrojem v potrav je škrob, v našich podmínkách hlavn z obilnin a brambor, mén z luštnin.

 

Tuky
V organismu se vyskytují v mnoha podobách. Triglyceridy (triacylglyceroly), volné mastné kyseliny, fosfolipidy, cholesterol.

Význam tuk
• Energetická zásoba (aktivovaná pi nedostatku cukru)
• Stavební sloka bunk a zvlášt jejich membrán (ve form lipoprotein, fosfolipid)
• Ochrany ped ztrátami tepla
• Rozpouštdlo pro rzné látky (nap. vitaminy rozpustné v tucích)
• Mnohé tuky obsahují esenciální mastné kyseliny, nezbytné pro normální funkci matabolizmu (nap. kyselina linolová)
• Z cholesterolu se tvoí steroidní hormony
Tuky jsou velmi diskutovanou souástí potravy. V souasné dob tvoí v našich podmínkách 30 – 40 % denního píjmu energie (ml by být 25 – 30 %), doporuený denní píjem tuk je 70 – 100 g. Je dleité vdt nejen kolik, ale také jaké tuky konzumovat. Zásadní význam mají pedevším nenasycené mastné kyseliny, které si náš organizmus neumí syntetizovat – esenciální mastné kyseliny. Vyskytují se hlavn v rostlinných olejích a v rybím mase. Pi jejich nedostatku je porušen rst a vývoj, je sníena celková odolnost a adaptabilita organizmu. Píjem cholesterolu by neml pekraovat 300 – 400 mg za den. Hypercholesterolémie zvyšuje riziko vzniku arteriosklerózy a ischemické choroby srdení. V posledních letech bylo prokázáno, e vysoký píjem tuk v diet má krom negativního vlivu na kardiovaskulární onemocnní také vztah k vyššímu výskytu nádor (kolorektální karcinom).


Bílkoviny
Bílkoviny tvoí základní stavební strukturu všech bunk, jsou souástí regulaních mechanism (enzym, hormon), obrany organismu (protilátek) a jsou také nouzovým zdrojem energie, který je aktivován pi delším hladovní. Poteba bílkovin je za fyziologických podmínek u senior oproti mladším osobám lehce zvýšena, zatím však chybí dostatek srovnávacích studií.
Nadmrný pívod bílkovin ve strav vede k nkterým orgánovým funkním zmnám (zvýšení krevního tlaku, zatíení ledvin a jater). Nedostatek bílkovin ve strav se asto vyskytuje souasn s nedostateným pívodem energie.

Význam bílkovin
• Základní stavební struktura všech bunk
• Souást regulaních mechanizm (enzymy, hormony)
• Obrany organizmu (protilátky)
• Zdroj energie (nouzový, pi delším hladovní)

 

Vitamíny
Vitaminy jsou biokatalyzátory, co znamená, e jsou dleité pro pemnu základních látek (cukr, tuk, bílkovin). Jsou nepostradatelné pro zachování a ochranu ivota. lovk je závislý na píjmu vitamin z ivoišné a rostlinné stravy.
Pouze vitamin K je syntetizován stevními bakteriemi (Escherichia coli) v tlustém stev, vitamin A me být vytváen z karotenových prekurzor a vitamin D se vytváí fotochemickou reakcí z provitamin v ki vlivem ultrafialového svtla.
Pi nedostatku nkterého z vitamin vzniká jeho hypovitaminóza, pi jeho úplném chybní mluvíme o avitaminóze. Hypervitaminóza je v našich podmínkách vtšinou problémem terapeutickým pi pedávkování a týká se pouze vitamin rozpustných v tucích (A, D).

 

Tekutiny
Ve výiv starých lidí se píjem tekutin velmi podceuje. Nedostatený píjem tekutin ve stáí vede k celé ad zdravotních problém. Staí lidé ztrácí pocit ízn, subjektivní poteba píjmu tekutin se tak sniuje prakticky k nule. Objektivní poteba tekutin zstává prakticky stejná po celý ivot. Staí lidé nkdy vdom sniují píjem tekutin, asto je pro n velkým problémem pouití toalety pi zhoršené mobilit.
Mnoství tekutin pijatých ve stáí by se mlo pohybovat v rozmezí 1500 - 2000 ml za den. V nkterých pípadech je píjem tekutin u starších osob omezen, nap. pi onemocnní srdce. Me být naopak doporueno pijímání tekutin ve vtším mnoství, nap. pi diabetes mellitus, Cronov chorob, pi tvorb kamen v moovém systému.

 

Specifika výivy senior
Dát univerzální doporuení a obecn platný recept na zdravou výivu ve stáí je velmi obtíné. Doporuení se nutn musí lišit dle vku, fyzické aktivity, stavu výivy a zdravotního stavu kadého lovka. Starší lidé vtšinou trpí rznými chronickými chorobami (nap. diabetem, osteoporózou, onemocnním srdce a cév, nedostateností ledvin i luníkovými obtíemi). V takových pípadech je teba dodrovat zásady píslušné diety. Z uvedeného vyplývá, e je moné poskytnout pouze rámcová doporuení. Konkrétní rady „ušité pesn na míru“ me zajistit ošetující léka seniora nebo odborník ve specializované poradn.

 

Energetická hodnota stravy senior
Energetická poteba v pokroilejším vku je sníená a to zejména u lidí, kteí mají málo fyzické aktivity (sníená tlesná aktivita podstatn pispívá ke sníení energetických nárok oproti mladším osobám o 2 % za desetiletí), ale kvalita stravy nesmí být horší ne u osob stedního vku. V nkterých ohledech by mla být dokonce kvalitnjší, vzhledem k tomu, e s postupujícím vkem vstebávání ivin a jejich vyuitelnost klesá. Znamená to tedy pelivjší výbr potravin ne u osob, které jsou schopny konzumovat vtší objem stravy.

 

Obecné zásady správné výivy zdravých senior
Zásady správné výivy zdravých senior se píliš neliší od zásad, které by mli dodrovat lidé mladšího vku. Vyplývají ze známé pyramidy správné výivy, která je praktickým vodítkem pro výbr potravin i vhodný poet porcí. Ve výiv mladší populace se setkáváme z adou chyb, u starých osob me být, ale dopad tchto chyb závanjší, a proto by se práv na n mlo zamit preventivní úsilí.
Pi výbru potravin a jejich technologické píprav je teba rovn pihlédnout k rzným chorobám a neduhm, které staré lidi postihují (špatný chrup, gastrointestinální potíe, sníená chu k jídlu, nedostatek pohybu).


• Strava má být co nejvíce pestrá, s ohledem na asté poruchy chuti více koenná, s ohledem na ztrátu chrupu je vhodné pizpsobit její úpravu a konzistenci, pokrmy krájet na malé kousky, mlít nebo mixovat, zeleninu a ovoce strouhat.
• Z technologické pípravy pokrm preferujeme vaení a dušení bez osmahnutí na tuku, peené a smaené pokrmy by mly být omezeny na minimum.
• Pi sklonu k nadváze vynecháme ve strav cukr, omezíme peivo z bílé mouky. Nejlepší pílohou jsou brambory, doplníme tmavý chléb. Ve stáí se také sniuje glukózová tolerance, proto konzumujeme více sloitých sacharid obsaených v celozrnných výrobcích.
• Je na míst spotebovat více zeleniny ne je u nás zvykem, nejlépe syrové. erstvým nebo kandovaným ovocem, pudinky, vyrábnými z odtunného mléka meme nahradit dezerty a sladkosti.
• S ohledem na moné poruchy polykání, trávení a vstebávání jíme pomalu, stravu rozdlíme do vtšího potu (optimum 5-6) malých porcí.
• Senior by se neml pejídat, ale ani hladovt. Doporuujeme naposledy jíst a pít dv hodiny ped ulehnutím ke spánku.
• Dbáme, aby denní píjem tekutin inil alespo 2 litry
• Pi píprav stravy dsledn dbáme na prevenci alimentárních nákaz. Zatímco u zdravého mladého lovka salmonelóza probhne vtšinou bez následk, starší lovk je ohroen rychlou dehydratací a z toho plynoucími komplikacemi, které mohou ohrozit seniora na ivot. Zásady hygieny je teba dodrovat zejména pi manipulaci se syrovým masem, drbeí a vejci a tyto potraviny konzumovat a po dkladném tepelném opracování.


Závr

Všichni lidé chtjí ít dlouho a stejn tak dlouho chtjí být zdraví a sobstaní, proto by si mli uvdomit pímý vztah mezi výivou a zdravotním stavem. Kadý z nás by ml peovat o své zdraví a nést za nj plnou odpovdnost, ml by být schopen pijmout své stáí a ml by pirozen udrovat svou sobstanost. Je dleité vdt, e poadavky na energii se ve stáí sniují, ale poteba ivin pro obnovu a posílení kondice neklesá. Také poteba tekutin je stejná jako v mládí.
Výiva neuspokojuje pouze trávicí ústrojí, píjem potravy je u lovka spojen také s potebami psycho-sociálními, s pozitivním emocionálním ladním, s nároky na osoby a prostedí, kde chceme poobdvat. U lovka hraje dleitou roli také estetinost podávané stravy.
Chutné, vkusn podávané jídlo a pití tedy pinášejí lovku, mimo doplnní energetických zásob organismu, také velký poitek.

 

Pouité zdroje:
MULLEROVÁ, D., Zdravá výiva a prevence civilizaních nemocí. 1. vyd. Praha: Triton nakladatelství, 2003. 99 s. ISBN 80-7254-421-7.
PAVLÍKOVÁ, J., Zmny výivy u starší populace. Sestra. Praha: Strategie. ISSN 1210-0404. 2000, ro. 10, . 6.
ROKYTA, R., et al. Fyziologie. 1. vyd. Praha: ISV nakl., 2000. 359 s. ISBN 80-85866-45-5.
TRACHTOVÁ, E., et al., Poteby nemocného v ošetovatelském procesu. 2. vyd. Brno:NCO NZO, 2004. 186 s. ISBN 80-7013 324-4.
TUMOVÁ, L., Výiva ve stáí. Sestra. Praha: Strategie. ISSN 1210-0404. 2007, ro. 17, . 1.

Dagmar Dvoáková

Poz. redakce:

Dagmar Dvoáková publikuje na  SeniorTipu. Pracuje jako odborný asistent na Jihoeské univerzit v eských Budjovicích a zárove má dlouholetou praxi jako zdravotní sestra a jako sociální pracovnice v domov pro seniory. Zabývá se problematikou senior a psobí jako externí supervizor v zaízeních poskytujících sociální péi rzným cílovým skupinám (dti, dosplí, senioi) . 

Pokraujeme tématickými  lánky. Víme, e vás zaujmou, a e najdeme také okruhy témat ke spolené diskusi.  V oddílu diskuse je k tématickým lánkm zaloena diskuse. Budeme rádi, kdy se do ní aktivn zapojíte a dáte najevo, e vás téma zajímá, podlíte se s problémy, které se vás týkají, jejich ešením, ale také se zkušenostmi, pípadn se pipojíte s dalšími názory.  

 

Další lánky autorky:

Nejste v tom sami

Bez spánku ít nejde

Sociální izolace

Moová inkontinenceKomente
Posledn koment: 09.10.2009  08:41
 Datum
Jmno
Tma
 09.10.  08:41 Da Tv viva bude tvm lkem