Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ldie,
ztra Radana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 

Tentokrát o bylinkách trochu jinak
 
Tradiní indická medicína
Na otázky zdraví a nemoci pohlíí tradiní indická medicína - ájurvéda - obdobn jako medicína ínská. Jde rovn o názor, kde je zdraví dsledkem rovnováhy uspoádání tla lovka a jeho ivota s jeho okolím. I zde je lidská pirozenost tvoena pti základními prvky - pro zmnu jde o zemi, vzduch, ohe, vodu a éter. Rovn ivotní síla nechybí, jmenuje se jen jinak „prana“. Ve srovnání s ínskou medicínou uívá ájurvéda tém výhradn látky rostlinného pvodu. Patí k nim bazalka, esnek, omj, lékoice, aloe apod. Nádherné herbáe dokumentují rozsáhlé znalosti léivých rostlin.
 
Stará ecká medicína
Ve stejné dob zaal i vzestup ecké medicíny. Jako filozofický základ vyuívala i ona uení o tyech základních prvcích - ohni, vzduchu, vod a zemi. V lidském tle tmto látkám odpovídala krev, hlen, lutá a erná lu. Tyto tlesné šávy a jejich rovnováha vytváejí zdraví, narušení rovnováhy pináší nemoc. Pevaha nkteré ze šáv utváí povahu lovka. I Hippokratés, povaovaný za otce celé západní medicíny, vycházel z této filozofické koncepce. látek je jeho pozitivní zásluhou jist nejen zavedení kontroly prodávaných léiv, naopak za negativní lze pak povaovat sloité ajové smsi, všeléky neboli dryáky s pomrn drastickými úinky na organismus. Jako vojenský léka Galénos nepekypoval útlocitem. V jeho spisech se vytrácí i pedstava nutné individuální léby, typická pro hippokratovskou tradici.
Tradice ecké medicíny mla rozdílný osud v kesanské Evrop a islámském svt. Zatímco v Evrop byla uchovávána díla starovkých léka za zdmi klášter a vtšina lidí byla odkázána na pomoc lidových léitel, uplatujících pi léb zhusta magické rituály, arabský svt rozvíjel racionální ecké a ímské medicínské systémy.  Léit a pipravovat léiva postupn mohli pouze lidé speciáln vzdlaní. Vytlaování léitel z pée o nemocné pineslo z hlediska vyuití pírodních látek uritou nedvru v jejich úinky.  Tato medicína se sousteovala píliš na nemoc a mén na pacienta. Medicína starého íma sice vycházela z hippokratovské tradice, ale nezachovala vdy její racionalitu a doplnila ji magickými postupy a náboenskými pedstavami.  Jeden z nejstarších a nejvtších herbá sestavil Dioskorides - obsahoval popisy a barevné ilustrace více ne šesti set léivých rostlin. Mezi nimi je i popis vyuití kry vrby blokoré, pírodního zdroje aspirinu. Tetí mu ímské medicíny byl zárove muem nejvlivnjším - Galénos.
 
Novovk
znamenal návrat ke komplexnjšímu chápání zdraví a nemoci a znamenal také návrat k pírodním léivým substancím  v pesn dávkovaných lécích. Jeho pínosem byla individuální léba, zahrnující diety, vodolébu, masáe, odpoinek a nemalé mnoství pírodních látek. Také smyslem hippokratovské medicíny je stimulovat pirozené hojivé schopnosti lovka. Ostatn práv z jeho doby pochází heslo o léícím lékai a uzdravující pírod.
Z hlediska vyuití  pírodních látek v léb se okruh uívaných rostlin rozšíil díky Arabm napíklad o kafr, pimo i borax. Evrop trvalo celých šest století, ne pevzala systematizované poznatky klasické ecké a ímské medicíny tak, jak je zpracoval a prohloubil Avicenna. Evropský stedovk pevzal  spisy Galénovy a Avicennovy  a na nich stavl další vyuití pírodních látek v léb a pivedl k zájmu o pírodní léivé látky. Vznikaly rozsáhlé  herbáe a vynález knihtisku je pomohl rozšiovat.
Dana Jank