Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Slunení hodiny na Hluínsku

 

V dob, kdy ješt neexistovaly hodiny, vyuívali lidé k mení asu vše, co bylo kolem nich. Díky pírodním ivlm vznikaly napíklad hodiny kapalinové, pesýpací pískové aj. Pro orientaci v ase pouívali také hoící svíky, kterým v závislosti na jejich velikosti ubýval vosk vdy uritou dobu. Zvláštním zpsobem byl také poet odíkaných alm. Mení asu prošlo dlouhým vývojem a vznikla ada prostedk jak a ím as urovat. Jedny z nejrozšíenjších hodin, ped vznikem souasných mechanických, byly ty, které vyuívaly rotace slunce.


Objev sluneních hodin spoíval v uvdomní si souvislosti mezi délkou i smrem vreného stínu a polohou Slunce na obloze. Nejstarším typem tchto hodin byl jednoduchý svislý obelisk se stupnicí na zemi, kdy délka vreného stínu urovala denní hodinu. Postupem asu se slunení hodiny mnily. Vznikaly v podob komplex staveb (Stonehenge), chrám, svislé na zdech dom, vodorovné, polární, orlojní, nkteré byly jednoduše ztvárnné, nkteré se pyšnily vysokou umleckou kvalitou atd.


I dnes u nás existují stovky a tisíce sluneních hodin. Vidt je meme na hradech, zámcích, historických budovách, palácích i kostelích. Dnes jsou ji hojn zastoupeny i na ad rodinných domk, v zahradách, parcích, na námstích a všude tam, kde dopadají slunení paprsky.

 

Slunení hodiny se také v malém potu nacházejí i na Hluínsku.
Asi nejznámjší jsou slunení parkové hodiny v Píšti. V dob svého vzniku roku 2005, byly nejvtšími hodinami tohoto provedení v Evrop. Jedná se o vodorovné hodiny leící na kiovatce ped kostelem sv. Vavince. Jejich celkový rozmr je 16 x 47 m. Hodiny jsou orlojní, tzn. e mají stupnici od 1 do 24 hodin. ímské íslice jsou znázornny na kamenných podstavcích tvoící plkruh. Šikmý ukazatel, rovnobný se zemskou osou, je 3,5 m dlouhý. Dominantu hodin tvoí kovová lilie uprosted, jen patí k symbolm obce (jedná se o erbovní znak pán ze Zvole, majitel obce v 16. století). Hodiny jsou celkov zajímav ešeny, jsou doplnny bílými kamínky, krou a zakrslými keíky, které oddlují jednotlivé stupn hodin.

 

Velmi rozšíeným typem jsou svislé hodiny umístné zpravidla na zdech budov. Takové hodiny meme nalézt ve Štpánkovicích, nad garáí u rodinného domku, pi kiovatce ulic Mlýnská a Novodvorská. Nacházejí se zhruba ve výšce tí metr. Jsou jednoduše ešeny, celokovové, s ukazatelem dlouhým asi jeden metr. íselník tvoí ímské íslice s ryskami a ukazuje as v rozsahu VIII – XII – IV hodin.

 

Další svislé hodiny nalezneme také v Rohov i Sudicích.
V Rohov se nacházejí na rodinném domku . 170. Jsou ve výšce tí metr nad zemí a mají rozmr 1,5 x 1,5 m. íselník je jednoduchý bez jakéhokoliv zdobení a je tvoen ímskými íslicemi v rozsahu IX – XII – IV hodin. Na jedné stran jsou však ásten poškozeny. Ukazatel je zhruba 1 m dlouhý. Hodiny vznikly pravdpodobn roku 1990.


Podobné hodiny jsou také v Sudicích . 141, naproti fotbalového hišt. Jsou ve výšce 3,5 metr nad zemí, s rozmry 1,6 x 1 m. Ukazatel o délce 0,2 m vrhá stín na íselník tvoený arabskými íslicemi a ukazuje as v rozsahu VIII – XII – III hodiny. íselník je navíc jemn zdobený. ísla jsou umístny na kreslené stuce, její konce se zvlují, stejn jako u íslice XII, která je tak více zviditelnná.Vznikly zejm roku 1990.

Jiného typu jsou hodiny v Dolním Benešov na ul. Opavské . 435. Jsou umístny v zahrad ped domem na erném kovovém stojanu ve výšce 0,5 m a jeho rozmry iní 0,6 x 0,6 m. Jedná se o svtle kovové polární prstencové hodiny s šikmým ukazatelem. Mají prstencový tvar a jeho hodinové pímky jsou rovnobné se zemskou osou. Ukazatel tvoí šikmý polos, který má tvar letícího šípu. íselník je na koncích ozdobn vytvarován do rice.

 

Ji zaniklé slunení hodiny byly k vidní na zámku v Kravaích, na její dvorní stran vstupního traktu. Jednalo se o svislé hodiny se šikmým ukazatelem. Podle starých fotografií byly zejm jednoduše ztvárnné, s arabskými íslicemi v rozsahu cca VIII – XII – IV hodiny.
Hodiny byly znieny, pravdpodobn pi poáru roku 1937 a znovu ji nebyly obnoveny.

V dnešní dob se slunení hodiny stávají nejen ukazatelem asu, ale pedevším nevšedním a zajímavým doplkem, který upoutá pozornost nejednoho kolemjdoucího.

 

(Pouitý zdroj informací: M. Bro, M. Nosek, J. Trebichavský, D. Pecinová, Slunení hodiny na pevných stanovištích, Praha 2004.)


Pokud objevíte na Hluínsku i v blízkém okolí další slunení hodiny, ozvte se na email jana-nevrelova@seznam.cz

Jana Nevelová

Foto:

Slunení hodiny ve Štpánkovicích

Slunení hodiny v SudicíchKomente
Posledn koment: 11.10.2009  05:40
 Datum
Jmno
Tma
 11.10.  05:40 Bobo :-)))
 10.10.  08:27 venca