Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Návštva hasiského muzea
 
Sochu svatého Floriana vídáme u nás na mnoha místech na návsi, na kašn, u staré radnice i Na most, kde stává se sochami dalších svtc. Jeho atributem je  „putýnka“ s vylévanou  vodou. A to nám íká, e se jedná o patrona hasi.
 
Nkolik takových Floriánk jsme potkali také v Ostrav - Pívoze v hasiském muzeu, které naše skupina  poslucha Univerzity 3.vku na VŠB  navštívila  pi exkurzi  v rámci doplující výuky. Do ádného rozboru a pesného popisu se pouštt nemíním. Na to je k dispozici  vydaná informativní brourka. Ale dojmy z návštvy muzea chci pedat dál.
 
Zaujal nás jednak výklad pana Václava Vašíka, který nás ochotn provázel. Jednak nás oslovily i samotné krásn upravené prostory plné zajímavých exponát.
 
Naše exkurze zaala promítáním filmu, který nám  piblíil nejrznjší zásahy  zdejšího profesionálního hasiského sboru. Krom toho jsme se seznámili také s dispeinkem, co je Mozek celého Integrovaného záchranného systému. Zde pracují hlavn eny. Zvládají  výpoetní techniku a pedevším prokazují pohotovost a pesnost tak, aby jejich kolegové mli co nejlepší podklady o míst a rozsahu poáru pro výjezd. A potom u hasii pedvádjí svj „koncert“ rychlosti, zrunosti a statenosti.
 
Stává se, e kolem nás projídí hasiské auto a vyleká nás svou známou znlkou. Také v televizi vídáme zábry zasahujících hasi pi ádní ivl, bez nich se ovšem jinak lovk v bném ivot  neobejde“ ohn a vody. A pak si  uvdomujeme dleitost jejich práce.
 
Jak jsme vidli z ukázek v muzeu, hasii zasahují opravdu všude: pi poáru lesa, seníku, v zatopených domech pi záplavách pi haváriích na silnicích nebo záchran dítte z hoícího domu. Sami lenové hasiského sboru však úsmvn íkají, e krom hadice, brašny s "první pomocí" a nkdy a 50ti  metrového výsuvného ebíku, bývá jejich astým nástrojem košt. Tím musí zvládnout likvidaci vysypaného nebo  vylitého  matriálu  z pevráceného kamionu.
Pi sebevtší zrunosti však obas dojde  ke zranní nkterého z hasi. K odlehení   po shlédnutí takových nároných situací pispla ukázka našeho prvodce, jak bleskov sjídí po tyi k uloené výstroji.
 
Mezi exponáty muzea jsme si prohlédli ješt  na estném míst vystavené zástavy, stovky model hasiských aut a stíkaek, nad nimi jist jásají hlavn dti. Ve vitrínách  jsou krom toho vystaveny také rzné dokumenty, provozní ády a smrnice, ale i pozvánky na tradiní Hasiské bály.
Dále pak jsou zde vystaveny uniformy a historická i souasná výstroj a výzbroj. Jak jsme byli pi exkurzi informováni, moderní neholavý oblek a doplky jako je helma, dýchací pístroj, pilba a další pijde a na sto tisíc korun pro jednoho hasie.
 
Hasiské muzeum spravuje stát a na jeho provoz pispívá svými dotacemi také Krajský úad Moravskoslezského kraje. Muzeum si  zaslouí  skuten velkou pozornost a hlavn dík za prezentaci historie i souasnosti hasiské innosti pi záchran ivot a majetku. Kadý má monost muzeum navštívit a obdivovat  uspoádání sbírek a hlavn širokou nápl obtavé práce hasi, která je tak nároná a tak uitená pro nás pro všechny.
 
Helena Šamánková, Ostrava 


Komente
Posledn koment: 05.03.2007  14:44
 Datum
Jmno
Tma
 05.03.  14:44 JanaG
 05.03.  14:42 JanaG Omluva Vencovi
 05.03.  12:40 Venca helete se
 05.03.  11:02 Gabi ...pro pan Helenku.....
 05.03.  07:49 Jana Vesuvanka dky
 05.03.  00:36 prababika