Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivo,
ztra Zbyek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Víte co je Vodnáský zvon?

Vodnáský zvon rozeznívá pravideln biotronik Tomáš Pfeiffer. Rozeznívá repliku 3 500 let starého hudebního nástroje - Vodnáského zvonu, který je naplnn vodu. Ta pi he ve a levituje. Posluchai se mohou zaposlouchat do alikvotních tón, které nejen rezonují s naší duchovní podstatou, ale léí i naše tlo. Zajímavostí je i to, e souástí hudebního nástroje je vodní hladina, která bhem hry vytváí rezonanní obrazce a ve fortissimu dochází a k její levitaci do výše ady centimetr. Hudební záitek je tak doplnn i silným záitkem vizuálním.
 
A pro Vodnáský zvon? To je jednoduché, nástroj je kovový, vzdálen pipomíná zvon, který je ale obrácen dnem vzhru a je navíc naplnn vodou, která plní významnou funkci pi vlastní he. Nov se zde nabízí paralela s astrologickou dobou Vodnáe.
 
Zvon je odlit ze sedmi kov symbolizujících naší slunení soustavu (zlato – slunce, stíbro - msíc, rtu – merkur, m – venuše, elezo – mars, cín – jupiter, olovo – saturn). Kadý z pouitých kov má vlastní zvuk, spojením pak vzniká zvuk vesmíru naší slunení soustavy.
 
Pinášíme zajímavé stípky rozhovor s panem Tomášem Pfeifferem
 
Kdy a kde jste se s Vodnáským zvonem setkal poprvé?
To je velmi zvláštní historie. Pi jedné ze svých cest do hor, vysokých hor, kde hledám co nejvtší samotu a klid pro pemýšlení, byl tento nástroj vystaven a já tak zhruba ve výšce 2300 metr jsem poprvé ml tu monost na nj poloit ruku a uslyšet jeho tón. Kolem šestého roku svého vku jsem zaíval jakési vize, které byly velmi silné, a z té doby ve m zstává vdomí tohoto tonu. Najednou po létech potkávám nco, co zní stejn, byl to pro m opravdu silný záitek. Ruce jakoby samy vyluzovaly tony. K tomuto nástroji jsem pišel jako ke starému známému a najednou mn bylo jasné, co mám udlat. Piznám se, e jsem v ivot neml ádné aspirace pro koncertní innost a nikdy jsem nechtl být umlcem hráem. Najednou vím pesn, e toto musím udlat, abych lidem tuto krásu také zprostedkoval.
 
Jde o originál starý tisíce let nebo vrnou repliku?
Nástroj, který vidí posluchai koncert je samozejm kopií. Vodnáský zvon slouil pouze pro duchovní úely ve velmi omezené míe, proto je nesnadné získat originál.
 
Jakým zpsobem nástroj rozezníváte?
Je to nástroj, ve kterém je tón stavn na rezonanci. Ovládá se mokrýma rukama, které spolu s tímto nástrojem rezonují. Je velmi dleité, jakým zpsobem se jednotlivé sloky rezonancí rozvíjejí, protoe ony potom jsou základem pro další harmonii, která následuje.
 
Jak se bhem hry chová voda, kterou je Vodnáský zvon naplnn?
Na vodní hladin se objevují rezonanní obrazce, je vrn popisují tón, který z nástroje zaznívá. Dokonce pi silnjších tonech dochází k jakési levitaci vodní hladiny do výše nkolika centimetr, co je úchvatný jev. Kadá z tchto kapiek, která opouští vodní hladinu rezonuje tím základním zvukem nástroje.
 
Dá se Vodnáský zvon ladit?
Ano, dá, mnoha zpsoby, ten nejpirozenjší je ladní výškou vodní hladiny, kterou meme zvyšovat nebo sniovat. Dá se také ladit jiným vodnáským zvonem, s kterým vytváí dohromady alikvotu na druhou, dá se ladit i hlasem, zpvem a dost moná se dá také ladit myšlenkou.
 
Jak psobí hudba na Vás, vysiluje nebo naopak nabíjí?
ím déle nástroj studuji, tím více vidím jeho hloubku a jeho vícerozmrnost. Myslím si, e je to nástroj, který v nevhodných podmínkách nebo rukou me vést k velkému vysílení hráe. Je-li  vše zachováno tak, jak je dáno, bude prospívat i hrái. Smyslem hry však není posilovat sebe, ale dávat druhým. Takto to alespo vnímám já.
 
Jaké jsou záitky úastníku koncert?
Jsou nejrznjší, od prostých estetic­kých záitk a po záitky hlubší a vlast­n i neekané. Jsou to nap. pocity rezo­nance uvnit tla, jsou to ale i nkdy du­chovní stavy. Pro zajímavost - stalo se, e pišli za mnou v Olomouci horolezci, kteí jezdí do Tibetu - íkali „pane Pfeif­fer, my víme, e tento nástroj existuje, ale my jsme museli pijet zpátky dom a teprve tady jsme mohli vidt nástroj v re­álu“. Jsou tu zkušenosti s reprodukova­nou hudbou a tohoto nástroje a musím íci, e pekraují nkdy rovn bnou oblast. Jsou lidé, kteí ponoili ruce do vody, která je v tom zvonu a zmizel ekzém, který rval celý ivota byl velmi rozsáh­lý. Jsou lidé, kterým po dvou skladbách zmizel otok po rozsáhlém zranní - traumatu, které bylo ešeno chirurgem a do tí dn byla rána zcela zhojena, co chirurg konstatoval jako výjime­ný úkaz. Jsou lidé, kterým rezonance navrátila postavení sítnice a zaali vidt a takových zkušeností je mno­hem, mnohem více. Vlastn je sbírám s kadým koncertem.
 
Jak je tomu mimo koncert, pi poslechu CD nebo DVD?
Zdá se, e pravdu mají staí lámo­vé, kteí íkají, e nástroj rezonuje rezonancí vesmíru, e postihuje nejenom sluch, ale kadou buku tla, co me být píinou jevu, e i pomrn nekvalitní pehrávací zaí­zení me v nkterých pípadech zpro­stedkovat plnohodnotný efekt. Rezo­nance vesmíru je všudypítomná a zdá se jakoby byla tímto nástrojem pouze doplována.
 
Kdy hrajete, voda prý levituje...
Rezonance nástroje jsou tak silné, e dokáou na vodní hladin vytváet obrazce, které pesn zobrazují hraný tón. Po skonení koncertu se mohou jeho návštvníci zblízka podívat na vodní hladinu, na které se objevuje tycípá a šesticípá hvzda, ale také ve fortissimech se vodní hladina zdvihá a do výšky desítek centimetr myriádami kapek, které letí vzhru. Je to krásný vizuální efekt a lze v ertu íci, e ím lepší koncert, tím mokejší hrá. Je to toti hodn mokré emeslo.
 
Jak hudba Vodnáského zvonu ovlivnila Vás osobn?
Myslím si, e kadá oblast ivota lo­vka obohacuje, dokonce i ta, kterou vnímá jako negativní. Není tomu jinak ani u tohoto nástroje. Pesto, e jsem nikdy necítil potebu hrát na njaký takto mimoádný nástroj - a tato vc se mi pihodila velmi náhle jakoby ná­hodou - musím íci, e nástroj zasáhl do mého ivota. Obohatil m o radosti tch, kterým mohu tyto zvuky  ped­vést, a to je pro m velmi cenné. Kdysi jsem tu hudbu poslouchal poprvé, ješt v horách tsn po nahrávkách, v krás­ném prostedí, zaíval jsem stavy, které se týkaly jak tla, tak i ducha. Byly to stavy, které jsem znal z meditací, které znamenají nco jako vystoupení z tla. Vdomí je volné, svobodné a pak zase návrat zpátky. Nebo efekty depersona­lisace (odosobnní), léebné nebo snad - podle starých lám - léebn, kdy lovk cítí, jak rezonance v jeho tle postupuje. Je tedy pravdou, e tento nástroj psobí i na m - na hráe. Je to ale vdycky spojeno s velkou odpovd­ností, dá se íct i s trémou a s mnoha ji­nými faktory, které pociuji pi koncer­tu. Pedevším pi první skladb mám obavy, abych dokázal lidi obohatit, ale pozdji - zpravidla u poslední skladby - je ten proitek nejsilnjší.
 
S jakými reakcemi se pi koncertech setkáváte ze strany veejnosti, hudebník, vdeckých kritik?
Víte, tko mluvit o sob a ty reakce nebyly a tak rznorodé. Ty, které se donesly k mému uchu byly a na nepatrné výjimky velmi kladné. To je vc, která lovka samozejm tší. Zvlášt v tch pípadech, kdy se objevuje tajemn neznámá vlastnost tohoto nástroje, to je schopnost zasahovat do našich tl a našich duší. Podle starých lám dokonce léebn, zde lovk vnímá svoji práci jako odmnu. Krásný záitek jsem zail napíklad v Uherském Hradišti pi jednom z posledních koncert. Pišel za mnou velmi vzdlaný, byl to ák malíe Zrzavého, a byl viditeln potšen koncertem. Ale tady by ml spíš mluvit on, nikoliv já.
 
Odkud erpáte repertoár?
Koncert se jmenuje „Spolená vc“ a já se tím koncertem chci vyslovit na veejnosti ze své lásky ke svtu. Vnímám potebu svt pojmout rozumem, zárove ale i srdcem. To byl hlavní motiv. Spolená vc proto, e kdy odcházel mj uitel Josef Zezulka, tak si m pozval a ekl, Tomáši já Vám tu naši Spolenou vc te pedávám. Byl jsem velmi zaskoen a cítil jsem velikou odpovdnost. Napadlo m, e vlastn i on je jakousi spolenou vcí, kterou mohu ostatním pedat, tak se o to pokouším..
Kde všude jste ji koncertoval?
Koncertuji po celé republice. Vystoupení probíhají v rzných akustických pomrech, krásné byly koncerty v chrámech, tam naplno vyznívá bohatost zvuk. asto vzpomínám na koncert v Betlémské kapli, mé dojmy – posvátnost, velikost loví a snaha pedloit koncert k nohám „historie“. Takových koncert je mnohem víc.
 
Jak diváci vnímají vaši hudbu?
Já se pímo na koncert poslucha ptám, jestli vnímali zvuk celým tlem, nejenom uchem. Vtšinou dostávám kladnou odpov. Pokud pišly negativní ohlasy, tak to bylo vtšinou nepochopení vlastnosti tohoto nástroje, protoe posluchai bn íkají, e pi koncertech cítí ve svých nemocných místech zcela reálné pocity. Bývá to teplo, mravenení i jakési posuny a nkdy se zvýrazují pocity tchto nemocných ástí. Je to podobné jako v jiných pípadech, kdy se reakce na njakou zmnu stávají vnímatelné. ili takto negativní reakce snad, ale ve skutenosti negativní nikoliv, pevaují ty druhé.
 
Me tato hudba ovlivnit i další bytosti pírody?Zvíata, rostliny?
Patí sem také malé dti, nebo po­kud jsou velmi malé, nemají ješt ád­ná schémata, stereotypy chování a pak je to podobné jako u zvíátek. Je fantastické vidt pejska, který si sedne u reprodukní soustavy a poslouchá. Místo, aby po psím zpsobu správn vyl, je v naprostém klidu. Toté bylo pozorováno u koiek. Také dti se zklidnily a dokonce i velmi malé dti si vyadovaly, aby jim tento zvuk byl stále pehráván. Kdo ví, jestli to není proto, e jejich vzpomínka na „soukro­mý vesmír" v tle maminky je ješt po­mrné erstvá.
S rostlinami ješt ádné pímé zku­šenosti, bohuel, nemám. Doufám, e i tato oblast bude postupn zmapována a v nejbliší dob, eknme v horizon­tu pl roku nebo roku, bych rád také provedl sérii experiment s krystaliza­ci vody, která by tmito tóny pravdpo­dobn mla být velmi ovlivnna.
 
Nemohl by zvuk Vodnáského zvonu regenerovat lesní porosty?
Kdo ví, moná ano. Má opravdu vý­jimené vlastnosti. Dalo by se íci, e je to znovuobjevování oblastí, kterým lovk nevnoval dlouhou dobu píliš pozornosti, protoe šel jinou cestou, cestou rozumu - racia.
 
...nebo proistit zneištné ovzduší v urité lokalit?
To moná ano, soud podle schop­nosti rezonovat s ímkoliv. Já jsem ješ­t neekl dalších o úincích. Na ped­nášce za mnou pišla paní a stídav si ucpávala uši a kdy jsem se jí ptal, co se ji stalo, odvtila, e u 15 let neslyšela, mla jen zbytkový sluch, ale po ukáz­ce najednou zaala slyšet. ili - kdo ví - teba tam byly poruchy v Eustachov trubici i jiný dvod, pro neslyšela. Prost ten nástroj dokázal tu sluchovou rezonanci zesílit do té míry, e se stala innou. Moná, e navázáním pracho­vých ástic na vodní páru a naopak, nebo jejich usazením v prostoru, by se mohl tento rezonanní závs ovliv­nit. Vdy je to rezonance od nejniších kmitot a po ty velmi, velmi vysoké. Jsou tam také pítomné ultrazvuky a té ty nejhlubší basové kmitoty, ili je to vc dalšího zkoumání. Zase bychom se mli obrátit ke starým vdomostem - tvrcm tchto nástroj.
 
Nebylo by moné pomocí Vodná­ského zvonu pivolat déš v dob su­cha a naopak?
Tady bych odpovdl svou osobní zkušeností, která je dost zajímavá. Na svých cestách jsem se setkal se svto­v známým chirurgem, ortopédem, který dokonce vyvinul vlastní me­todu léby zlomenin. Byla paten­tována a uívá se ve svt. Tento profesor, chirurg je také píznivcem východních filozofií a v jeho vile v horách jsem spatil gong, jen ml prmr nkolika metr, byl obrov­ský. ekl mi, e si ho pivezl od­kudsi z Tibetu i íny a má údajn tu vlastnost, e pokud se do nj udeí, psobí na klima - psobí na déš...
 
Jaké jsou Vaše další plány?
Pokraovat ve Spolené vci. Ta by mla být znovu dál a dále rozšíena. Podnikl jsem dleitou pracovní cestu po duchovních místech. Na té cest jsem potkal skutené a nejen myšlené zázraky. Zázraky, které byly dokonce oveny, asto vdou. Zázraky, které pesahovaly naši denní zkušenost o obrovský díl a o tuto zkušenost bych se s lidmi rád podlil. Vidl jsem napíklad lovka, který 50 let nepijímal ádnou stravu, ml to notásky ovené. Nepijímal ani sousto, ale ml mnoho jiných význaných vlastnosti. Vidl jsem mnoho jiných vci, které lovka svojí jsoucností ohromují a asto jen nedostatek informaci, které máme, nám všem znemouje, abychom se také dokázali nad tmito zázraky svta zastavit. Rád bych tedy, aby mé koncerty alespo s ásti tyto zázraky lidem piblíily.

Co byste vzkázal tenám?
Nevím, jsem-li k tomu oprávnn. Snad jen tolik, aby se ve svých cestách víry opírali o bytost sob nejbliší, o samy sebe a aby opatrn pijíma­li všechno to, co jim svt nabízí. Aby vyrovnávali své vím a vím, aby jejich rozum a cit byl vdycky nablízku, aby se nenechávali svádt rznými -ismy a rznými filozofiemi, které jsou nkdy a píliš bojovné. Aby tedy zstali lid­mi a pidávali další krek vyššího po­znávání a aby „byli, kdy u jsou". Tak, jak to íkal pan Werich: Aby jejich ivot za nco stál, aby po nich zstala sto­pa, která bude stopou kladnou, aby ta stopa nepotebovala ádný pomník ani jinou lidskou vymyšlenost, aby prost zstala v osudu jako tichá, nmá ode­zva jejich práce a ivota. Tak to bych jim pál. Hlavní smyslem ivota je být kladnou slokou svta a všechno ostat­ní u j sou vci, které k tomu sice patí, ale které nejsou tmi nejzásadnjšími.
 
Místa konání  koncert pana Pfeiffera najdete na: www.dub.cz
Pravidelná setkání s panem Tomášem Pfeifferem se stala tradicí na mnoha místech ech i Moravy. Jeho pednášky jsou zameny na ivotní filosofii Bytí - na nauku o lidství (schopnost soucítní s druhými, vlídný a mírotvorný postoj ke všemu, co jest... viz projev pi slavnostním zahájení DUB). Pozornost je vnována i problémm zdraví. Pednášející vychází ze zájmu poslucha, odpovídá na písemné dotazy. Úast není niím omezena, vstupné je dobrovolné.  Na závr pednášky se mete piladit k biotronickému psobení pana Tomáše Pfeiffera. Termíny a místa konání pednášek najdete na: www.dub.cz
 
Informaci pipravila Lenka Látalová


Komente
Posledn koment: 13.09.2008  08:08
 Datum
Jmno
Tma
 13.09.  08:08 Magdalena
 12.09.  21:26 Vesuvanka
 12.09.  17:54 Marcela
 12.09.  16:56 Kopiva.
 12.09.  16:01 Magdalena
 12.09.  15:25 Rena
 12.09.  11:49 wiki
 12.09.  11:27 janina
 12.09.  10:45 Milena Vodnsk zvon
 12.09.  10:31 Ivo
 12.09.  10:13 her.vera
 12.09.  08:27 Josef
 12.09.  06:22 Karla