Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Petr,
ztra Svatopluk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

erná káva, ta sílu dává…
 
Pravdpodobn u m nastala poteba se vyzpovídat ze svých špatností.  Zaalo to  vyprávním o mém kocourovi, kde jsem doznal podlost vi jeho konkurentovi a te se ve mn pohnulo svdomí za to, jak jsem se zachoval vi nkterým spolupracovníkm. Jestli právem, posute sami!
 
Do roku 1991, do as, kdy byl ten šílený nesmysl ve form nejvtšího státního statku ve Východoeském kraji rozpuštn, jsem v uvedeném podniku pracoval celých 35 let. Ve všemoných funkcích a postaveních, v posledních létech jako „hasi“ tam, kde nco nevycházelo, kdy nco i pro tehdejší pomry bylo a píliš pršvihové. Samozejm po tolika letech, jsa pokládán za ivý inventá, za co nejniší plat. To úvodem, pro orientaci.
 
Njaký as patilo rovn k mým povinnostem vdy v období ní pracovat na tzv. ovém dispeinku,  který se staral o nákladní automobily jak vlastní, tak na n nasazené z okolních podnik a pesuny sklizeného obilí sem a tam - a tam a sem. A protoe ten dispeer, jako já, sedl od rána do veera, celý týden, v soboty i nedle na zadku u telefonu a nepíliš spolehlivé vysílaky zn. Tesla, patilo k jeho a jemu pidlené pomocnici povinnostem vdy ráno a veer ové komisi, tj. pohlavárm podniku, stejn jako dleitým návštvám a kontrolám vait kávu. Tenkráte samozejm „Turka“, pekapávae ješt nebyly, filtry jen umlohmotné z Dederónska.
 
A kvli té káv docházelo k nepíjemnostem. Nkteí z tch dleitých pracovník, bojujících o kadé zrno v zájmu zniení imperialist a revanšistm, byli tak pepracovaní, e jaksi zapomínali mn, níe postavenému zamstnanci s podstatn niším platem podanou kávu platit. A to vyadovalo ešení, njaký zásah z mé strany.
Dovolím si zde poznamenat, e znám své pedky a do 15. století a nikdo z rodu Švejk se v mém rodokmenu nevyskytuje. To proto, abych nebyl podezíván, e mám ve svých genech nco z jejich Josefa. Jeho inm se toti znan podobá mnou vymyšlené ešení vztah vi neplatim.
 
Nejsou peníze, nebude káva! Myslel jsem si. Pud sebezáchovy  a snaha si zachránit místo byli proti. Upomínat! Na to jsem byl píliš zbablý a o dv koruny za kávu? Povst skrblíka nakonec mohla zvrátit moný mj kádrový postup! A tak …..
Zkrátka zaal jsem po odchodu len ové komise z hrnek vyškrabovat to, emu se esky íká lógr a ten sušit. Rzn. Kdy byl spch na akumulaních kamnech. Usušené jsem pak peliv, aby nebyly hrudky, rozválcoval lahví a získaný produkt jsem schraoval do všem známé sklenice, ze které jsem pochopiteln nejprve pemístil zásobu tehdy jednotné kávy „Standard“ do jiné. No, a pak to zaalo. Platící nefalšovaný Standard, neplatii ten ji jednou vylouhovaný! Dívina, kterou jsem pesvdil, aby pi té innosti nakonec ješt šetící zdraví vybraných neplati, spolupracovala,  se z poátku bála, kávu roznášela tesoucíma se rukama, a budila pozornost. Za její nepítomnosti jsem lenm ové komise vysvtlil, e ten tes je asi dsledkem sexuální pitalivosti nkterých jejích len. A byl klid. Nakonec si rovn servírující zvykla.  
 
Pece jen nkterým postieným s citlivjšími chuovými bukami zaal ten nestandardní „Standard“ nechutnat. Abych pedešel pípadnému podezení z manipulace výrobkem „Balíren a praíren“ obchodu, zaal jsem do kadého šálku pidávat celé zrnko kávy! Pomohlo to, reptalové po té mi jen obas doporuovali, abych kávu kupoval v jiném obchod.
Pro pípadného následovníka v dnešních asech radu - toho sušeného lógru je teba dávat tak o tetinu více. Nebezpení jsou ti, co nesladí. „Druhák“ obsahuje cukr! Nkteré je moné oklamat tím, e ped jejich zraky jim rychle hodíte do šálku teba kostku cukru. Ten trik však nemete opakovat do nekonena. 
 
Zpt k na chléb pracujícím a zachraujícím dispeink. Neml jsem to vdy lehké. Nehorázn mi teba editel vyinil, kdy jsem do vysílaky oznámil píjezd zemdlského tajemníka OV hláškou, e je „škodná v revíru“. Rovn mi hrozil malér, ale ten se nikdy nevyšetil, kdy jsem veer ukonil innost dispeinku zapískáním melodie televizního Veerníku do vysílaky. Zatloukal jsem, zatloukal a pedvedený mj kontrolní pískot m zbavil všeho podezení.
Ješt ped ukonením ní jsem zaal mít pebytenou zásobu kávy – druháku a litoval jsem ji vyhodit. Pamatujete ty bílé sáky s hndým tiskem kávy Standard? Tak ty jsem pi dalších nákupech nefalšované kávy opatrn vyprazdoval, abych sáky nepomakal. No a po ních jsem je plnil tou ozdravnou kávou, zbavenou kofeinu a nov naplnná balení jaksi rozváel po podniku a „zapomínal“ tam v místech k vaení kávy urených. Zejména vhodný byl ZV ROH, ten ml vývaovnu za plentou v oddleném konci chodby. Pochopiteln jsem se výsledku své pée o zdraví odborových funkcioná nikdy nedozvdl, ale ve své nitru  jsem ml takový blahý pocit.
 
V popsaném postihu neplati jsem pokraoval nkolik let, vdy o ních, prakticky po celou dobu mé innosti dispeera. Neplatii byli vdy ti stejní, asi trpli vrozenou vadou.
asem ale zaalo nco o mém vaení kávy prosakovat, sem tam padla poznámka o její kvalit. Zkrátka zrádci se vdy najdou. Jednou si u mn rovn objednal kávu ten ji zmínný zemdlský  tajemník OV a pítomný náš „brunda“ kádrovák ho varoval:„Nedávej si u Karla kafe, vaí prý z lógru!“ Na to soudruh tajemník, kterému se pi míchání podailo vylovit celé zrnko kávy:“Co blbneš, to neme být  lógr!“ a kávu, samozejm bez zaplacení vyzunkl.
 
Snad poslední balíek po ukonení své dispeerské innosti jsem vpašoval do kanceláe technického námstka. Navíc s vylepšením - takovým ze západu dovezeným ertíkem. Kostkou cukru, ze které po jejím rozpuštní v tekutin vyplavala umlohmotná moucha masaka! No, bylo z toho njaké vyšetování, podezení vi m,  svoji nevinnost se mi ale opt podailo obhájit. 
Tím by mla episoda skonit. Ne-e však!  Nestandardní „Standard“ mi byl  pipomenut v roce 1997! A z ciziny!
 
V lét 1996 jsem byl s delegací našeho msta v Mnichov na oslav stého výroí narození básníka, spisovatele a novináe pocházejícího z našeho kraje. Tam jsem se seznámil s dcerou neijícího ji jubilanta a jejím manelem. Slovo dalo slovo a za rok se ta hodná paní, doprovázená manelem, pijela podívat do své staré vlasti. Uinil jsem njaké pípravy, mohla navštívit dvr svých pedk a dokonce ji pijala starostka píslušné obce.
 
Veer jsem se pak s uvedeným manelským párem setkal v hotelu, ve kterém bydlel a dlouze jsme vzpomínali a vyprávli. Najednou se na mne obrátil manel dcery básníka a spisovatele s dotazem:“Jakpak, pane, ješt vaíte takovou dobrou kávu?“ Pokoušela se o m mdloba, sáhla na mne smrt! Takové bylo moje leknutí! Mozkové závity se mi roztoily, já vzpomínal, o em jsme ped rokem v Mnichov spolu hovoili, nic mi však nepišlo na mysl. A tak mi nezbylo, ne se s nejistým úsmvem dotázat, zda jsem v návalu njakého pominutí mysli nco tak pihlouplého hned pi prvním setkání s nimi vyprávl. K mé nehorázné radosti pan manel zavrtl hlavou a zaal:„Pracuji ve Füssenu v kancelái bytového drustva a ped rokem, po návratu z Mnichova,  jsem v kancelái vyprávl o oslav na poest mého tchána. Jen tak, náhodou, jsem se zmínil o delegaci z Broumova a pi tom ekl Vaše jméno. Na to vylétla jedna moje spolupracovnice a tázala se, který to ze dvou bratí toho jména tam byl, zda Josef nebo Karel. Kdy jsem ekl, e Karel, piznala, e ped vysthováním do Nmecka v lét 1989 pracovala u Vás v kancelái. No a pak se (to jsem si nevymyslel, to opravdu  ten pán ekl! Pozn. autora) v naši kancelái ti dny nepracovalo a stále ta paní vyprávla o všech lotrovinách, podrazech, šprouchlatech a legráckách, které jste Vy, asto s vydatnou  pomoci Vašeho bratra, tam vyvádl. Samozejm také o tom vaení kávy.“
 
To je ji opravdický konec vyprávní. Jen jsem byl v pokušení, uvedený manelský pár pozvat k nám dom a nabídnout jim kávu. Byl jsem toti zvdav na jejich reakci. Nevyšlo to, nevím pro, zaali oba spchat. Prý odjeli hned další den ráno.
 
Jak zní ta píse:“…erná káva, ta sílu dává a proto vná ji budi sláva…..?“ Dáte si nkdo?
 
Karel Bna
Další lánky autora:
Píjemný spoleník


Komente
Posledn koment: 15.12.2007  12:25
 Datum
Jmno
Tma
 15.12.  12:25 Karel NL Kva podle Kmeta
 14.12.  08:37 kmet Konec koment a tak mj dovtek.
 14.12.  08:04 Bobo :-)))
 13.12.  12:08 Kja Kva tet kategorie
 13.12.  10:58 kmet Pokm na dal
 13.12.  10:49 Rena Kmete, piznej se!
 13.12.  10:26 wiki
 13.12.  09:47 Lenka
 13.12.  09:20 Karla
 13.12.  08:52 Pavel