Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Emil,
ztra Vladimr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Výlet do Berlína
aneb škola trochu jinak
 
„Ddo, nechceš jet se mnou a naší tídou do Berlína?“ oslovila m telefonicky má 16letá vnuka.“Pár míst  v autobusu zstává prázdných a o náklady bychom se museli podlit,“ ekla bezelstn, abych ji náhodou nepodezíral z njaké pehnané lásky.
Souhlasil jsem a do Berlína na jednodenní autobusový zájezd jsem s nimi vypravil.
S kým jsem to vlastn jel?
Vnuka chodí do 1. roníku waldorfského lycea v Praze 4. Waldorfské lyceum nabízí denní studium v humanitní a pírodovdné specializaci.  V letošním školním roce byla otevena jedna tída prvního roníku, a a tito studenti postoupí do druhého a dalšího roníku, bude se postupn otevírat další jedna tída prvního roníku, a vznikne roce 2009/2010 úplná škola se tymi roníky.
Vyuovací den má ti ásti - hlavní epochové vyuování (2 hodiny), tzv. vedlejší vyuování  po 45 minutových vyuovacích hodinách, a umlecké a odborné kursy.
Hlavní epochové vyuování - eský jazyk, Matematika, Djepis, Fyzika, Chemie, Biologie, Zempis - je pro celou tídu spolené. Spolená je i ást tzv. vedlejšího vyuování - Cizí jazyky, Tlesná výchova, cviné hodiny eského jazyka a Matematiky a nkteré další pedmty.
V další ásti vedlejšího vyuování se studenti od 2. nebo 3. roníku rozdlí podle zvolené specializace.
Ve 3. ásti vyuování probíhají spolen pro všechny studenty rzné umlecké a odborné kurzy. Zde se v prbhu studia stídají témata jako Malování, Modelování, Eurytmie, Práce se devem, Práce s kovem, Základy technologie, Informatika, Deskriptivní geometrie, Laboratorní cviení z biologie apod.
V kadém roníku budou mít všichni studenti 1 – 2 týdenní praktikum (ekologické, sociální, prmyslové).
Ve 3. roníku se uskutení tídní cesta, nacvií divadelní hra a studenti vypracují dlouhodobou roníkovou práci na zvolené téma.
V kadém roníku je 3 - 4 týdenní rezerva, vyuitelná pro jazykové výmnné pobyty v zahraniních školách a pro realizaci rzných projekt a úprav uebního plánu. Studium ukoní maturitní zkouška ve 4. roníku.
Waldorfské lyceum v Praze má tak pedpoklady stát se skuten „evropskou“ školou,propojenou s adou zahraniních škol, umoující studentské i uitelské výmnné studijní pobyty a spolupracující na spolených evropských projektech.
Waldorfské pedagogice je vlastní exemplární pojetí výuky, které neupednostuje zjednodušené pehledy, ale vnuje se hloubji a s vtší intenzitou vybraným jevm, tzv. fenoménm. Tak podporuje nejen hloubku ákova porozumní, ale i rozvoj jeho schopnosti bádat a objevovat, odhalovat a formulovat problém, hledat rzné varianty a postupy jeho ešení. Kdybych pokraoval, dostal bych se zcela jinam, do tématu waldorfské pedagogiky, a to není úkol tohoto lánku. Kdo má o ni zájem, me si kliknout na tuto adresu:http://www.wspj.cz/lyceum/cz/skola/pedagogika/
Tak se stalo, e jsem krátce po tvrtení plnoci nasedl s 29 mladíky a slenami do zájezdového autobusu a vydal se noní dálnicí  do Berlína, kam jsme dorazili v brzkých ranních hodinách. Ješt za šera jsme minuli známý check point Charlie, který tvoil pechod mezi západní a východní ástí msta, pechod mezi dvma svty. Místy jsme ješt projídli kolem zbytku povstné Berlínské zdi, pomalované sprejery a u znan omšelé. Na dlab berlínských bulvár jsme mohli pozorovat v asfaltu vydládné pásy, nad nimi se kdysi tyila berlínská ze. Pan profesor djepisu tímal mikrofon a  vysvtloval probuzeným a zvdavostí nabuzeným dtem, co se v tchto místech událo.
U Braniborské brány jsme vystoupili, pešli k íšskému snmu a po krátkém expozé pane profesora následoval první z ady nkolikaminutových referát, které si pedem pipravili studenti. Dívenka mla téma píchodu nacist k moci podrobn písemn pipravené, ale neetla je. Snaila se obsah tlumoit vlastními slovy, co se jí píliš nedailo. Studenti poslouchali pozorn a odmnili její snahu potleskem, co, jak jsem poznal pi dalších referátech, bylo zvykem, majícím ocenit vynaloené úsilí.  Také pan profesor jí podkoval a doplnil referát nkolika zajímavými údaji.
Pak jsme absolvovali pelivou prohlídku (jak ped odletem) a výtah nás vynesl na stechu obnoveného Reichstagu  s pekrásným výhledem na celý Berlín. Terase dominuje známá kopule, která od dob, co na ní etai Kantaria a Jegorov završili dobytí Tetí íše, doznala znaných zmn. Je celosklenná a podél nosník vede spirálová cesta k vrcholu, který bohuel, nebyl kvli probíhajícím pracím oteven. Uprosted je kuel ze zrcadel, stojící na špici. Na zrcadla míí reflektory a obíhá kolem stínidlo, podobn jako modrém blikai na steše policejního auta. Blikající v bude  urit patit mezi dominanty noního Berlína.
Na stojánku si kadý návštvník me vyzvednout barevný leták s panoramatickou fotografií, na ní jsou vyznaeny všechny významné objekty msta. Co jsme vidli popisovat nebudu, zájemci si to mohou prohlédnout na http://www.berlin.de/stadttouren/360/index.de.php.
Po sestupu jsme pešli k Braniborské brán, kde opt zafungoval pan profesor coby zasvcený prvodce, který pidal i pár slov o napodobování paíských bulvár pi výstavb msta. Odtamtud jsme popošli  k památníku obtí holocaustu,  a zastavili se u  neoficiálního památníku 1065 obtí pokusu o pekroení berlínské zdi. I toto bylo tématem studentských referát.
Krátká projíka nás piblíila k Humboldtov univerzit. Tady pan profesor neodolal a ml delší promluvu o tomto významném uenci, který se zapsal do mnoha vdních obor.  ást dtí poslouchala se zájmem, ást to nebavilo a ani velmi umírnné volání k pozornosti je nadlouho nepesvdilo. Piznávám, e bych to na míst pán profesor netrpl, ale oni byli trpliví, zejm vdouce co iní, e by asi terorem u postpuberák moc neuspli a dosáhli spíše pravého opaku.
Jen pár set metr procházky v krásném jarním dnu nás zavedlo k stedobodu berlínské návštvy, na Ostrov muzeí zapsaný mezi svtové památky UNESCO. Na schodech zaznl další referát, a pak u jsme pod vedením paní profesorky výtvarné výchovy zamíili dovnit. Egyptském museu si dcka vyslechla profesorin výklad o stylu nejstaršího egyptského sochaství. První tvrci lidských postav nemli pedlohy, ale v náboenském zanícení formovali své vnitní pedstavy. Aby se studenti lépe vili do duševních pochod tvrc, dostali za úkol si vybrat njaký artefakt a nakreslit ho do pineseného skicáku. Tento zpsob výtvarné výchovy probíhal po pedchozím expozé paní profesorky postupn i v dalších ástech musea, v ásti s eckým antickým umním a pozdji i v Museu Pergamon. Z prací se ve škole uskutení výstava. Cílem však nebylo získat  výstup ve form njaké grafiky na úrovni, ale pimt pozorovatele všímat si detail a registrovat vývojové zmny ve výtvarném projevu. Pekvapilo m, e v muzeích bylo nkolik dalších skupin i mladších dtí, které pracovaly obdobn.
V jednom se pan profesor mýlil. Pi návratu k autobusu oekával, e dcka usnou sotva se usadí. Nestalo se. Skandováním si vynutila, aby své referáty do mikrofonu pednesli  i ti, na n se nedostalo i zapomnlo. Potom se na zádi shromádili nevybouení a zpívali a do Prahy písn, které u neznám…
Své úasti nelituji. Za 750 K jsem po 30 letech navštívil zcela jiný Berlín, poznal zcela jiný druh školy a trochu i zcela jiné kantory a dti.
Ivo Antušek
Popisky k foto:
1. První referát
2. Neoficiální památník
3. Zrcadlový kuel na steše Reichstagu
4. Vnuka Eliška kreslí Egypanku
5. Z muzea kreslírna
6. Palácová brána do Pergamonu
 
Další lánky autora:
Byl jsem u kon
Jak ijeme, tak ídíme
Jan Petránek mezi svými
Balíky do Terezína
Hodina v autoškole
Ochrana poítae laickýma oima
Nejde jen o jazyk
Jak rychle jezdit


Komente
Posledn koment: 03.10.2015  13:19
 Datum
Jmno
Tma
 03.10.  13:19 Jirka odkazy
 23.03.  19:28 Ludmila T
 22.03.  15:47 Magdalena
 22.03.  15:24 florka
 22.03.  13:35 gagiknedlik
 22.03.  10:59 janina